Szukaj publikacji

Total results: 462.

Sprawozdanie podsumowujące z webinarium ENRD, które odbyło się 2 października 2020 r. i dotyczyło projektowania strategii interwencji dla przyszłych Planów Strategicznych WPR z perspektywy wniosków legislacyjnych i na podstawie konkretnych doświadczeń Państw członkowskich. Tematyka wydarzenia dotyczyła głównie Konkretnych celów: 1 – „Odpowiednie dochody z gospodarstwa rolnego”, 4 – „Działania w dziedzinie zmian klimatycznych” oraz 8 – „Tętniące życiem obszary wiejskie”.

Sprawozdanie podsumowujące Laboratorium tematyczne LEADER dotyczące rozwijania strategicznych podejść lokalnych do kwestii ekologicznych, które odbyło się 26 listopada 2020 r.

Uczestnicy wymienili się poglądami i praktycznymi doświadczeniami w dziedzinie potencjalnego wkładu podejścia LEADER i Lokalnych Grup Działania (LGD) w realizację celów „ekologizacji” oraz EGD na poziomie lokalnym. Omówili również kluczowe czynniki w lokalnych podejściach strategicznych, w tym zasoby, możliwości, ustalanie lokalnych celów i metody tworzenia sieci.

Wspólne statystyki sieci (ang. Common Network Statistics, CNS) zapewniają wgląd w ilościowe wyniki KSOW w roku 6 (dane za 2019 r.), ze zwróceniem szczególnej uwagi na rozwój odnotowany przez KSOW.

Sprawozdanie podsumowujące Drugie spotkanie Grupy Tematycznej ENRD ds. Długoterminowej wizji obszarów wiejskich. Obejmuje dotychczasowe postępy w dziedzinie prawdopodobnych scenariuszy, które posłużą jako ważne elementy do budowania Długoterminowej wizji obszarów wiejskich, jak również omówienie szeregu powiązanych inicjatyw mających miejsce w różnych częściach Europy.

Sprawozdanie podsumowujące z warsztatów ENRD poświęconych zagadnieniu Budowanie Długoterminowej wizji obszarów wiejskich, które zostały zorganizowane w ramach Europejskiego tygodnia regionów i miast.

Zawiera krótkie omówienie wizji (dlaczego potrzebujemy wizji, co robi Komisja Europejska, informowanie o działaniach doradczych), a także daje wgląd w poglądy uczestników.

Sprawozdanie podsumowujące 18. spotkanie Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich, które odbyło się online 22 października 2020 r. Skupiono się na wyciągniętych podczas pandemii COVID-19 wnioskach dotyczących tworzenia sieci kontaktów, obejmujących nowe praktyki, w szczególności cyfrowe alternatywy, a także sposoby angażowania zainteresowanych stron.

Jest to raport zawierający główne rezultaty miniwarsztatów pod hasłem „Poprawa wdrażania podejścia LEADER na rzecz odpornych obszarów wiejskich”, które odbyły się w związku z ósmym spotkaniem podgrupy sieci obszarów wiejskich ds. LEADER/RLKS.

Uczestnicy warsztatów wymienili się poglądami i praktycznymi doświadczeniami dotyczącymi odpornych społeczności wiejskich, odpornych LGD i skutecznych systemów wdrażania podejścia LEADER w sposób wzmacniający odporność obszarów wiejskich.

W tym raporcie przedstawiono główne punkty pierwszego spotkania grupy tematycznej ENRD ds. długoterminowej wizji obszarów wiejskich. Zawarto w nim informacje do wykorzystania w prognozach sporządzanych w celu przygotowania komunikatu UE, a także zaprezentowano działania i kroki planowane z myślą o rozwijaniu wizji, kluczowe trendy i czynniki kształtujące przyszłość europejskiej wsi oraz sposoby wspierania mobilizacji interesariuszy.

W tym raporcie przedstawiono główne punkty pierwszego spotkania grupy tematycznej ENRD ds. Europejskiego Zielonego Ładu i obszarów wiejskich. Spotkanie ukierunkowało przyszłe prace GT na refleksję nad tym, w jak sposób obszary wiejskie mogą osiągnąć maksimum korzyści z przejścia na w pełni zrównoważone praktyki rolne i leśne. Obejmuje to sposoby ograniczania wypłukiwania składników odżywczych oraz określenie roli obszarów wiejskich w realizacji pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, a także ustalenie, jak pomóc państwom członkowskim UE w projektowaniu planów strategicznych WPR umożliwiających skuteczną realizację tych celów Europejskiego Zielonego Ładu.

Pages