Szukaj publikacji

Total results: 32.
(c) European Union 2021

Ta edycja Przeglądu Obszarów Wiejskich UE dotyczy przyszłości wsi pod względem cyfrowym, środowiskowym i społecznym, a także w zakresie odporności.

Jej zawartość opiera się na wynikach prac ENRD dotyczących długoterminowej wizji obszarów wiejskich i tygodnia obszarów wiejskich.

Gospodarka, która na pierwszym miejscu stawia ludzi i planetę jest bardzo istotna dla obszarów wiejskich, w których może przyczynić się do poprawy dostępu do podstawowych usług, tworzenia miejsc pracy i promowania włączenia społecznego, jednocześnie wspierając przechodzenie na rozwiązania cyfrowe i ekologiczne.

To wydanie Przeglądu Obszarów Wiejskich UE zajmuje się najważniejszymi cechami gospodarki społecznej, podkreślając jej znaczenie dla europejskich obszarów wiejskich oraz celami strategii europejskich (m.in. Europejski Zielony Ład, Europejski filar praw socjalnych oraz Europejska agenda cyfrowa).

 

Działania na rzecz klimatu, w szczególności łagodzenie zmiany klimatu, mogą zapewniać sektorowi pierwotnemu oraz społecznościom i przedsiębiorstwom wiejskim możliwości osiągnięcia bardziej zrównoważonego charakteru oraz większej odporności i konkurencyjności. Takie podmioty zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich mogą wybitnie przyczynić się do wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu, planu działania na rzecz zrównoważonej gospodarki UE.

W obecnej edycji Przeglądu Obszarów Wiejskich UE zaprezentowano istotny wkład, jaki obszary te wnoszą w działania na rzecz klimatu, także dzięki wsparciu EFRROW.

EU Rural Review 29 LEADER achievements

LEADER jest jedną z najdłużej funkcjonujących, najskuteczniejszych i najpopularniejszych inicjatyw o zasięgu europejskim.

Tematem tego wydania przeglądu jest sposób, w jaki ludzie głęboko zaangażowani we wdrażanie LEADER pośród społeczności wiejskich całej Europy obecnie interpretują siedem reguł metody LEADER.

Artykuły przybliżają praktyczne zastosowanie tych reguł, a także ich sposoby działania oraz zapewniania stałych rezultatów w dłuższej perspektywie. W publikacji omówiono również możliwości dostosowywania reguł do nowych wyzwań i okazji związanych z obszarami wiejskimi.

Zwiastun wideo

EU Rural Review 28

Tematem tego przeglądu obszarów wiejskich UE jest „uwzględnienie biogospodarki w głównym nurcie”.

Dzięki silnemu skupieniu uwagi na tym, jak społeczeństwo może zarządzać swoimi zasobami naturalnymi w sposób zrównoważony, obszary wiejskie w całej Europie stają się coraz bardziej gotowe do czerpania korzyści z biogospodarki. Niniejsza publikacja analizuje główną rolę nowej strategii UE w zakresie biogospodarki, jak również znaczenie lokalnych i regionalnych podmiotów dla usprawnienia rozwoju biogospodarki.

Treść publikacji została podana do wiadomości przez grupę tematyczną ENRD zajmującą się „Uwzględnieniem biogospodarki w głównym nurcie”.

Video trailer

Mainstreaming the Bioeconomy

W najnowszym numerze Przeglądu Obszarów Wiejskich UE przyglądamy się roli tworzenia sieci w polityce rozwoju obszarów wiejskich. Śledzimy w nim ewolucję tworzenia sieci do rangi cechy rozpoznawczej rozwoju obszarów wiejskich Europy.

Współczesny, coraz bardziej zróżnicowany ekosystem budowania sieci jest areną interakcji dla wszystkich kategorii zainteresowanych stron. Publikację kończymy rozważaniami na temat dalszego rozwoju tworzenia sieci w przyszłym środowisku politycznym.

Jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat tworzenia sieci, zapoznajcie się z konferencją „networX” – największym zgromadzeniem praktyków tworzenia sieci obszarów wiejskich organizowanym w aktualnym okresie programowania.

Ten numer Przeglądu Obszarów Wiejskich UE jest poświęcony społecznościom wiejskim z terenu całej Europy, które aktywnie szukają praktycznych rozwiązań dla swoich problemów oraz wykorzystują nowe możliwości. 

Omawiamy w nim nowe, kreatywne sposoby wykorzystania cyfrowych i społecznych innowacji w celu podnoszenia jakości podstawowych usług na obszarach wiejskich. Przyglądamy się również krajowym i regionalnym podejściom do tworzenia sprzyjających warunków oraz analizujemy kwestię Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich jako katalizatorów innowacji w dziedzinie usług wiejskich. 

Treść tego numeru została oparta na szerszych pracach tematycznych ENRD w dziedzinie „Inteligentnych wiosek”.

Ten numer Przeglądu Obszarów Wiejskich UE poświęcony jest wyzwaniu związanemu z efektywnym gospodarowaniem zasobami oraz znaczeniu koncepcji „robienia więcej za mniej” dla rozwoju obszarów wiejskich. Wyjaśniamy, jak obszary wiejskie mogą się stawać bardziej efektywne pod względem gospodarowania zasobami, skupiając się przy tym wyłącznie na gospodarce wodnej i gruntowej.  

Omawiamy wydajne praktyki dysponowania zasobami obszarów wiejskich i wymieniamy najlepsze metody wykorzystania polityki rozwoju obszarów wiejskich UE do wspierania lepszego gospodarowania zasobami naturalnymi. Ponadto w tym numerze znalazł się profil unijnego programu LIFE, którego projekty pilotażowe są źródłem wielu inspirujących przykładów zrównoważonych praktyk, które mogą być powielane przez rolnictwo oraz inne sektory biznesowe.  

Informacje zawarte w publikacji bazują na szerszych pracach tematycznych ENRD w dziedzinie „Gospodarki wiejskiej opartej na efektywnym gospodarowaniu zasobami”.

W tym numerze Przeglądu Obszarów Wiejskich UE przedstawiono niektóre z najnowszych pomysłów i praktyk dotyczących tego, jak można wspierać wiejską przedsiębiorczość, wykorzystując pojawiające się możliwości i ukryty potencjał do stworzenia nowych typów dobrze prosperujących przedsiębiorstw wiejskich.

Nie ignorując licznych wyzwań, w obliczu których stoją obszary wiejskie Europy, w numerze przedstawiono przegląd możliwości oferowanych przez rozmaite sektory od biotechnologii po gospodarkę doświadczeń, a także szans stwarzanych przez nowe technologie informatyczne oraz przez zmieniające się potrzeby konsumentów.

Ponadto w numerze przedstawiono, jak w sposób strategiczny można realizować Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich z wykorzystaniem takich możliwości, a zarazem znajdując inteligentniejsze sposoby skutecznego wspierania przedsiębiorczości oraz podejmowania ukierunkowanych wysiłków w celu przezwyciężenia wyzwań specyficznych dla obszarów wiejskich.

W tym numerze Przeglądu Obszarów Wiejskich UE przedstawiono niektóre możliwości, dzięki którym rozwiązania zrównoważone społecznie i środowiskowo mogą przyczyniać się do rozwoju gospodarczego wsi europejskiej.

Zwrócono uwagę na szczególne szanse, jakie obszarom wiejskim oferuje przejście do gospodarki ekologicznej, w tym poprzez wprowadzenie gospodarki niskoemisyjnej oraz bardziej zrównoważonego rolnictwa i leśnictwa. Omówiono również praktyczne aspekty projektów na rzecz gospodarki ekologicznej oraz możliwości osiągania lepszych wyników dzięki współpracy.

Motywem przewodnim jest optymalne wykorzystanie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) do wsparcia wysiłków w tej dziedzinie.

Pages