Szukaj publikacji

Total results: 462.

Analiza zewnętrzna przygotowana przez włoską Krajową Sieć Obszarów Wiejskich.

Ustalenia analizy skupiają się na rolach w zakresie dobrostanu zwierząt w ramach WPR.

Tutaj można zapoznać się z włoską wersją językową strony internetowej KSOW.

EAFRD Projects Brochure 11 'Vibrant rural areas'

Niniejsza edycja broszury projektów EFRROW prezentuje projekty wspierane przez EFRROW w ramach PROW na lata 2014–2020, które z powodzeniem przyczyniły się do poprawy usług, zatrudnienia lub włączenia społecznego na obszarach wiejskich – niekiedy osiągając więcej niż pierwotnie planowano.

Publikacja ta pokazuje, jak cele społeczne mogą by realizowane w parze ze zrównoważonym rozwojem gospodarczym i środowiskowym oraz że żywotne obszary wiejskie są niezbędne dla wszystkich, w tym dla rolników i mieszkańców miast.

Zwiastun wideo

Niniejsze streszczenie tematyczne jest jednym z narzędzi opracowanych przez ENRD w celu wspierania instytucji zarządzających i interesariuszy z obszarów wiejskich w projektowaniu i wdrażaniu inicjatyw inteligentnych wiosek w kluczowych dziedzinach. Dokument koncentruje się na promowaniu transformacji cyfrowej na wsi i obszarach wiejskich.

Raport z najistotniejszymi punktami z czwartego laboratorium tematycznego ENRD pod hasłem„Utrzymanie i zwiększanie zaangażowania interesariuszy”.Zbadano rolę inicjatywy LEADER i lokalnych grup działania LEADER (LGD) w utrzymywaniu i zwiększaniu zaangażowania interesariuszy w ich lokalnych obszarach w celu opracowania krótko- i długoterminowych odpowiedzi na lokalne wyzwania na teraz i w przyszłości. Była to również okazja do omówienia reakcji LGD na kryzys związany z COVID-19.

W tym arkuszu informacyjnym zbadano możliwości dodania wartości ekonomicznej poprzez biogospodarkę, która przyczynia się do łagodzenia zmian klimatu. Omówiono w nim doświadczenia programów rozwoju obszarów wiejskich w zakresie wspierania tych możliwości i przedstawiono konkretne przykłady z kilku państw członkowskich.

Raport z najistotniejszymi punktami z seminarium ENRD dotyczącego działań na rzecz klimatu i gospodarki odpornej na zmiany klimatu na obszarach wiejskich: Dokonano w nim podsumowania zdobytych doświadczeń dotyczących wkładu programów rozwoju obszarów wiejskich (PROW) w odporną na zmiany klimatu, niskoemisyjną gospodarkę na europejskich obszarach wiejskich. Wnioski ogłoszono w oparciu o pracę grupy tematycznej ENRD „Biogospodarka i działania na rzecz klimatu w obszarach wiejskich”.

Raport z najistotniejszymi punktami z 12. spotkania grupy tematycznej ENRD (TG) ds. „Inteligentnych wiosek”.

Grupa tematyczna zorganizowała ostatnie laboratorium w celu zapewnienia przestrzeni dla innych państw członkowskich, aby mogły podzielić się pomysłami i zadać pytania dotyczące propozycji wspierania inteligentnych wiosek w swoich krajach. Instytucje zarządzające (MA) w Austrii, Irlandii i Słowenii przedstawiły swoje pomysły na wspieranie wiosek poprzez specjalne ramy w strategicznym planie WPR.

Niniejszy dokument przedstawia dwa różne przykładowe podejścia do innowacyjnych rozwiązań w zakresie zmian klimatycznych i niskoemisyjnych przemian w rolnictwie w UE w sektorze buraka cukrowego, w oparciu o doświadczenia dwóch spółdzielni w Holandii i we Włoszech.

W 2017 roku Słowacja wprowadziła trzy „kryteria zrównoważonego wykorzystania biomasy”, które mają być stosowane do wszystkich projektów związanych z biomasą, finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (ESIF). To studium przypadku opisuje potrzebę wprowadzenia takich kryteriów na Słowacji, ich treść i zastosowanie oraz oczekiwane skutki.

Pages