Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Organizacje UE

Europejska Komisja Porozumiewawcza ds. Obrotu Artykułami Rolno–Spożywczymi (CELCAA)

Wprowadzenie

Celem CELCAA jest obrona specyficznych interesów przedsiębiorstw handlowych zajmujących się obrotem artykułami rolno-spożywczymi w łańcuchu dostaw żywności w celu jasnego określenia ich roli i zapewnienia im warunków funkcjonowania na zasadach komercyjnych. Kwestie społeczne, jak zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo żywności i dobrostan zwierząt są zagadnieniami z zakresu wspólnej polityki rolnej. Te wyzwania społeczne wymagają dalszej dyskusji między różnymi odłamami społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego też CELCAA czynnie uczestniczy w tworzeniu sieci, które mają sprzyjać dialogowi poświęconemu zagadnieniom związanym z ochroną roślin, bezpieczeństwem żywności oraz zrównoważonym rozwojem, a także współpracuje z członkami takich sieci.

Struktura, główni interesariusze i partnerzy

CELCAA jest międzynarodową organizacją non-profit założoną w 1980 roku przez europejskie stowarzyszenia branżowe reprezentujące podmioty zajmujące się handlem detalicznym i hurtowym artykułami rolniczymi i rolno-spożywczymi. Jej pełnoprawnymi i stowarzyszonymi członkami są europejskie oddziały stowarzyszeń międzynarodowych, stowarzyszenia europejskie i krajowe, firmy spółdzielcze i prywatne zainteresowane rolnictwem i obrotem artykułami rolno-spożywczymi na arenie unijnej. Jedna z jej organizacji członkowskich, UECBV (European Livestock and Meat Trading Union)1 Europejski Związek Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi i Mięsem została mianowana sprawozdawcą w sprawach związanych z polityką rozwoju obszarów wiejskich.

Priorytety i działania

CELCAA informuje swoich członków na bieżąco o najnowszych zmianach ustawodawczych i technicznych związanych z różnymi zagadnieniami natury politycznej, które mają wpływ na obrót artykułami rolno-spożywczymi na szczeblu unijnym i międzynarodowym. CELCAA chroni funkcje handlowe przedsiębiorców rolno-spożywczych w łańcuchu dostaw żywności i dąży do ułatwienia obrotu rolno-spożywczego w Europie i poza jej granicami.

CELCAA działa również jako platforma umożliwiająca swoim członkom nawiązywanie kontaktów, które sprzyjają wymianie informacji i doświadczeń oraz pomaga w znalezieniu odpowiednich rozmówców w tym sektorze i w instytucjach europejskich.

Organizacja, działając w różnych grupach doradczych przy instytucjach europejskich, jest rzecznikiem przedsiębiorców zajmujących się obrotem artykułami rolniczymi i rolno-spożywczymi. Wykorzystując sieć różnych platform i okrągłych stołów stara się przedstawić swoje stanowisko i poinformować o nim inne grupy interesów w łańcuchu żywnościowym i w społeczeństwie obywatelskim, a zwłaszcza za sprawą czynnego uczestnictwa w następujących grupach roboczych oraz platformach: grupy doradcze przy DG AGRI (Rolnictwo i Rozwój Obszarów Wiejskich) , Grupa Doradcza ds. Łańcucha Żywnościowego, Zdrowia Zwierząt i Roślin przy DG SANCO (Zdrowie i Konsumenci), Platforma Konsultacyjna dla Interesariuszy przy EFSA (European Food Safety Authority), Europejskim Biurze d. Bezpieczeństwa Żywności, Komitet Doradczy ds. Dostępu do Rynku i spotkania na rzecz Dialogu w Społeczeństwie Obywatelskim w DG ds. Handlu, Branżowa Grupa Kontaktowa przy DG TAXUD (Podatki i Unia Celna), Forum na rzecz poprawy funkcjonowania łańcucha dostaw żywności przy DG ENTREPRISE (Przedsiębiorstwa i Przemysł) i Okrągły Stół na rzecz Zrównoważonego Spożycia i Produkcji Żywności współkierowany przez organizacje przedsiębiorców i różne dyrekcje generalne Komisji.

Więcej informacji


1 UECBV należy do Unijnej Grupy Doradczej ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich (AGRD) i Koalicji Wsi Europejskiej.