Szukaj publikacji

Total results: 462.

16. Spotkanie Grupy Sterującej Sieci Obszarów Wiejskich odbyło się wirtualnie 19 październik 2021 r. i miało na celu przekazanie członkom grupy najnowszych informacji dotyczących inicjatyw politycznych UE oraz przyszłych działań rozwijających sieci.

Uczestnicy dyskutowali na temat reformy WPR oraz innych ważnych inicjatyw politycznych UE. Członkowie Grupy Sterującej otrzymali najświeższe informacje dotyczące przygotowywania długoterminowej wizji obszarów wiejskich.

(c) European Union 2021

Ta edycja Przeglądu Obszarów Wiejskich UE dotyczy przyszłości wsi pod względem cyfrowym, środowiskowym i społecznym, a także w zakresie odporności.

Jej zawartość opiera się na wynikach prac ENRD dotyczących długoterminowej wizji obszarów wiejskich i tygodnia obszarów wiejskich.

This is the highlights report of the 20th National Rural Networks Meeting held on 15 June 2021.

The meeting focussed on recent actions on the Long-Term Vision for Rural Areas consultation process, reflecting on NRN activities during Rural Vision Week, and NRN role in supporting communication and stakeholder involvement around the Vision.

The highlights report of the 4th Meeting of the ENRD Thematic Group on European Green Deal and rural areas focuses on local and territorial environment and climate initiatives in promoting the green transition. These play an important role in generating collective action and local ownership, and provide an effective way to promote the uptake of environmental schemes among rural actors.

(c) European Union 2021

Broszura jest zbiorem informacji o 15 finalistach konkursu Rural Inspiration Awards (RIA) 202. Dokument zapewnia zasłużoną widoczność projektom laureatów a ponadto stanowi źródło najnowszych informacji o ich osiągnięciach i ma na celu inspirowanie nowych przedsięwzięć.

RIA 2021 stanowił trzecią edycję organizowanego przez ENRD ogólnounijnego konkursu dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. W tej edycji skupiono się na finansowanych z EFRROW inicjatywach mogących stanowić inspirację dla przyszłej ścieżki rozwoju obszarów wiejskich w ramach ich długoterminowej wizji.

(c) European Union 2021

Broszura jest zbiorem informacji o 15 finalistach konkursu Rural Inspiration Awards (RIA) 2020. Dokument zapewnia zasłużoną widoczność projektom laureatów a ponadto stanowi źródło najnowszych informacji o ich osiągnięciach i ma na celu inspirowanie nowych przedsięwzięć.

RIA 2020 stanowił drugą edycję organizowanego przez ENRD ogólnounijnego konkursu dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. W tej edycji skupiono się na finansowanych z EFRROW inicjatywach promujących działania na rzecz klimatu i biogospodarkę na wsi, tematy kluczowe dla polityki UE w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich, o podstawowym znaczeniu dla szerszej unijnej i światowej agendy politycznej.

(c) European Union 2021

Ta edycja poświęcona jest tygodniowi wizji obszarów wiejskich, pięciodniowej interaktywnej konferencji online poświęconej angażowaniu interesariuszy w przygotowania do realizacji długoterminowej wizji obszarów wiejskich Unii w przyszłości.

Podmioty zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich z całej Europy zastanawiają się nad przyszłością swoich terytoriów i europejskiej wsi, wymieniając się poglądami na temat roli młodzieży wiejskiej, znaczenia rozwoju sieci szerokopasmowych i wykorzystania podejścia LEADER do wsparcia projektów kulturalnych.

15. Spotkanie Grupy Sterującej Sieci Obszarów Wiejskich odbyło się wirtualnie 25 maja 2021 r. i miało na celu przekazanie członkom grupy najnowszych informacji dotyczących inicjatyw politycznych UE oraz przyszłych działań rozwijających sieci.

Uczestnicy dyskutowali na temat reformy WPR oraz innych ważnych inicjatyw politycznych UE. Członkowie Grupy Sterującej otrzymali najświeższe informacje dotyczące przygotowywania długoterminowej wizji obszarów wiejskich.

Oto sprawozdanie podsumowujące czwarte spotkanie Grupy tematycznej ENRD ds. długoterminowej wizji obszarów wiejskich. Uczestnicy przeanalizowali główne przekazy płynące z Tygodnia wizji obszarów wiejskich ENRD oraz wysłuchali inspirujących doświadczeń związanych z opracowywaniem zintegrowanych krajowych strategii rozwoju obszarów wiejskich. Omówiono również kwestie zapewniania wsparcia przez sieci oraz możliwości współpracy zainteresowanych stron na poziomie lokalnym w celu urzeczywistnienia wizji przyszłości.

Wspólne statystyki sieci (ang. Common Network Statistics, CNS) zapewniają wgląd w ilościowe wyniki KSOW w roku 7 (dane za 2020 r.) ze zwróceniem szczególnej uwagi na rozwój odnotowany przez KSOW.

Pages