Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Portal LEADER

Identyfikowanie najlepszych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich

W listopadzie 2009 roku powstały trzy grupy fokusowe LEADER (GF). Ich celem było przyjrzenie się procesowi wdrażania LEADER w całej UE i zidentyfikowanie przykładów dobrych praktyk, które mogłyby zostać następnie przekształcone we wskazówki, jak poprawić proces wdrażania LEADER. Grupy te przygotowywały raporty dla Podkomitetu LEADER, a rezultaty ich działalności zostały wykorzystane w innych działaniach ENRD związanych z wdrażaniem i poprawą unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich. W skład tych trzech grup fokusowych wchodzili przedstawiciele krajowych sieci obszarów wiejskich, lokalnych grup działania, instytucji zarządzających oraz organizacji pozarządowych, a wspólne przewodnictwo obejmowały poszczególne KSOW lub organizacje.

W maju 2011 roku utworzona została nowa grupa fokusowa o nazwie „Lepsze lokalne strategie rozwoju”, której celem była analiza dwóch kluczowych aspektów lokalnych strategii rozwoju – procesu tworzenia i wdrażania.

Kliknij poniżej na wybraną grupę fokusową, aby uzyskać więcej informacji na temat zakresu jej obowiązków, pracy i postępów:

Strona glówna LEADER