Publications

Total results: 8.
This is the main report of the first meeting of the National Rural Networks (NRNs) in the 2014-2020 period.
It overviews the organisation and framework of the NRNs, considering how to better communciate the Rural Development Programmes (RDPs) and increase stakeholder involvement, including ENRD-NRN cooperation.

Wytyczne te mają na celu zapewnienie podmiotom bezpośrednio zaangażowanym w działalność Lokalnych Grup Działania praktycznych narzędzi oraz sugestii dotyczących wdrażania RLKS w różnych kontekstach.

Dokument został opublikowany na początku okresu programowania w latach 2014–2020 i stanowi uzupełnienie wytycznych dotyczących „rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych”.

Wytyczne te mają na celu wspieranie władz państw członkowskich UE w tworzeniu warunków do efektywnego wykorzystania RLKS w ramach umów partnerstwa na okres 2014–2020, a także uwzględnianiu tego instrumentu podczas przygotowywania krajowych programów.

Dokument został opublikowany przez cztery dyrekcje generalne Komisji Europejskiej.

Omówienie i analiza na poziomie unijnym działań związanych ze współpracą LEADER w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007–2013 (PROW). Dokument dotyczy zakresu i charakteru działań związanych ze współpracą, a także sposobu ich wdrażania.

In the spring edition of the ENRD Magazine we reveal plenty of fresh ideas flourishing in the network. To start with we focus on communicating rural development. We also report on an innovative Luxembourgish-German initiative to create the first ever transnational Local Action Group and we celebrate the success story that is organic farming in Europe. So for all the latest ENRD, LAG and NRN news, be sure to check out this edition of the ENRD Magazine.

This special edition of the ENRD’s EAFRD Project Examples Brochure has been designed to celebrate the EAFRD’s achievements during the 2007-2013 programming period and to inspire similar high quality projects for the 2014-2020 period.

This issue highlights the value of the organic approach to agriculture and the rural economy, as well as its wider societal and environmental benefits. It further provides insight into the evolving European policy landscape - including a detailed profile of the European Commission’s Action Plan on the Future of Organic Production in Europe - and the course it is setting for the future of the sector.