Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Organizacje UE

Europejska Rada ds. Wsi i Miasteczek (ECOVAST)

Wprowadzenie

ECOVAST została powołana w 1984 roku jako organizacja działająca na rzecz dalszego podnoszenia dobrobytu społeczności wiejskich oraz ochrony dziedzictwa wiejskiego w całej Europie. Jej oficjalne cele są następujące:

  • pobudzanie witalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej oraz rozbudzanie poczucia tożsamości administracyjnej społeczności wiejskich w całej Europie;
  • ochrona i promocja wrażliwych społecznie i twórczych programów odnowy środowiska życia tych społeczności, zarówno tego stworzonego przez człowieka, jak i naturalnego.

Struktura, główni interesariusze i partnerzy

ECOVAST liczy sobie ponad 500 członków w 20 krajach Europy Wschodniej i Zachodniej. Członkostwo jest powszechne i obejmuje osoby fizyczne oraz organizacje rządowe i pozarządowe działające zarówno na szczeblu lokalnym, jak i międzynarodowym.

ECOVAST ma status organu doradczego przy Radzie Europy oraz przy Komisji Europejskiej.

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Forum Synergies i innymi organizacjami pozarządowymi, ECOVAST przyczyniła się do uruchomienia programu PREPARE - (Pre-Accession Partnerships for Rural Europe) Przedakcesyjnego Partnerstwa na rzecz Wsi Europejskiej, który pomaga w rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego i promuje współpracę międzynarodową na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Priorytety i działania

ECOVAST oferuje swoje usług na szczeblu międzynarodowym i krajowym.

Jako organizacja zajmująca się organizacją kampanii społecznych, ECOVAST stara się przedstawić decydentom politycznym i innym organom państwa obawy swoich członków w całej Europie. W ECOVAST czynnie działają grupy robocze ds. krajobrazu i architektury wiejskiej. Organizują one konferencje, seminaria i inne spotkania, w tym programy szkoleniowe na temat zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich i wysyłają misje techniczne, które doradzają w sprawach rozwoju obszarów wiejskich i ochrony dziedzictwa na szczeblu lokalnym.

Sekcje krajowe organizują działania w każdym z państw członkowskich na podstawie własnej oceny potrzeb i priorytetów tych krajów oraz interesów swoich członków.

Więcej informacji