Search Publications

Total results: 22.
EAFRD Projects Brochure 11 'Vibrant rural areas'

This edition of the EAFRD Projects Brochure presents EAFRD-supported projects from the 2014-2020 RDPs that have successfully improved services, jobs or social inclusion in rural areas – sometimes achieving more than was initially planned.

The publication shows how social objectives can go hand in hand with economic and environmental sustainability and that vibrant rural areas are essential for all, including for farmers and urban citizens.

Video trailer

EAFRD Projects Brochure Rural Inspiration Awards 2019

Broszura jest zbiorem informacji o 25 finalistach konkursu Rural Inspiration Awards (RIA) 2019. Dokument zapewnia zasłużoną widoczność projektom laureatów, a ponadto stanowi źródło najnowszych informacji o ich osiągnięciach i jest inspiracją dla nowych przedsięwzięć.

Zawody RIA 2019 były pierwszym unijnym konkursem na dobre praktyki w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich zorganizowanym przez ENRD w okresie programowania 2014–2020. W ramach inicjatywy wyróżniono te projekty, które wykorzystują dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w inspirujący sposób, czyniąc obszary wiejskie bardziej konkurencyjnymi, zrównoważonymi i otwartymi na różnorodność.

Zwiastun filmowy

EAFRD Projects Brochure - Rural Inspiration Awards 2019

To wydanie broszury projektów EFRROW ilustruje przyspieszanie upowszechniania biogospodarki za pośrednictwem Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na obszarze Europy.

Zrównoważona biogospodarka przynosi korzyści wszystkim ludziom, jednak ma szczególne znaczenie dla społeczności wiejskich. Dwanaście projektów ujętych w broszurze ilustruje wsparcie oferowane w ramach PROW dla społeczności wiejskich chcących wykorzystać potencjał biogospodarki poprzez ekologiczną żywność i pasze, innowacyjne produkty oparte na biotechnologii, odnawialne źródła energii, przyjazny dla środowiska zrównoważony wzrost oraz podnoszenie świadomości.

Video trailer

EAFRD Projects Brochure Bioeconomy

EAFRD Projects Brochure Youth and Generational Renewal

W tym wydaniu broszury projektów EFRROW przedstawiamy dwanaście przedsięwzięć ukazujących, jak polityka rozwoju obszarów wiejskich pomaga przekształcać wsie w miejsca bardziej atrakcyjne dla młodych ludzi pod względem bytowym oraz zawodowym – w rolnictwie i nie tylko.

Młodzi ludzie — w szczególności rolnicy — na obszarach wiejskich podnoszą witalność wsi i torują drogę do mocniejszych łańcuchów wartości oraz dobrobytu. Wymiana pokoleń jest jednym z warunków większej konkurencyjności sektora rolnictwa w dłuższej perspektywie czasowej, a także zrównoważonej produkcji żywności w Europie.

Ten numer broszury projektów EFRROW zawiera profile dwunastu opartych na uczestnictwie inicjatyw społecznych i cyfrowych, które ulepszają usługi oferowane na obszarach wiejskich w sześciu kluczowych obszarach: ośrodki wielousługowe, zdrowie, edukacja, mobilność, energia oraz digitalizacja wiosek. 

Przykłady ilustrują, w jaki sposób społeczności wiejskie mogą czasami wyprzedzać politykę w reagowaniu na problemy poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań finansowych takich jak inwestycje z sektora prywatnego czy crowdfunding. 

Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) mogą oferować społecznościom lokalnym uzupełniające wsparcie na każdym etapie procesu przekształcania obszaru wiejskiego w „inteligentną wioskę” — od wstępnej koncepcji po skuteczne zwiększenie skali. 

Tematem tego wydania broszury projektów EFRROW jest dotychczasowe wykorzystanie finansowania w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) — przy współfinansowaniu ze środków EFRROW — do wspierania zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem wody i gruntów. 

Koncepcja efektywnego gospodarowania zasobami bazuje na idei „robienia więcej za mniej”. W tym kontekście omawiane projekty przybliżają inspirujące praktyki tworzenia większej wartości ekonomicznej i ekologicznej przy mniejszym wkładzie. 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zapewnia cenne wsparcie dla gospodarek wiejskich Europy, stymulując szybszą transformację w kierunku bardziej zrównoważonego sektora rolnego.

W tej edycji broszury projektu EFRROW przedstawiono, w jaki sposób środki z Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) – współfinansowanych przez EFRROW – wykorzystano nie tylko w celu wsparcia poszczególnych przedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich, lecz także stworzenia sprzyjającego środowiska, pozwalającego przedsiębiorstwom prosperować na takich obszarach.

Wsparcie przedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich zwykle oznacza podejmowanie strategicznych działań mogących zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu samowystarczalnej działalności gospodarczej na takim terenie.

W ramach projektu przedstawiono inspirujące przykłady zapewnienia doradztwa, szkoleń i możliwości tworzenia sieci kontaktów przedsiębiorstwom działającym na obszarach wiejskich, a także przykłady ukierunkowanych inwestycji w infrastrukturę fizyczną i sieciową potrzebną takim przedsiębiorstwom, zarówno w gospodarstwach, jak i w innych sektorach wiejskiej działalności.

W tym wydaniu broszury projektu EFRROW przedstawiono, w jaki sposób ludzie aktywni w obszarach wiejskich wykorzystali środki z Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) – współfinansowanych z EFRROW – w celu wsparcia działań, które wpisują się w proces „Przejścia do bardziej ekologicznych gospodarek wiejskich”.

Przejście to polega na skorzystaniu z możliwości gospodarczych zrównoważonych pod względem ekologicznym i społecznym. Polega również na dążeniu do poprawy efektywności środowiskowej sposobami opłacalnymi z punktu widzenia gospodarczego i społecznego.

Projekty stanowią odzwierciedlenie niektórych stosownych podejść, które mogą być wspierane w ramach PROW, w tym: utrzymywanie się z bioróżnorodności, osiąganie większych efektów mniejszymi środkami, promowanie ekologicznej turystyki, produkcja energii ze źródeł odnawialnych na obszarach wiejskich, instalowanie infrastruktury energii odnawialnej na obszarach wiejskich, a także współpraca na rzecz bardziej ekologicznej gospodarki.

W tej edycji broszury projektu EFRROW pokazano, w jaki sposób mieszkańcy obszarów wiejskich wykorzystali wsparcie z EFRROW, aby zareagować na wyzwania i możliwości związane z niedawnym napływem imigrantów i uchodźców do Unii Europejskiej.

Bez ferowania opinii w szerszych kwestiach polityki migracyjnej, w broszurze staramy się pokazać działania rzeczywiście podejmowane w pewnych obszarach wiejskich w Europie w celu bardziej pozytywnego odnalezienia się w zmieniającej się sytuacji. Przedstawiamy projekty objęte takimi podtematami jak „zmiana narracji”, „miejsca i rynek pracy” oraz „skoordynowane reakcje”.

W tej edycji broszury projektu EFRROW przedstawiono przykładowe metody i podejścia stosowane w różnych częściach Europy w celu osiągania wyników w kwestii szerokopasmowego dostępu do internetu na obszarach wiejskich, cyfrowego dostępu do rynku, modernizacji gospodarstw rolnych, rozwoju rynku, zróżnicowania gospodarki wiejskiej i zrównoważonych społeczności.

Autorzy mają nadzieję, że dostarczą inspiracji pod względem opracowania strategii i narzędzi, które umożliwią różnego rodzaju obszarom wiejskim zachowanie konkurencyjności gospodarczej, a zarazem ochronę ich zasobów naturalnych i spójności społecznej.

Pages