dsp_decreas_text dsp_increase_text

Βελτίωση εφαρμογής

Γεωργία και ευρύτερη οικονομία

Η Θεματική Ομάδα Εργασίας 2 δημιουργήθηκε το Μάρτιο του 2009, με σκοπό την ανάλυση των συνδέσμων μεταξύ της γεωργίας και της ευρύτερης αγροτικής οικονομίας. Κύριος στόχος της είναι να αναγνωρίσει και να περιγράψει τις πιθανές συνεργίες και/ή συγκρούσεις μεταξύ της γεωργίας και της αγροτικής οικονομίας σε διάφορες αγροτικές περιοχές της ΕΕ. Η ομάδα εργασίας, υπό την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) και αποτελούμενη από εθνικούς εμπειρογνώμονες, κατηύθυνε το αναλυτικό έργο, το οποίο εστιάζει:

 • Στην ανάλυση εισροών/εκροών σε 18 μικρές περιοχές (NUTS 31) που αντιπροσωπεύουν τους διαφορετικούς τύπους αγροτικών περιοχών στην ΕΕ.
 • Στην ταξινόμηση των έξι Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και των άλλων προγραμματικών εγγράφων που συνδέονται με τις επιλεγμένες περιοχές.

Ευρήματα - βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τους συνδέσμους

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης εισροών/εκροών στις 18 περιοχές έδειξαν ότι οι σύνδεσμοι μεταξύ της γεωργίας και της υπόλοιπης τοπικής/περιφερειακής οικονομίας είναι γενικά ισχυρότεροι και πιο θετικοί από ότι θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε από τις στατιστικές, όπου συχνά η γεωργία έχει ένα χαμηλό μερίδιο στο τοπικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) ή την απασχόληση.

Η γεωργία προσδιορίζεται ως ένας βασικός παράγοντας στην τοπική οικονομία σε 14 από 18 περιοχές που μελετήθηκαν, με ιδιαίτερα υψηλούς συνδέσμους με την επεξεργασία τροφίμων, τα ξενοδοχεία και την εστίαση και το εμπόριο.

Στους σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τους συνδέσμους μεταξύ της γεωργίας και των άλλων τομέων περιλαμβάνονται:

 • Τα φυσικά πλεονεκτήματα (ποιότητα της γης, κλίμα, τοπικά τουριστικά αξιοθέατα).
 • Η ύπαρξη υποδομής.
 • Η συνολική ισχύς της εθνικής οικονομίας.
 • Το επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιχειρηματικού δυναμικού του τοπικού πληθυσμού.
 • Η πρόσβαση στην στήριξη χρηματοδότησης, που συνδέεται ιδιαιτέρως με την πολυπλοκότητα των διαδικασιών εφαρμογής, την κλίμακα χρηματοδότησης και την ταχύτητα των αποφάσεων.

Επιπτώσεις της πολιτικής

Η ανάλυση των ΠΑΑ και των άλλων προγραμματικών εγγράφων στο ένα τρίτο των 18 περιοχών που επιλέχθηκαν αρχικά κατέστησε δυνατή την εξαγωγή ορισμένων σημαντικών επιπτώσεων της πολιτικής.

 • Ενώ μερικά προγραμματικά έγγραφα αγροτικής ανάπτυξης κάνουν αναφορά στη σημασία της ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης, κάθε άλλο παρά συνεπή είναι στην προσέγγισή τους. Επιπλέον, συχνά δεν έχουν συνοχή σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι δηλωμένοι σκοποί μεταφέρονται στις προτεραιότητες/στόχους και μέτρα.
 • Μόνο ένας περιορισμένος βαθμός συμπληρωματικότητας έχει βρεθεί μεταξύ των ΠΑΑ και των λοιπών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (σε επίπεδο ΕΕ, σε εθνικό και περιφερειακό) καθιστώντας δύσκολη την πλήρη ενσωμάτωση της χρήσης των διαθέσιμων οικονομικών πόρων στις αγροτικές περιοχές. Οι πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης θα πρέπει να εστιάζουν στην ανάπτυξη και διευκόλυνση των πιο ολοκληρωμένων αποκρίσεων στις πολύπλοκες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι περισσότερες περιοχές, και συγκεκριμένα στην καλύτερη εκμετάλλευση των σχέσεων μεταξύ των οικονομικών τομέων που προηγούνται ή έπονται.
 • Για να βελτιωθεί η εφαρμογή των ΠΑΑ, θα μπορούσαν να γίνουν τροποποιήσεις στα κριτήρια επιλογής του μέτρου ώστε να αναγνωριστούν με σαφήνεια οι σύνδεσμοι μεταξύ της γεωργίας και των λοιπών τομέων. Παραδείγματος χάρη, η προδιαγραφή των υψηλών βαθμολογιών στην περίπτωση των έργων οικονομικής διαφοροποίησης τα οποία να δεσμεύονται για τη δημιουργία συνδέσμων με την τοπική γεωργική δραστηριότητα - όπου είναι δυνατόν να δημιουργηθούν σαφή πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα (πχ. νέες εργασίες, ενισχυμένα εισοδήματα, κτλ) - ή μια καλύτερη στόχευση των περιβαλλοντικών στόχων, αποτελούν δύο επιλογές προς την κατεύθυνση αυτή. Ο σχεδιασμός των έργων θα μπορούσε να βελτιωθεί μέσω μιας αποτελεσματικότερης παροχής τεχνικής στήριξης σε πιθανούς επενδυτές για την ενίσχυση τόσο της βιωσιμότητας του έργου και των δεσμών με την τοπική γεωργία όσο και της υποχρέωσης υποβολής ενός σχεδίου προώθησης, όπου είναι δυνατό.

Κύριες αναφορές

 • ΘΟΕ2 - Επιλογή των περιοχών και αποτελέσματα αρχικής ανάλυσης εισροών/εκροών [PDF ]
 • ΘΟΕ2 - Σύνοψη ευρημάτων αρχικής ανάλυσης εισροών/εκροών και περιφερειακών αναλύσεων [PDF ]
 • ΘΟΕ2 - Τελικά αποτελέσματα ανάλυσης εισροών/εκροών και πρόσθετη ποιοτική αναζήτηση σε επιλεγμένες περιοχές [PDF ]
 • ΘΟΕ2 - Ανάλυση πλαισίου διαχείρισης του προγράμματος και έργα σε επιλεγμένες περιοχές [PDF ]
  • Παράρτημα 1 – Ερευνητικά ερωτηματολόγια σε 6 περιοχές [PDF ]
  • Παράρτημα 2 – Παραδείγματα έργου [PDF ]
 • ΘΟΕ2- Τελική έκθεση [PDF ]

Διάδοση των αποτελεσμάτων

 • Φυλλάδιο ΘΟΕ2 [PDF ]
 • Το έγγραφο «Γνώση περί της πολιτικής από πρόσφατη έρευνα» παρέχει μια επισκόπηση των κύριων ευρημάτων της τελικής αναφοράς, βασιζόμενο επίσης σε μια επισκόπηση των πιο σχετικών αναφορών έρευνας που έχουν ήδη δημοσιευτεί σε σχέση με αυτό το θέμα. [PDF ]
 • 4 Άρθρα για τις συγκεκριμένες περιοχές που αναλύονται. Τα 4 άρθρα περιγράφουν σε βάθος τις περιφερειακές μελέτες περιπτώσεων εστιάζοντας στις περιφερειακές δομές και δυναμικές.
  • Η περιοχή Gers και η προθυμία να αλλάξει [PDF ]
  • Ένας συνδυασμός γεωργικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων: Επαρχεία Kalmar στη Σουηδία [PDF ]
  • Μεταξύ επιτυχημένων αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και ελλείψεων θεσμικής ικανότητας: η περίπτωση των Τρικάλων στην Ελλάδα [PDF ]
  • Εύρεση νέων ευκαιριών ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές: η περίπτωση της πόλης Somogy στην Ουγγαρία [PDF ]
 • Οι μελέτες περιπτώσεων έχουν στόχο να παρουσιάσουν εμπειρικές αποδείξεις και παραδείγματα των επιτυχημένων επενδυτικών πρωτοβουλιών οι οποίες έχουν ενισχύσει τους συνδέσμους μεταξύ γεωργικών και μη-γεωργικών επιχειρήσεων στις αγροτικές περιοχές. 24 μελέτες περιπτώσεων έχουν συλλεχθεί από τα ΠΑΑ των περιόδων 2000-2006 και 2007-2013. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ [PDF ]

Σχετικές πληροφορίες

 • ΘΟΕ1: Στόχευση των αγροτικών εδαφικών ιδιαιτεροτήτων και αναγκών
 • ΘΟΕ3: Δημόσια αγαθά και δημόσια παρέμβαση
 • ΘΟΕ4: Μηχανισμοί Παράδοσης της Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης της ΕΕ