dsp_decreas_text dsp_increase_text

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Απόδειξη της Προστιθέμενης Αξίας της Δικτύωσης

Η αξία της δικτύωσης για την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης αναγνωρίζεται ευρέως με ένα αυξανόμενο σώμα ενημερωμένης γνώμης να συμφωνεί σχετικά με την αποτελεσματικότητα των αγροτικών δικτύων στη συμμετοχή των ενδιαφερομένων και την προώθηση της εφαρμογής των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ).

Κοινή Δράση ΕΑΔ

Τα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα (ΕΑΔ) έχουν συγκεντρώσει τους πόρους τους για να αναπτύξουν αυτή τη διαδικτυακή πηγή που απεικονίζει την τρέχουσα κατάσταση των γνώσεων όσον αφορά την προστιθέμενη αξία της δικτύωσης στην πολιτική αγροτικής ανάπτυξης. Η κοινή μεθοδολογία που προτείνει η ΕΔΑΑ εστιάζει: α) στα κοινά στατιστικά στοιχεία του κοινού δικτύου, και β) στις ιστορίες επιτυχίας του δικτύου. Ο σκοπός αυτής της άμεσης προσέγγισης είναι να προσφέρει μια εικόνα σχετικά με το τι κάνουν τα ΕΑΔ και το πώς η σχετική επιτυχία αυτών των δραστηριοτήτων γίνεται κατανοητή από τους διαχειριστές των Μονάδων Υποστήριξης Δικτύου.

Οι ακόλουθες πληροφορίες θα ενημερώνονται τακτικά.

Επιπλέον, το Εργαλείο αυτο-αξιολόγησης ΕΑΔ επιτρέπει στο ΕΑΔ να παρουσιάσει και να ανταλλάξει πληροφορίες σχετικά με το εύρος των διαφορετικών προσεγγίσεων, τεχνικών και πρακτικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της προόδου και την αξιολόγηση των επιδόσεων των δραστηριοτήτων δικτύωσης.

Η πρωτοβουλία των κοινών στατιστικών στοιχείων του δικτύου

Η πρωτοβουλία κοινών στατιστικών στοιχείων του δικτύου ξεκίνησε με σκοπό να παρέχει τη βαθιά γνώση των ποσοτικών αποτελεσμάτων που χρησιμοποιούνται και αναπτύσσονται από τα ΕΑΔ. Τον Απρίλιο του 2012, λήφθηκε το πρώτο σύνολο δεδομένων από τα συμμετέχοντα ΕΑΔ. Εστιάζει σε τέσσερα από τα έξι βασικά στοιχεία της δικτύωσης - την αποτελεσματική συμμετοχή των ενδιαφερομένων μέσω των επικοινωνιών του δικτύου, την ανταλλαγή σχετικών εμπειριών και τεχνογνωσίας, την ανάπτυξη ικανοτήτων και την κατάρτιση, καθώς και την υποστήριξη της συνεργασίας και κοινών δράσεων. Αυτά τα ποσοτικά αποτελέσματα υπογραμμίζουν τα υψηλά επίπεδα της συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών και την ανάπτυξη που έχει επιτευχθεί από τα ΕΑΔ.

Συγκεφαλαιωτική Έκθεση Κοινών Στατιστικών Στοιχείων του Δικτύου (2013) [PDF ]

Επισκόπηση των Αποτελεσμάτων των Κοινών Στατιστικών [PDF ]

Μια επισκόπηση της άσκησης κοινών στατιστικών [PDF ]

Έκθεση χαρτογράφησης ΕΑΔ

Το παρόν έγγραφο αναφέρεται στο δεύτερο γύρο της άσκησης χαρτογράφησης των ΕΑΔ, η οποία ενημέρωσε τις πληροφορίες της χώρας που συλλέχθηκαν ξεχωριστά από τα Κράτη Μέλη της ΕΕ. Η έκθεση διερευνά τους διαφορετικούς τύπους δομής των ΕΑΔ και επιδιώκει να προσδιορίσει τις ομάδες των δικτύων με βάση τις δραστηριότητές τους ή τις μεθοδολογίες και τα εργαλεία που εφαρμόζουν.

Ευρήματα της άσκησης χαρτογράφησης των ΕΑΔ 2013: Τελική συγκεφαλαιωτική έκθεση [PDF en]

Ευρήματα της άσκησης χαρτογράφησης των ΕΑΔ 2011: Τελική συγκεφαλαιωτική έκθεση [PDF ]

Έγγραφο εργασίας για τα προγράμματα ΕΑΔ

Σκοπός του εγγράφου εργασίας που αναπτύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αξιολόγησης (ΑΔΑ) είναι να υποστηρίξει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την αξιολόγηση, να διερευνήσει τις προκλήσεις στην αξιολόγηση των δικτύων και να αναδείξει τις προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται. Βασίζεται στην εμπειρία τεσσάρων ΕΑΔ.

Έγγραφο εργασία σχετικά με την αξιολόγηση των προγραμμάτων του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου [PDF ]

Επισκόπηση βιβλιογραφίας

Η επισκόπηση παρέχει μια σύνοψη σχετικά με την «προστιθέμενη αξία» της δικτύωσης, όπως προσδιορίζεται από την ακαδημαϊκή βιβλιογραφία. Εξετάζει θέματα όπως το πώς τα δίκτυα και τη δικτύωση προσθέτουν αξία, τα εμπόδια στην ανάπτυξη και την κατανόηση αυτής της προστιθέμενης αξίας και το πώς μπορούν να μετρηθούν πιο αποτελεσματικά τα οφέλη της δικτύωσης.

Απόδειξη της προστιθέμενης αξίας της δικτύωσης: Παρακολούθηση βιβλιογραφίας [PDF ]

Προστιθέμενη αξία δικτύωσης - Εμπειρίες από τα δίκτυα

Προκειμένου να παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σε βάθος σχετικά με την προστιθέμενη αξία της δικτύωσης, τα ΕΑΔ έχουν προσφέρει πολλά παραδείγματα του έργου που επιτελούν. Τα παραδείγματα αυτά παρέχονται υπό τη μορφή της «προστιθέμενης αξίας των Ιστοριών Δικτύωσης», τα οποία είναι ένα μείγμα παραδειγμάτων καλής πρακτικής, ιστοριών επιτυχίας, σχετικής εμπειρίας και μελέτες περιπτώσεων.

Αυτές οι ιστορίες έχουν ταξινομηθεί ανά τύπο και σύμφωνα με τα βασικά στοιχεία δικτύωσης που απέδωσαν. Αυτό βοηθά στον προσδιορισμό των σχετικών ιστοριών μέσα σε αυτό το αυξανόμενο σώμα πληροφοριών.


Μελέτες περιπτώσεων

Rural networks in the UK
Κατεβάστε
[PDF ]

Μελέτη περίπτωσης: Αγροτικά δίκτυα στο ΗΒ

Το ΗΒ έχει αναπτύξει ένα σύστημα δύο ταχυτήτων για τη δικτύωση των ΠΑΑ που περιλαμβάνει τέσσερις περιφερειακές δομές και ένα εθνικό δίκτυο ομπρέλα. Η μελέτη αυτή διερευνά την εξέλιξή τους ώστε να καλύψουν τις ανάγκες των ομάδων ενδιαφερομένων τους σε ένα αγροτικό πλαίσιο γεμάτο με ανταγωνιστικά δίκτυα καθώς και το ρόλο του δικτύου του Ηνωμένου Βασιλείου ως αγωγού για τη ροή των πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Bi-lateral cooperation between Hungary and Poland
Κατεβάστε
[PDF ]

Μελέτη περίπτωσης: Αμφίπλευρη συνεργασία μεταξύ Ουγγαρίας και Πολωνίας

Η Ουγγαρία και η Πολωνία έχουν υπογράψει μια κοινή συμφωνία να εργαστούν από κοινού για την προώθηση της συνεργασίας και τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων ανάπτυξης. Η φύση και η παράδοση της διμερούς δικτύωσης εξετάζεται εξηγώντας παράλληλα το πώς συνέβαλε στην ενίσχυση των υφιστάμενων δικτύων και την οικοδόμηση νέων σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη μιας παρόμοιας συμφωνίας μεταξύ της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας.

Bottom-up networking around the Baltic Sea
Κατεβάστε
[PDF ]

Μελέτη περίπτωσης: Δικτύωση από κάτω προς τα πάνω γύρω από τη Βαλτική Θάλασσα

Το σύμπλεγμα της Βαλτικής Θάλασσας αναδείχθηκε ως μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω παράλληλα με τη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (EUSBSR). Οι δραστηριότητες του συμπλέγματος συνδέονται με τη στρατηγική, εστιάζοντας στα θέματα που προσδιορίζονται από τα δίκτυα. Οκτώ χώρες συμμετέχουν στο σύμπλεγμα, το οποίο επικεντρώνεται στην ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των μελών. Η μελέτη αυτή διερευνά τις διαδικασίες που εμπλέκονται και τους παράγοντες επιτυχίας του συμπλέγματος.

Belgium-Walloon self-assessment process
Κατεβάστε
[PDF ]

Μελέτη περίπτωσης: Διαδικασία αυτοαξιολόγησης Βελγίου-Βαλλονίας

Η Εθνική Μονάδα Υποστήριξης του Δικτύου Βαλλονίας για την Αγροτική Ανάπτυξη δημιούργησε μια διαδικασία αυτοαξιολόγησης για την αξιολόγηση του δικτύου και ανέπτυξε ένα πρόγραμμα δράσης. Αυτή η μελέτη περίπτωσης διερευνά τη διαδικασία που αναλαμβάνεται και τη μακροπρόθεσμη επίδραση.

Belgium-Walloon self-assessment process
Download
[PDF ]

Μελέτη περίπτωσης: Εκστρατεία Αγροτικής Καινοτομίας της Φινλανδίας

Η Φινλανδική ΜΣΔ συνεργάστηκε με διάφορους εταίρους για να αναπτύξει και να παραδώσει μία εκστρατεία καινοτομίας που συγκεντρώνει ειδικούς και επιχειρηματίες για την ανάπτυξη λύσεων για τις απειλές και τις ευκαιρίες που παρουσιάζουν οι Φινλανδικές αγροτικές περιοχές. Το έργο εντόπισε 47 νέες ιδέες για αγροτική καινοτομία και δημιούργησε ένα νέο μοντέλο για την ανάπτυξη έργων που μπορούν να υλοποιηθούν εντός και εκτός της Φινλανδίας.

Belgium-Walloon self-assessment process
Download
[PDF ]

Μελέτη περίπτωσης: Περιοδεύουσα Παρουσίαση για Νέους σε όλη τη Δανία

Πολλές αγροτικές πόλεις και χωριά στη Δανία βιώνουν μία μετανάστευση των νέων σε αστικές περιοχές και δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση περί των δυνατοτήτων για την ανάπτυξη και την υποστήριξη ευκαιριών στις αγροτικές περιοχές με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Περιοδεύουσα Παρουσίαση δημιούργησε μία κινητή τάξη και χρησιμοποίησε παρουσιάσεις και καινοτόμα εκπαιδευτικά υλικά για να δώσει πληροφορίες σχετικά με τις προκλήσεις σε πάνω από 3.000 μαθητές ηλικίας 15-18 ετών.

Belgium-Walloon self-assessment process
Download
[PDF ]

Μελέτη περίπτωσης: Θεματικά εργαστήρια στη Σκωτία

ο Σκωτσέζικο Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο ανέπτυξε μια σειρά από θεματικές εκδηλώσεις για να στηρίξει τη δικτύωση και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε βασικούς τομείς που θεωρείται ότι αποτελούν είτε ευκαιρίες είτε πηγή απειλής για τις αγροτικές περιοχές της χώρας. Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν πάνω από 600 συμμετέχοντες, περιλαμβανομένων τοπικών εθελοντών επαγγελματιών αλλά και πανεπιστημιακών ερευνητών, σε επτά θεματικές εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν κατά τη διάρκεια του 2011 και του 2012.

Belgium-Walloon self-assessment process
Download
[PDF ]

Μελέτη περίπτωσης: Βράβευση επιτυχημένων έργων στην Εσθονία

Για να προσδιορίσει μια σειρά από παραδείγματα καλών πρακτικών που θα μπορούσαν στη συνέχεια να διαδοθούν ακόμη περισσότερο με στόχο την ενημέρωση περί των έργων και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που τα χρηματοδοτούν, η Εσθονική Μονάδα Στήριξης Δικτύου ανέπτυξε μια σειρά από διαγωνισμούς. Ο πρώτος επικεντρώθηκε στα έργα LEADER ενώ ο δεύτερος στα καινοτόμα γεωργικά έργα. Η επιτυχία αυτής της προσέγγισης έχει πλέον οδηγήσει σε μία συνεργασία με τους εταίρους του δικτύου σε όλη την Σκανδιναβική Βαλτική περιοχή για την ανάπτυξη και παρουσίαση ενός νέου διαγωνισμού για τη βράβευση παραδειγμάτων καλών πρακτικών σε έργα διακρατικής συνεργασίας.