dsp_decreas_text dsp_increase_text

NRN klastry

 

Národní sítě pro venkov (NRN) každého členského státu se pravidelně účastní schůzek a akcí organizovaných na evropské úrovni, kde sdílejí zkušenosti a informace. Stále častěji rovněž vytváří zeměpisné a tematické klastry, sloužící k rozvoji aktivit, podpoře spolupráce, a technické výměně a dialogu mezi sítěmi. Více informací o konkrétních aktivitách naleznete níže.

Tematické iniciativy NRN

Tematické iniciativy NRN sdružují NRN spolu se společným zájmem v konkrétních oblastech politiky rozvoje venkova a realizací programu. Hlavním cílem těchto iniciativ je výměna znalosti a relevantních zkušeností s realizací v rámci účastníků sítě. Jsou upřednostňována témata s evropským rozměrem a témata, která mohou zaujmout širší okruh zúčastněných stran v rámci Evropské sítě pro rozvoj venkova ENRD.

Zástupci Národní sítě pro venkov NRN a odborníci členských států si vyměňují informace a setkávají se na workshopech, kde rozvíjí společné pracovní plány a aktivity za podpory a pod vedením kontaktního místa ENRD.

Další informace o předchozích a současných aktivitách tematických iniciativách lze nalézt v následujících tematických okruzích:

Zeměpisné klastry „výměna znalostí“

Podpora makro-regionálním klastru „výměna znalostí“ je nová iniciativa NRD a má za cíl navázat na velkou rozmanitost pozorovanou v národních venkovských sítích vzhledem k jejich tematickým prioritám/aktivitám, odborně/administrativním kapacitám, rozsahu služeb a úrovni interaktivity. Makro-regiony jsou zcela jasně definovány jako zeměpisné oblasti složené – buď zcela, nebo částečně – ze dvou či více členských států.

Celkovým cílem podpory makro-regionálních klastrů NRNs je:

  • Usnadnit rozsáhlejší komunikaci více aktivních výměn znalostí mez sítěmi;
  • Rozvoj společných makro-regionálních zájmů sítí – včetně vazeb na EU makro-regionální politiku a další strategie;
  • Podpora více společných akcí NRN – a nadnárodní spolupráce mezi místními akčními skupinami – na makro-regionální úrovni;
  • Podporovat pozitivní kulturu „vzájemného učení“ mezi sousedícími sítěmi.

Koncept makro-regionální NRN výměny znalostí byl představen a diskutován v průběhu 13. zasedání NRN, které se konalo v Nizozemsku dne 10. listopadu 2011. Pro další informace klikněte zde.

V současné době je znám jeden existující klastr NRN „výměna znalostí“ – jmenovitě Nordicko-Baltický klastr složený z NRN Dánska, Švédska, Finska, Estonska, Finska, Lotyšska, Litvy, Polska a Německa. Jedná se aktivní klastr, který se schází pravidelně (dvakrát ročně), plánuje své vlastní společné aktivity a sehrává stále větší roli ve vztahu k jednotlivým složkám rozvoje venkova strategie EU pro oblast Baltského moře (EUSBSR).

Pro více informací o NRN klastru Nordicko-Baltický NRN klikněte zde.

Některá z klíčových ponaučení vyplývajících z klastru Nordicko-Baltický NRN jsou:

  • Je mnohem pravděpodobnější, že sítě budou pracovat a spolupracovat mnohem efektivněji – stejně jako se lépe vzájemně poučí ze svých zkušeností – jestliže sdílejí společnou historii, společnou identitu, společnou kulturu, společné problémy atd.
  • Komunikace mezi sítěmi je výrazně zlepšena pravidelnými setkáními (dvakrát ročně), zaměřeným na konkrétní makro – regionální problematiku, např. společné plánování společných regionálních akcí. Pravidelné schůzky jsou mnohem schůdnější při zkrácené cestovní vzdálenosti;
  • Je rovněž mnohem snazší zapojit ostatní zúčastněné členy (např. správní orgány, MAS, předkladatele návrhů, sítě pro rybolovné oblasti a FLAG) do smysluplného dialogu, pokud setkání souvisí s konkrétní makro-regionální agendou;
  • Význam „dobrých sousedských vztahů“ by neměl být podceňován. Sítě ve třech pobaltských státech zejména zdůraznily význam důvěry ve zkušenosti a názory sousedních států, jež byly členskými státy již dříve. Tato skutečnost byla obzvláště důležitá v průběhu počátečních fází zřizování sítě a vývoje, avšak podobný vliv se očekával i v průběhu vývoje a vyspívání sítě;
  • Regionální spolupráce může vypěstovat, nechat uzrát, rozvíjet a prosazovat společnou vizi, jež překročí státní i organizační hranice.

Další informace o aktivitách a výsledcích klastrů zeměpisné výměny znalostí budou zpřístupněny v průběhu postupující činnosti.