Search Publications

Total results: 19.
Rural Connections magazine 1/2020

This edition focuses on good practices in the use of EAFRD funding and gives an overview of different approaches to the collection and dissemination of EAFRD-funded projects at the national level.

Rural development stakeholders share their perspectives on a variety of topics, from populism in rural areas to to an agro-ecology project in the Netherlands, from a sociologist’s view on networking to Results Based Payment Schemes, with a detour through (fictional) rural crimes. The magazine includes the usual news round-up from the EU and European networks.

Niniejsze wydanie koncentruje się na networX spotkaniu w Brukseli w dniach 11–12 kwietnia 2019 r. Było to największe spotkanie społeczności sieci rozwoju obszarów wiejskich w bieżącym okresie programowania. Najważniejsze przesłania z networX są podświetlone, podobnie jak zwycięzcy pierwszego ENRD Rural Inspiration Awards.

Członkowie społeczności ds. rozwoju obszarów wiejskich, którzy pozytywnie wpływają na obszary wiejskie, zostali przedstawieni w sekcji „Perspektywy dotyczące obszarów wiejskich” wraz ze wspaniałymi przykładami komunikacji społecznej i cyfrowej — z Irlandii i na poziomie europejskim — oraz projektami współpracy ponadnarodowej w sektorze turystyki, ukierunkowanymi na nowy rodzaj turysty i w raporcie opisującym pozytywny wpływ WPR na rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Regularne podsumowanie wiadomości obejmuje najnowsze prace tematyczne ENRD na temat inteligentnych wiosek i biogospodarki oraz raport na temat nowych usług kredytowych na obszarach wiejskich.

Najnowsze wydanie publikacji jest poświęcone komunikatom obrazującym aktualny stan wiedzy specjalistów ds. budowania sieci na obszarach wiejskich, a także przykładom komunikacji z wykorzystaniem kanałów cyfrowych, wymiany wiedzy w obrębie gospodarstw rolnych oraz inicjatyw marketingowych wspierających wdrażanie polityki rozwoju obszarów wiejskich.

W magazynie znajdziecie również nasze cykliczne artykuły poświęcone wiadomościom i aktualnym informacjom z ENRD oraz UE, jak również szereg perspektyw dotyczących obszarów wiejskich zgłębiających rozmaite zagadnienia od łańcuchów wartości biogospodarki na Południu Europy, przez ulepszanie dostępu do szerokopasmowego internetu na obszarach wiejskich, aż po raport ekonomiczny Banku Światowego demonstrujący korzyści płynące z WPR dla gospodarki i napędzania rozwoju na obszarach wiejskich.

Głównym tematem tego numeru jest „Wymiana pokoleń” w rozwoju obszarów wiejskich w ujęciu działań mających na celu przyciąganie i wspieranie nowego pokolenia rolników, w tym na drodze propozycji ustawodawczych Komisji Europejskiej na okres wspólnej polityki rolnej (WPR) po 2020 roku. 

W magazynie znajdziecie także cykliczne artykuły: „Wiadomości i aktualne informacje” z ENRD oraz UE, jak również „Zagadnienia i perspektywy dotyczące obszarów wiejskich”, z których poznacie opinie zainteresowanych stron na tematy od największej w historii ankiety LEADER/RLKS po nowy model realizacji WPR.

W tym numerze magazynu dokładnie analizujemy „rural proofing” (weryfikowanie wpływu polityki na sytuację obszarów wiejskich) i sprawdzamy, jak ta koncepcja jest stosowana w praktyce. Ponadto przyglądamy się podejściom Wielkiej Brytanii i państw nordyckich oraz opisujemy wizję komisarza UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phila Hogana oraz Guillaume'a Crosa, członka Europejskiego Komitetu Regionów.

Jak zawsze w magazynie zamieszczamy „Wiadomości i aktualne informacje” na temat ENRD i Unii Europejskiej oraz dział „Zagadnienia i perspektywy dotyczące obszarów wiejskich”, który zawiera opinie interesariuszy na najróżniejsze tematy — od kierowanych przez społeczności innowacji związanych z szerokopasmowym internetem dla wsi po pierwszy w historii Europejski Parlament Młodzieży Wiejskiej.

Ten numer zawiera artykuły na temat LEADER/RLKS, leśnictwa, zintegrowanych podejść do polityki wiejskiej i nowego Europejskiego Korpusu Solidarności, a także krótkie informacje z sieci słoweńskiej i słowackiej.

Część tematyczna numeru przedstawia „Bliższe spojrzenie na… włączenie społeczne”, prezentując przegląd wyzwań utrudniających włączenie społeczne na obszarach wiejskich Europy, najważniejsze informacje dotyczące prac tematycznych ENRD, rozważania na temat tego, w jaki sposób LEADER/RLKS może wspierać włączenie społeczne, a także wywiady i sprawozdania.

W tym numerze wiele uwagi poświęcono europejskiej konferencji dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich, która miała miejsce w Cork w Irlandii w dniach 5–6 września 2016 r. – znanej jako „Cork 2.0”. Część tematyczna przedstawia „Bliższe spojrzenie na… Cork 2.0”, które obejmuje omówienie konferencji, główne zagadnienia warsztatów, całość ostatecznej wersji „Deklaracji Cork 2.0” oraz wrażenia 20 różnych uczestników.

W magazynie znajduje się także dział „Wiadomości i aktualne informacje” z ENRD i UE, a także, jak zwykle, sekcja „Zagadnienia i perspektywy dotyczące obszarów wiejskich”. W tej ostatniej przedstawiono szereg opinii zainteresowanych stron na zróżnicowane tematy, od współpracy międzynarodowej po lokalne konsultacje oraz od rozwijającej się europejskiej sieci artystów po pierwsze wiejskie cyfrowe centrum w Irlandii.

W dziale „Wiadomości i aktualne informacje” zawarto informacje na temat prac ENRD i KSOW nad „Uwolnieniem potencjału PROW”, Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz nowego planu działania UE dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym.

W sekcji „Zagadnienia i perspektywy dotyczące obszarów wiejskich” można zapoznać się z opiniami zainteresowanych stron na tematy sięgające od nowego światowego porozumienia w sprawie zmian klimatu po twórczą rewitalizację obszarów wiejskich oraz od wiejskiej przedsiębiorczości po włączenie społeczne Romów.

Wydanie to zawiera również „Bliższe spojrzenie na… współpracę w ramach LEADER”, obejmujące sprawozdania i wywiady dotyczące przykładów współpracy między regionami, między funduszami oraz między państwami trzecimi, a także wysiłków na rzecz harmonizacji składania wniosków we wszystkich PROW.

„Wiadomości i aktualne informacje” dotyczą programu prac Punktu Kontaktowego ENRD na lata 2015–2016, wydarzeń związanych ze współpracą w ramach LEADER, a także broszur informacyjnych na temat umów partnerstwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Sekcja „Zagadnienia i perspektywy dotyczące obszarów wiejskich” zawiera opinie zainteresowanych stron na tematy sięgające od szerokopasmowego dostępu do sieci na wsi po kulturę wiejską oraz od powiązań między obszarami wiejskimi a rybołówstwem po możliwości, jakie oferują oddalone wyspy.

Magazyn przedstawia również „Bliższe spojrzenie na… informacje o PROW”, obejmujące wywiady i sprawozdania dotyczące czterech krajowych podejść.

Wiadomości i aktualne informacje wydanej latem 2015 r. edycji magazynu Rural Connections poświęcone są pracom tematycznym ENRD nad poprawą wdrażania PROW i zaangażowania zainteresowanych stron, a także zawierają najnowsze wiadomości o EIP-AGRI i Centrum Informacyjnym ds. Oceny oraz posiedzeniach Grupy Sterującej Sieci Obszarów Wiejskich.

W sekcji „Zagadnienia i perspektywy dotyczące obszarów wiejskich” można zapoznać się z poglądami zainteresowanych stron na tematy sięgające od tworzenia sieci obszarów wiejskich na Bałkanach Zachodnich po oparte na wynikach systemy płatności rolno-środowiskowych (RBAPS) w Europie.

Magazyn przedstawia również „Bliższe spojrzenie na… usprawnienie wdrażania PROW”, poparte sprawozdaniami z Francji na temat rozwoju terytorialnego oraz doniesieniami z Irlandii dotyczącymi zintegrowanego lokalnego rozwoju.

Pages