Szukaj publikacji

Total results: 25.

This Projects Brochure looks at how Rural Development Programmes (RDPs) have been accompanying rural youth and supporting their innovative ideas, engagement and participation.

The publication highlights the role of rural youth in providing ideas, inspiration and energy to imagine, create and grasp opportunities for stronger, more connected, resilient and prosperous rural areas.

(c) European Union 2021

Broszura jest zbiorem informacji o 15 finalistach konkursu Rural Inspiration Awards (RIA) 202. Dokument zapewnia zasłużoną widoczność projektom laureatów a ponadto stanowi źródło najnowszych informacji o ich osiągnięciach i ma na celu inspirowanie nowych przedsięwzięć.

RIA 2021 stanowił trzecią edycję organizowanego przez ENRD ogólnounijnego konkursu dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. W tej edycji skupiono się na finansowanych z EFRROW inicjatywach mogących stanowić inspirację dla przyszłej ścieżki rozwoju obszarów wiejskich w ramach ich długoterminowej wizji.

(c) European Union 2021

Broszura jest zbiorem informacji o 15 finalistach konkursu Rural Inspiration Awards (RIA) 2020. Dokument zapewnia zasłużoną widoczność projektom laureatów a ponadto stanowi źródło najnowszych informacji o ich osiągnięciach i ma na celu inspirowanie nowych przedsięwzięć.

RIA 2020 stanowił drugą edycję organizowanego przez ENRD ogólnounijnego konkursu dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. W tej edycji skupiono się na finansowanych z EFRROW inicjatywach promujących działania na rzecz klimatu i biogospodarkę na wsi, tematy kluczowe dla polityki UE w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich, o podstawowym znaczeniu dla szerszej unijnej i światowej agendy politycznej.

EAFRD Projects Brochure 11 'Vibrant rural areas'

Niniejsza edycja broszury projektów EFRROW prezentuje projekty wspierane przez EFRROW w ramach PROW na lata 2014–2020, które z powodzeniem przyczyniły się do poprawy usług, zatrudnienia lub włączenia społecznego na obszarach wiejskich – niekiedy osiągając więcej niż pierwotnie planowano.

Publikacja ta pokazuje, jak cele społeczne mogą by realizowane w parze ze zrównoważonym rozwojem gospodarczym i środowiskowym oraz że żywotne obszary wiejskie są niezbędne dla wszystkich, w tym dla rolników i mieszkańców miast.

Zwiastun wideo

EAFRD Projects Brochure Rural Inspiration Awards 2019

Broszura jest zbiorem informacji o 25 finalistach konkursu Rural Inspiration Awards (RIA) 2019. Dokument zapewnia zasłużoną widoczność projektom laureatów, a ponadto stanowi źródło najnowszych informacji o ich osiągnięciach i jest inspiracją dla nowych przedsięwzięć.

Zawody RIA 2019 były pierwszym unijnym konkursem na dobre praktyki w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich zorganizowanym przez ENRD w okresie programowania 2014–2020. W ramach inicjatywy wyróżniono te projekty, które wykorzystują dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w inspirujący sposób, czyniąc obszary wiejskie bardziej konkurencyjnymi, zrównoważonymi i otwartymi na różnorodność.

Zwiastun filmowy

EAFRD Projects Brochure - Rural Inspiration Awards 2019

To wydanie broszury projektów EFRROW ilustruje przyspieszanie upowszechniania biogospodarki za pośrednictwem Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na obszarze Europy.

Zrównoważona biogospodarka przynosi korzyści wszystkim ludziom, jednak ma szczególne znaczenie dla społeczności wiejskich. Dwanaście projektów ujętych w broszurze ilustruje wsparcie oferowane w ramach PROW dla społeczności wiejskich chcących wykorzystać potencjał biogospodarki poprzez ekologiczną żywność i pasze, innowacyjne produkty oparte na biotechnologii, odnawialne źródła energii, przyjazny dla środowiska zrównoważony wzrost oraz podnoszenie świadomości.

Video trailer

EAFRD Projects Brochure Bioeconomy

EAFRD Projects Brochure Youth and Generational Renewal

W tym wydaniu broszury projektów EFRROW przedstawiamy dwanaście przedsięwzięć ukazujących, jak polityka rozwoju obszarów wiejskich pomaga przekształcać wsie w miejsca bardziej atrakcyjne dla młodych ludzi pod względem bytowym oraz zawodowym – w rolnictwie i nie tylko.

Młodzi ludzie — w szczególności rolnicy — na obszarach wiejskich podnoszą witalność wsi i torują drogę do mocniejszych łańcuchów wartości oraz dobrobytu. Wymiana pokoleń jest jednym z warunków większej konkurencyjności sektora rolnictwa w dłuższej perspektywie czasowej, a także zrównoważonej produkcji żywności w Europie.

Ten numer broszury projektów EFRROW zawiera profile dwunastu opartych na uczestnictwie inicjatyw społecznych i cyfrowych, które ulepszają usługi oferowane na obszarach wiejskich w sześciu kluczowych obszarach: ośrodki wielousługowe, zdrowie, edukacja, mobilność, energia oraz digitalizacja wiosek. 

Przykłady ilustrują, w jaki sposób społeczności wiejskie mogą czasami wyprzedzać politykę w reagowaniu na problemy poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań finansowych takich jak inwestycje z sektora prywatnego czy crowdfunding. 

Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) mogą oferować społecznościom lokalnym uzupełniające wsparcie na każdym etapie procesu przekształcania obszaru wiejskiego w „inteligentną wioskę” — od wstępnej koncepcji po skuteczne zwiększenie skali. 

Tematem tego wydania broszury projektów EFRROW jest dotychczasowe wykorzystanie finansowania w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) — przy współfinansowaniu ze środków EFRROW — do wspierania zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem wody i gruntów. 

Koncepcja efektywnego gospodarowania zasobami bazuje na idei „robienia więcej za mniej”. W tym kontekście omawiane projekty przybliżają inspirujące praktyki tworzenia większej wartości ekonomicznej i ekologicznej przy mniejszym wkładzie. 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zapewnia cenne wsparcie dla gospodarek wiejskich Europy, stymulując szybszą transformację w kierunku bardziej zrównoważonego sektora rolnego.

W tej edycji broszury projektu EFRROW przedstawiono, w jaki sposób środki z Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) – współfinansowanych przez EFRROW – wykorzystano nie tylko w celu wsparcia poszczególnych przedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich, lecz także stworzenia sprzyjającego środowiska, pozwalającego przedsiębiorstwom prosperować na takich obszarach.

Wsparcie przedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich zwykle oznacza podejmowanie strategicznych działań mogących zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu samowystarczalnej działalności gospodarczej na takim terenie.

W ramach projektu przedstawiono inspirujące przykłady zapewnienia doradztwa, szkoleń i możliwości tworzenia sieci kontaktów przedsiębiorstwom działającym na obszarach wiejskich, a także przykłady ukierunkowanych inwestycji w infrastrukturę fizyczną i sieciową potrzebną takim przedsiębiorstwom, zarówno w gospodarstwach, jak i w innych sektorach wiejskiej działalności.

Pages