Rural Proofing

Weryfikacja obszarów miejskich to mechanizm, który może pomóc w pobudzeniu rewitalizacji obszarów wiejskich poprzez zapewnienie dostosowania wszystkich istotnych polityk wykraczających poza rozwój obszarów wiejskich do potrzeb i realiów tych obszarów. Jest to również jeden z elementów przekrojowych przedstawionych w Długoterminowej wizji obszarów wiejskich. W wizji zaznaczono, że UE podejmie kroki w celu włączenia tego mechanizmu jako części programu lepszego stanowienia prawa, w szczególności w celu oceny przewidywanego wpływu głównych inicjatyw legislacyjnych UE na obszary wiejskie. W wizji tej wzywa się również państwa członkowskie do rozważenia wdrożenia tej zasady w wiejskich na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.

W tym kontekście ENRD powołała nową Grupę Tematyczną (TG) ds. mechanizmu, której zadaniem będzie wymiana doświadczeń i opracowanie zaleceń, które mogą pomóc w opracowaniu i wdrożeniu mechanizmu weryfikacji obszarów wiejskich w państwach członkowskich na różnych poziomach administracyjnych (krajowym, regionalnym i lokalnym)