Réduire la taille du texte Augmenter la taille du texte

Coordonnées du GAL

Slovenia
L-SI001-001
Od Pohorja do Bohorja
Ulica skladateljev Ipavcev 17
3230
Šentjur
LAG MANAGER
+ 386 3 74 71 307
528.930814
246
Bezina, Bezovje nad Zrečami, Bezovje pri Šentjurju, Blato, Bobovo pri Ponikvi, Boharina, Boletina, Botričnica, Božje, Brdce nad Dobrno, Brdo, Breg pri Konjicah, Brezen, Brezje ob Slomu, Brezje pri Dobjem, Brezje pri Ločah, Brezje pri Oplotnici, Bukovje pri Slivnici, Bukovlje, Čadram, Cerovec, Črešnova, Čretvež, Črnolica, Dobje pri Lesičnem, Dobje pri Planini, Dobovec pri Ponikvi, Dobrava pri Konjicah, Dobrina, Dobriška vas, Dobrna, Dobrnež, Dobrova pri Prihovi, Dobrovlje, Dole, Dolga Gora, Doropolje, Dramlje, Draža vas, Drobinsko, Gabrovlje, Gabrovnik, Golobinjek pri Planini, Gorenje pri Zrečah, Gorica pri Dobjem, Gorica pri Oplotnici, Gorica pri Slivnici, Goričica, Gornja vas, Gračič, Grobelno - del, Grušce, Hotunje, Hrastje, Hruševec, Hrušovje, Hudinja, Jakob pri Šentjurju, Jarmovec, Javorje, Jazbin Vrh, Jazbine, Jelce, Jezerce pri Dobjem, Kalobje, Kameno, Kamna Gora, Klanc, Klokočovnik, Koble, Kolačno, Konjiška vas, Koritno, Koroška vas na Pohorju, Košnica, Kostrivnica, Kovaški Vrh, Kraberk, Krajnčica, Krivica, Križevec, Lačna Gora, Laze pri Dramljah, Lažiše, Ličenca, Lipa, Lipoglav, Ljubnica, Loče, Loka pri Dobrni, Loka pri Žusmu, Lokarje, Loke pri Planini, Lokovina, Lopaca, Loška gora pri Zrečah, Lutrje, Mala gora, Malahorna, Mali Breg, Marija Dobje, Markečica, Mlače, Nova vas pri Konjicah, Novo Tepanje, Okoška Gora, Okrog, Oplotnica, Osredek, Osredek pri Zrečah, Ostrožno pri Ločah, Ostrožno pri Ponikvi - del, Padeški Vrh, Paka, Paridol, Parož, Penoje, Perovec, Petelinjek pri Ločah, Planina na Pohorju, Planina pri Sevnici, Planinca, Planinska vas, Planinski Vrh, Pletovarje, Pobrež, Podgaj, Podgrad, Podlešje, Podlog pod Bohorjem, Podob, Podpeč nad Marofom, Podpeč ob Dravinji, Podpeč pri Šentvidu, Podvine, Polajna, Polene, Ponikva, Ponkvica, Prapretno, Preloge pri Konjicah, Presečno, Prežigal, Prihova, Primož pri Šentjurju, Pristova, Proseniško, Radana vas, Rakitovec, Raskovec, Ravno, Razbor, Repno, Repuš, Resnik, Rifnik, Rogla, Šedina, Sele, Selski Vrh, Šentjur, Šentvid pri Planini, Šibenik, Škalce, Škarnice, Škedenj, Skomarje, Slatina pri Dobjem, Slatina pri Ponikvi, Slivnica pri Celju, Slovenske Konjice, Sojek, Sotensko pod Kalobjem, Špitalič pri Slov. Konjicah, Spodnja Pristava, Spodnje Grušovje, Spodnje Laže, Spodnje Preloge, Spodnje Slemene, Spodnje Stranice, Spodnji Dolič, Spodnji Jernej, Srževica, Štajerska vas, Stare Slemene, Stenica, Stopče, Stranice, Straška Gorca, Straža na Gori, Straža pri Oplotnici, Strmec nad Dobrno, Strtenik, Suhadol, Suho, Svetelka, Sveti Jernej, Tajhte, Tepanje, Tepanjski Vrh, Tolsti Vrh, Tratna ob Voglajni, Tratna pri Grobelnem, Trno, Trnovec pri Dramljah, Trška Gorca, Turno, Ugovec, Uniše, Večje Brdo, Vejice, Vešenik, Vezovje, Vinska Gorica, Visoče, Vitanje, Vitanjsko Skomarje, Vodice pri Kalobju, Vodice pri Slivnici, Vodruž, Voduce, Vodule, Voglajna, Vrba, Vrbno, Zabork, Zagaj pri Ponikvi, Zalog pod Uršulo, Zavrh nad Dobrno, Završe pri Dobjem, Zbelovo, Zbelovska Gora, Zeče, Žegar, Zgornja Pristava, Zgornje Grušovje, Zgornje Laže, Zgornje Selce, Zgornje Slemene, Žiče, Zlakova, Zlateče pri Šentjurju, Zlogona Gora, Zlogona vas, Zreče