Szukaj publikacji

Total results: 462.

Raport jest podsumowaniem seminarium ENRD zorganizowanego pod hasłem „LEADER — 30 lat i przygotowania na przyszłość” (3 czerwca 2021 r.).

Warsztaty miały na celu przeanalizowanie długoterminowych pozytywnych oddziaływań podejścia LEADER na obszarach wiejskich oraz omówienie, jak w przyszłości można zmaksymalizować jego wartość dodaną przez lepsze partnerstwa, strategie rozwoju lokalnego oraz lokalne projekty i inicjatywy w ramach planów strategicznych WPR.

Oto sprawozdanie podsumowujące tydzień wizji obszarów wiejskich ENRD (marzec 2021 r.), pięciodniową interaktywną konferencję online poświęconą angażowaniu interesariuszy w przygotowania do realizacji długoterminowej wizji obszarów wiejskich Unii w przyszłości.

W wydarzeniu bezpośrednio uczestniczyło 550 interesariuszy, a tysiące innych śledziły je w internecie za pośrednictwem mediów społecznościowych. W tym dokumencie podsumowano główne elementy przesłania tego wydarzenia.

Oto sprawozdanie podsumowujące warsztaty na temat współpracy dla KSOW: łączenie sieci obszarów wiejskich, które odbyły się w dniu 4 maja 2021 r.

Spotkanie zapewniło uczestnikom możliwość wymiany informacji o metodach stosowanych aktualnie przez KSOW w zakresie nawiązywania kontaktów, współpracy oraz ustalania, jak i w których dziedzinach mogą współdziałać. Dyskusje dotyczyły tego, które obszary działalności korzystają z powiązań między KSOW, a także formatu wykorzystywanego w takiej wymianie.

W tej publikacji przedstawiono jakościową analizę ustaleń poczynionych podczas warsztatów dla interesariuszy, wnoszących wkład w długoterminową wizję obszarów wiejskich.

Zapisano w niej nadzieje i obawy ponad 3 tys. mieszkańców wsi z 19 różnych krajów UE, którzy uczestniczyli w serii warsztatów mających na celu zachęcanie obywateli zamieszkujących obszary wiejskie do przemyślenia społecznych, ekonomicznych i środowiskowych uwarunkowań miejsc, w których mieszkają, tego, jak mogą zmienić się one w ciągu kolejnych 20 lat, jakie zmiany chcieliby zobaczyć oraz jakie warunki i polityki są potrzebne, aby spełniła się ich wizja przyszłości.

W tym arkuszu informacyjnym sugeruje się sposoby tworzenia poczucia odpowiedzialności na poziomie lokalnym oraz dostosowania programów i działań do lokalnych potrzeb i możliwości, w celu zapewnienia, aby podmioty wiejskie wprowadziły zrównoważone praktyki, czy to w zakresie gospodarowania gruntami, czy, szerzej, gospodarki wiejskiej. Można w nim znaleźć pomysły i przykłady pochodzące z Grupy Tematycznej ENRD ds. Europejskiego Zielonego Ładu i obszarów wiejskich, zaprezentowane jako źródło inspiracji dla instytucji zarządzających w państwach członkowskich i interesariuszy.

Gospodarka, która na pierwszym miejscu stawia ludzi i planetę jest bardzo istotna dla obszarów wiejskich, w których może przyczynić się do poprawy dostępu do podstawowych usług, tworzenia miejsc pracy i promowania włączenia społecznego, jednocześnie wspierając przechodzenie na rozwiązania cyfrowe i ekologiczne.

To wydanie Przeglądu Obszarów Wiejskich UE zajmuje się najważniejszymi cechami gospodarki społecznej, podkreślając jej znaczenie dla europejskich obszarów wiejskich oraz celami strategii europejskich (m.in. Europejski Zielony Ład, Europejski filar praw socjalnych oraz Europejska agenda cyfrowa).

 

(c) European Union 2021

W tej edycji skupiono się na skutecznych sposobach informowania o projektach na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w oparciu o prace KSOW i konkurs Rural Inspiration Awards.

Artykuły napisane przez podmioty zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich z całej Europy obejmują zagadnienia sięgające od rolnictwa społecznego przez wzmacnianie niematerialnego dziedzictwa kulturowego greckiej wyspy ze wsparciem programu LEADER po stan transformacji cyfrowej w obszarach wiejskich.

Oto sprawozdanie podsumowujące z dziewiętnastego spotkania Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich, które odbyło się w dniu 11 lutego 2021 r.

Podczas spotkania skupiono się na omówieniu roli KSOW we wspieraniu i promowaniu działań Lokalnych Grup Działania (LGD) na rzecz współpracy ponadnarodowej (WP) oraz współpracy transgranicznej Grup Operacyjnych (GO) EIP-AGRI.

Oto sprawozdanie podsumowujące trzecie spotkanie Grupy Tematycznej ENRD ds. Europejskiego Zielonego Ładu i obszarów wiejskich.

Skupiono się w nim na zwiększonej produkcji energii ze źródeł odnawialnych jako na elemencie czystej transformacji energetycznej w obszarach wiejskich i pokazano, jak interwencje w ramach WPR można wykorzystywać w celu wspierania i zwiększania skali zrównoważonej produkcji energii związanej z rolnictwem i leśnictwem.

W tym arkuszu informacyjnym wskazuje się, jak państwa członkowskie mogą wesprzeć przejście na czystą energię w sektorach rolnictwa i leśnictwa poprzez decyzje, które podejmują projektując i realizując swoje plany strategiczne WPR, w szczególności w celu osiągnięcia nowych celów szczegółowych WPR dotyczących „wnoszenia wkładu w łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej, a także w zrównoważoną energetykę”. Pomysły i przykłady pochodzące z Grupy Tematycznej ENRD ds. Europejskiego Zielonego Ładu i obszarów wiejskich zaprezentowano jako źródło inspiracji dla instytucji zarządzających w państwach członkowskich i interesariuszy.

Pages