dsp_decreas_text dsp_increase_text

Täytäntöönpanon parantaminen

EU:n maaseudun kehittämisohjelman täytäntöönpanon toimenpiteet

Euroopan komissio ja jäsenvaltiot toteuttavat EU:n maaseudun kehittämisohjelman yhdessä. Euroopan komissio on vastuussa Maaseudun kehittämisohjelmien hyväksynnästä sekä EU:n rahaston moitteettoman varainhoidon varmistamisesta. Jäsenvaltiot määrittävät kansalliset oikeus- ja hallintomenettelyt EU:n talousarvion oikean käytön varmistamiseksi. Ohjelman päivittäinen täytäntöönpano on kansallisten viranomaisten vastuulla. Maaseudun kehittämisohjelmien täytäntöönpanon voi delegoida edelleen alueellisille tai seutukunnallisille tasoille. Maaseudun kehittämisohjelman hallinta ja täytäntöönpano voi sen vuoksi tapahtua eri tasoilla ja näin eri maiden käytäntöjen välillä voi esiintyä suurta vaihtelevuutta. Täytäntöönpanotoimenpiteiden voidaan katsoa olevan sarja prosesseja ja menettelytapoja, joilla varmistetaan, että ohjelman tavoitteista tulee konkreettisia toimia paikan päällä.

Tehokas toteutus

Temaattinen työryhmä 4 (TWG4) perustettiin varmistamaan, että EU:n maaseudun kehittämisohjelmalla on mahdollisimman tehokas täytäntöönpanojärjestelmä. Työryhmän toimeksiantona on tarkastella ohjelman toteutuksen kokemuksia EU:ssa ja selvittää mitkä asiat toimivat hyvin, mitkä saattavat tarvita parantamista ja mahdolliset tarvittavat konkreettiset parannustoimenpiteet.

TWG4 tutki ohjelman ja täytäntöönpanoketjun (EU:n, kansallisen, alueellisen, seutukunnan ja tuensaajan tasoilla) eri vaiheissa toteutettuja toimenpiteitä. Tämä tarkastelu käsitti seuraavat:

 • Strateginen lähestymistapa ja kohdentaminen.
 • Ohjelmaprosessi ja rahoituksen näkökohdat.
 • Täytäntöönpanon menetelmät ja organisointi (mukaan lukien määrätyt näkökohdat kuten: LEADER, seuranta ja arviointi, tarkastukset)
 • Kumppanuusperiaatteen toiminta.
 • Täydentävyys ja koordinointi muiden EU-ohjelmien kanssa.

Ohjelman parempi toteutus

TWG4:n selvityksen tulokset on yhdistetty loppuraporttiin, joka sisältää yhteenvedon tapaustutkimuksista aihepiireittäin, joukon käyttöönotettuja positiivisia täytäntöönpanokäytäntöjä koko EU:n alueella ja johtopäätökset, joissa tunnistetaan kuusi mahdollista parannuksen kohdetta EU:n maaseudun kehittämisohjelman toteutuksessa. Näitä ovat:

 • Huomion kohdistamisen tarkentamista ohjelman tavoitteisiin ja johdonmukaisuuden vahvistamista läpi koko täytäntöönpanoketjun.
 • Harvempien, yksinkertaisempien toimenpiteiden ja niiden joustavamman käytön tarjoaminen.
 • LEADER-toimintalinjan määrättyjen ehtojen laatiminen ja toteuttaminen.
 • Täytäntöönpanosääntöjen parantaminen (mukaan lukien hakemukset ja tarkastukset)
 • Seurannan ja arvioinnin edelleen tehostaminen ohjelman laadinnan ja täytäntöönpanon tukivälineenä.
 • Koordinoinnin ja tietojen vaihdon parantaminen.

TWG4-työryhmän tuloksista ja johtopäätöksistä keskusteltiin ENRD:n järjestämässä seminaarissa "EU:n maaseudun kehittämisohjelmien täytäntöönpanon tehostaminenjoka järjestettiin Brysselissä 9. joulukuuta 2011.

Tulokset

 • Loppuraportti [PDF ]
 • Loppuraportti- Yhteenveto johtopäätöksistä [PDF ],

Tulosten levittäminen

 • Esimerkkejä maaseudun kehittämisohjelman täytäntöönpanosta työryhmän 4 (TWG4) tapaustutkimuksista:
  1. Globaalin maatalouden sopimuksen malli Kataloniassa, Espanjassa [PDF ]
  2. Konsultointiprosessi kansallisen strategiasuunnitelman ja maaseudun kehittämisohjelman valmistelua varten Itävallassa [PDF ]
  3. Integroidut toimitusketjuprojektit Emilia-Romagnan alueella, Italiassa [PDF ]
  4. Strateginen lähestymistapa ja ohjelman suunnittelu Tanskassa [PDF ]
  5. Viestintästrategian määritys ja toteutus Ranskassa [PDF ]
  6. Hakemusmenettelyjen parantaminen Puolassa [PDF ]
 •  

 • TWG4 esite [PDF ]
 • Pikaopas Euroopan komission ehdotuksiin EU:n maaseudun kehittämisestä vuoden 2013 jälkeen [PDF ]
 • PowerPoint-esitys EU:n maaseudun kehittämisohjelman täytäntöönpanon toimenpiteistä [PPT ]*, [PDF ]

(*) Huomaa, että PowerPoint-tiedosto on suojattu muokkaamiselta. Avaa se kaksoisnapsauttamalla ja napsauta sitten ”Vain luku” -tilaa.

Liittyviä tietoja

DG AGRI -tutkimus hallinnollisen kuormituksen vähentämisestä liittyen määrättyjen maaseudun kehittämistoimenpiteiden täytäntöönpanoon.

Maatalouden ympäristösitoumusten kollektiiviset lähestymistavat

15.4.2011 järjestettiin erikois-TWG4-kokous Brysselissä, jossa käsiteltiin maatalouden ympäristösitoumusten kollektiivisia lähestymistapoja. Kokouksen pöytäkirja [PDF ] tarjoaa yhteenvedon käydyistä keskusteluista mukana olleiden asiantuntijoiden kanssa.