dsp_decreas_text dsp_increase_text

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ ΕΑΔ

Τα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα κάθε Κράτους Μέλους συμμετέχουν τακτικά στις συναντήσεις και εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο με σκοπό να μοιραστούν εμπειρίες και πληροφορίες. Σχηματίζουν επίσης, ολοένα και περισσότερο, γεωγραφικούς και θεματικούς συνεργατικούς σχηματισμούς για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων, την προώθηση μιας ευρύτερης συνεργασίας και την προαγωγή της τεχνικής ανταλλαγής και διαλόγου μεταξύ των δικτύων. Περισσότερες πληροφορίες για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες μπορείτε να βρείτε παρακάτω.

Θεματικές Πρωτοβουλίες του ΕΑΔ

Οι Θεματικές Πρωτοβουλίες του ΕΑΔ φέρνουν κοντά τα ΕΑΔ με κοινό ενδιαφέρον σε συγκεκριμένους τομείς της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης και εφαρμογής του προγράμματος. Κύριος στόχος αυτών των πρωτοβουλιών είναι ο διαμοιρασμός της γνώσης και της σχετικής εμπειρίας από την εφαρμογή του προγράμματος μεταξύ των συμμετεχόντων του δικτύου. Η προτεραιότητα δίνεται στα θέματα αυτά που έχουν ευρωπαϊκή διάσταση και ενδέχεται να ενδιαφέρουν ένα ευρύτερο κοινό συμμετεχόντων στα πλαίσια του ΕΔΑΑ.

Οι εκπρόσωποι των ΕΑΔ και οι εμπειρογνώμονες των Κρατών Μελών ανταλλάσσουν πληροφορίες και συναντώνται σε εργαστήρια για την ανάπτυξη κοινών εργασιακών σχεδίων και δραστηριοτήτων με την υποστήριξη και καθοδήγηση του Σημείου Επαφής του ΕΔΑΑ.

Περισσότερες πληροφορίες για τις προηγούμενες και τις τρέχουσες ενεργές Θεματικές Πρωτοβουλίες μπορείτε να βρείτε στα θεματικά ζητήματα:

Γεωγραφικοί συνεργατικοί σχηματισμοί «ανταλλαγής γνώσεων»

Η προώθηση των μακροπεριφερειακών Συνεργατικών Σχηματισμών «Ανταλλαγής Γνώσεων» αποτελεί μια νέα πρωτοβουλία του ΕΔΑΑ και σκοπός τους είναι να οικοδομήσουν πάνω στην εξαιρετική ποικιλομορφία που παρατηρείται στα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα σε ό,τι αφορά τις θεματικές τους προτεραιότητες/δραστηριότητες, τις τεχνικές και διοικητικές δυνατότητες, το φάσμα των υπηρεσιών και τα επίπεδα αλληλεπίδρασης. Οι μακροπεριοχές είναι οι γεωγραφικές περιοχές που ορίζονται με σαφήνεια και αποτελούνται - είτε πλήρως ή μερικώς- από δύο ή περισσότερα Κράτη Μέλη.

Ο συνολικός στόχος της προώθησης των μακροπεριφερειακών συνεργατικών σχηματισμών των ΕΑΔ είναι να:

  • Διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία και την πιο ενεργή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δικτύων.
  • Αναπτύξουν τα κοινά μακροπεριφερειακά ενδιαφέροντα των δικτύων - συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης με την κοινοτική μακροπεριφερειακή πολιτική και των λοιπών στρατηγικών.
  • Προαγάγουν περισσότερες κοινές δράσεις του ΕΑΔ - και τη διεθνική συνεργασία μεταξύ των Ομάδων Τοπικής Δράσης - σε μακροπεριφερειακό επίπεδο.
  • Καλλιεργήσουν μια θετική νοοτροπία «αμοιβαίας μάθησης» μεταξύ των γειτονικών δικτύων.

Η έννοια των μακροπεριφερειακών Συνεργατικών Σχηματισμών του ΕΑΔ «Ανταλλαγής Γνώσεων» παρουσιάστηκε και συζητήθηκε κατά τη 13η Συνάντηση του ΕΑΔ που διεξήχθη στην Ολλανδία στις 10 Νοεμβρίου 2011. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.

Επί του παρόντος υπάρχουν δύο Συνεργατικοί Σχηματισμοί του ΕΑΔ «Ανταλλαγής Γνώσεων», ο Συνεργατικός Σχηματισμός της Σκανδιναβίας-Βαλτικής και ο Μεσογειακός Συνεργατικός Σχηματισμός.

Ο Συνεργατικός Σχηματισμός της Σκανδιναβίας-Βαλτικής αποτελείτε από τα ΕΑΔ της Δανίας, Σουηδίας, Φινλανδίας, Εσθονίας, Λετονίας, Λιθουανίας, Πολωνίας και Γερμανίας. Είναι ένας δραστήριος συνεργατικός σχηματισμός που συναντάται τακτικά (δύο φορές το χρόνο), προγραμματίζει τις δικές του κοινές δραστηριότητες και διαδραματίζει έναν συνεχώς αυξανόμενο ενεργό ρόλο στα συστατικά στοιχεία αγροτικής ανάπτυξης της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (EUSBSR).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνεργατικό σχηματισμό της Σκανδιναβίας-Βαλτικής των ΕΑΔ κάντε κλικ εδώ

Μερικά βασικά μαθήματα που πήραμε από το Συνεργατικό Σχηματισμό της Σκανδιναβίας-Βαλτικής είναι:

  • Τα δίκτυα είναι πιθανότερο να εργαστούν αποτελεσματικά και να συνεργαστούν - καθώς επίσης και να μάθουν από τις εμπειρίες τους - όπου μοιράζονται μια κοινή ιστορία, ταυτότητα, πολιτισμό, κοινά ζητήματα κτλ.
  • Η επικοινωνία μεταξύ των δικτύων ενισχύεται σε μεγάλο βαθμό με τις τακτικές (εξαμηνιαίες) συναντήσεις που εστιάζουν σε συγκεκριμένα μακροπεριφερειακά ζητήματα, πχ. τον κοινό σχεδιασμό των συνήθων περιφερειακών εκδηλώσεων. Οι τακτικές συναντήσεις είναι ευκολότερες όταν οι αποστάσεις που πρέπει να διανυθούν είναι μικρότερες.
  • Είναι επίσης πολύ πιο εύκολο να συμμετάσχουν άλλοι ενδιαφερόμενοι (πχ. Διαχειριστικές Αρχές, ΟΤΔ, οι οργανωτές του έργου, τα δίκτυα αλιείας και οι Ομάδες Τοπικής Δράσης της Αλιείας) σε σημαντικό διάλογο όταν οι συναντήσεις σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο μακροπεριφερειακό πρόγραμμα.
  • Δεν θα πρέπει να υποτιμάται η σημασία της «καλής γειτονίας». Τα δίκτυα στα 3 Βαλτικά Κράτη δίνουν έμφαση ιδιαιτέρως στη σημασία που έχει το να δείχνεις εμπιστοσύνη στην εμπειρία και τη γνώμη των γειτόνων στα παλαιότερα Κράτη Μέλη. Αυτό ήταν ιδιαίτερα σημαντικό κατά τις πρώιμες φάσεις της δημιουργίας και ανάπτυξης του δικτύου, αλλά αναμένεται επίσης να εξακολουθήσει να είναι καθώς τα δίκτυα εξελίσσονται και ωριμάζουν.
  • Η περιφερειακή συνεργασία μπορεί να καλλιεργήσει, κυοφορήσει, αναπτύξει και να ενισχύσει τα κοινά οράματα που υπερβαίνουν τα εθνικά και οργανωτικά σύνορα.

Μεσογειακός Συνεργατικός Σχηματισμός

Ο Μεσογειακός Συνεργατικός Σχηματισμός αποτελείται από τα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα της Ιταλία, Ελλάδας, Γαλλίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας, Κύπρου και Μάλτας. Αυτά τα Κράτη Μέλη πραγματοποίησαν την πρώτη συνάντησή τους στη Θεσσαλονίκη την 1η Φεβρουαρίου 2012 με σκοπό να ανταλλάξουν εμπειρίες σχετικά με την τρέχουσα εφαρμογή του Άξονα 1 των μέτρων 123, 132 και 133 του ΠΑΑ και να συζητήσουν για τις εθνικές εμπειρίες και το μελλοντικό προγραμματισμό της ΕΕ.

Η δεύτερη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2012 στην Λευκωσία. Αντιμετώπισε το ίδιο θέμα, με έμφαση στις πιθανές επιπτώσεις για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού που προκύπτουν από την ανάλυση του σχεδίου πρότασης για την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης. Συμφωνήθηκε ότι θα πρέπει να έχει εκδοθεί από τις αρχές ένα κοινό έγγραφο έως τις αρχές του Δεκεμβρίου 2012. Ένα σημαντικό μέρος της συνεδρίασης αφιερώθηκε επίσης στην ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σχετικά με τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων.