dsp_decreas_text dsp_increase_text

Zlepšování implementace

Prováděcí mechanismy politiky rozvoje venkova zemí EU

Politika rozvoje venkova EU je realizována společně Evropskou komisí a členskými státy. Evropská komise zodpovídá jak za schvalování Programu rozvoje venkova (PRV), tak za zajištění řádného finančního hospodaření s finančními prostředky EU. Členské státy stanovují vnitrostátní právní a správní postupy, aby se zajistilo řádné využití rozpočtu EU. Za každodenní realizaci zodpovídají vnitrostátní orgány. Realizací PRV mohou být dále pověřeny úřady na regionální nebo sub-regionální úrovni. Řízení a realizace politiky rozvoje venkova se proto vyskytují na různých úrovních a vykazují vysokou úroveň různorodosti mezi jednotlivými zeměmi. Prováděcí mechanismy lze považovat za soubor procesů a postupů, které zajistí praktickou realizaci politiky.

Účinná a efektivní realizace

Tematická pracovní skupina 4 (TWG4) byla zřízena s cílem přispět k zajištění toho, že politika rozvoje venkova EU bude disponovat nejúčinnějším a nejefektivnějším realizačním systémem. Úkolem této pracovní skupiny je zhodnotit zkušenosti s programovou implementací v EU a identifikovat osvědčené účinné aspekty, aspekty vyžadující zlepšení a možná uskutečnitelná a hmatatelná zlepšení.

WG4 zkoumala různé prováděcí mechanismy, používané v průběhu různých etap programového cyklu prostřednictvím realizačního řetězce (na úrovni EU, národní, regionální, sub-regionální, příjemců):

 • Strategický přístup a zaměření
 • Programovací proces a finanční hlediska
 • Prováděcí postupy a organizační struktura (včetně specifických aspektů jako jsou: LEADER, monitoring a vyhodnocování, kontroly)
 • Fungování principu partnerství
 • Zajištění vzájemného doplňování se a součinnosti s ostatními politikami EU

Pro lepší realizaci politiky

Závěry TWG4 byly sloučeny v závěrečné zprávě, jež obsahuje přehled případových studií podle tématu, množství pozitivních realizačních postupů uplatněných napříč celou EU, a závěry, které určují šest možných oblastí pro zlepšení realizace politiky rozvoje venkova v EU, jmenovitě:

 • Zaostření na politické cíle a posílení soudržnosti prostřednictvím realizačního řetězce
 • Omezenější nabídka jednodušších opatření a větší flexibilita při jejich využití
 • Navržení a realizace specifických podmínek pro LEADER
 • Zlepšení realizačních pravidel (včetně žádostí a kontrol)
 • Další zlepšení monitoringu a vyhodnocování jako podpůrný nástroj pro vytváření a realizování politiky
 • Zlepšení koordinace a informovanosti

O výsledcích a závěrech TWG4 se diskutovalo na semináři ENRD „Zlepšování realizace EU programu rozvoje venkova“, který se uskutečnil v Bruselu dne 9. prosince 2011.

Výsledky

 • Závěrečná zpráva [PDF ]
 • Závěrečná zpráva – shrnutí a závěry [PDF ],

Publikace výsledků

 • Příklady realizace programů rozvoje venkova z případových studií TWG4:
  1. Globální zemědělský smluvní model v Katalánii, Španělsko [PDF ]
  2. Proces konzultace při přípravě národního strategického plánu a programu rozvoje venkova v Rakousku [PDF ]
  3. Integrované projekty dodavatelských řetězců v oblasti Emilia-Romagna, Itálie [PDF ]
  4. Strategický přístup a programový plán v Dánsku [PDF ]
  5. Definice a realizace komunikační strategie ve Francii [PDF ]
  6. Zlepšení postupů podávání žádostí v Polsku [PDF ]

   

 • brožura TWG4 [PDF ]
 • Stručný průvodce návrhy Evropské komise pro rozvoj venkova v EU po roce 2013 [PDF ]
 • Prezentace v PowerPointu na téma prováděcí mechanismy politiky rozvoje venkova v EU [PPT ]*, [PDF ]

(*) Vezměte prosím na vědomí, že soubor v PowerPointu je chráněn proti dalším úpravám. Pro otevření na něj dvakrát klikněte a poté zvolte možnost „pouze pro čtení“.

Související informace

Studie DG AGRI o snížení administrativní zátěže spojené s realizací určitých opatření pro rozvoj venkova

Kolektivní přístupy k agro-enviromentální smlouvám

Dne 15. dubna 2011 se v Bruselu uskutečnilo zvláštní setkání TWG4, na němž byla diskutována problematika existujících kolektivních přístupů k agro-enviromentálním smlouvám. Přehled jednání s pozvanými odborníky lze nalézt v protokolu ze setkání [PDF ].