Szukaj publikacji

Total results: 462.

Jest to raport podsumowujący z laboratorium tematycznego LEADER na temat „Łatwiejsze finansowanie LEADER” (26 kwietnia 2021 r.).

Na spotkaniu zajmowano się kwestią, w jaki sposób uproszczone metody rozliczania kosztów mogą przyczynić się do wdrażania programu LEADER w aktualnym okresie programowym oraz w ramach planów strategicznych WPR. 

Działania na rzecz klimatu, w szczególności łagodzenie zmiany klimatu, mogą zapewniać sektorowi pierwotnemu oraz społecznościom i przedsiębiorstwom wiejskim możliwości osiągnięcia bardziej zrównoważonego charakteru oraz większej odporności i konkurencyjności. Takie podmioty zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich mogą wybitnie przyczynić się do wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu, planu działania na rzecz zrównoważonej gospodarki UE.

W obecnej edycji Przeglądu Obszarów Wiejskich UE zaprezentowano istotny wkład, jaki obszary te wnoszą w działania na rzecz klimatu, także dzięki wsparciu EFRROW.

W tym arkuszu informacyjnym omówiono możliwości, jakie stwarza projektowanie i wdrażanie odpowiednich interwencji – które zostaną określone w planach strategicznych WPR – pod względem upowszechniania praktyk zrównoważonego gospodarowania i wnoszenia wkładu w osiągnięcie celów Zielonego Ładu. Pomysły i przykłady pochodzące z Grupy Tematycznej ENRD ds. Europejskiego Zielonego Ładu i obszarów wiejskich zaprezentowano jako źródło inspiracji dla instytucji zarządzających i interesariuszy.

Podniesienie poziomu ambicji klimatycznych (i środowiskowych) to główny cel zmiany WPR. Państwa członkowskie mają obowiązek dopilnowania, aby ich plany strategiczne WPR wykazywały wyższy ogólny poziom ambicji w zakresie osiągnięcia celów środowiskowych i klimatycznych WPR w porównaniu z poprzednim okresem programowania.

Oto sprawozdanie podsumowujące trzecie spotkanie Grupy Tematycznej ENRD ds. długoterminowej wizji obszarów wiejskich. Oferuje ono poszerzone informacje o scenariuszach prognostycznych opracowanych przez JRC oraz podsumowanie głównych wniosków płynących z prac przeprowadzonych dotychczas w związku z długoterminową wizją obszarów wiejskich.

Oto sprawozdanie podsumowujące z szóstego Laboratorium Tematycznego ENRD LEADER „Projektowanie podejścia LEADER pod kątem odporności i zrównoważonego rozwoju”, które odbyło się online 14 stycznia 2021 r. 

Uczestnicy przeanalizowali główne społeczne, gospodarcze i środowiskowe aspekty odporności oraz rolę podejścia LEADER w ich optymalizacji. Omówiono także główne elementy systemów budowania zdolności i realizacji w odniesieniu do odporności, a także możliwość oparcia się na nich w związku ze stosowaniem podejścia LEADER.

Ten dokument polityczny opracowany przez Albańską Sieć Obszarów Wiejskich oferuje przegląd dynamiki i postępów w zakresie wprowadzania i wdrażania podejścia LEADER jako instrumentu rozwoju obszarów wiejskich w Albanii.

Podejście to może nadal rozwijać skrzydła, prowadząc do powstania kilku nowych LGD, gdyż działanie LEADER zostanie włączone do albańskiego programu IPARD III na lata 2021–2027. W dokumencie znajduje się także lista istniejących już LGD, gotowych do współpracy z LGD z państw członkowskich.

(c) European Union 2021

Najnowsze wydanie magazynu jest poświęcone wzajemnemu powiązaniu środowiska naturalnego, nowej WPR i Europejskiego Zielonego Ładu, jak również finalistom konkursu Rural Inspiration Awards 2020. 

Podmioty związane z rozwojem obszarów wiejskich podzieliły się swoimi poglądami m.in. na temat kobiet w rolnictwie, energii odnawialnej i roli dziedzictwa w rewitalizacji obszarów wiejskich. Sekcja Wiadomości zawiera przegląd ostatnich wydarzeń w UE i działań ENRD, w tym nowego narzędzia ENRD „Opowiedz swoją historię”.

Wideo

Sprawozdanie podsumowujące Warsztaty dla Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich dotyczące docenienia udanych projektów i informowania o nich, które odbyły się 24 listopada 2020 r.

Uczestnicy wymienili się doświadczeniami w dziedzinie identyfikowania i demonstrowania kluczowych czynników sukcesu oraz wartości dodanej projektu, a także podzielili się wnioskami na temat komunikowania tych aspektów.

Sprawozdanie podsumowujące Drugie spotkanie Grupy Tematycznej ENRD ds. Europejskiego Zielonego Ładu i obszarów wiejskich. Zawiera przegląd czynników sukcesu oraz warunków zwiększania skali, a także omówienie przyszłych potencjalnych interwencji WPR mających na celu promowanie wdrażania zrównoważonych praktyk przez rolników i leśników.

Pages