Publications

Total results: 80.

Jest to studium przypadku analizujące kroki podjęte przez Hiszpanię w celu opracowania i wdrożenia planów strategicznych oraz inicjatyw mających zlikwidować cyfrową przepaść między obszarami miejskimi i wiejskimi. Inicjatywy te są realizowane na wszystkich szczeblach administracji i zmierzają do rozwiązania palącej kwestii wyludniania obszarów wiejskich.

Jest to studium przypadku dotyczące stanu cyfryzacji obszarów wiejskich Niemiec. Prezentuje ono aktualne ramy polityczne na poziomie krajowym oraz kluczowe inicjatywy opracowane w drodze procesu intensywnego uczestnictwa mieszkańców na poziomie regionalnym i lokalnym.

Jest to studium przypadku dotyczące ulepszania infrastruktury szerokopasmowego internetu na poziomie krajowym i zawierające przykłady współpracy prowadzącej do utworzenia innowacyjnego i inkluzywnego społeczeństwa cyfrowego na obszarach wiejskich Francji.

Jest to studium przypadku prezentujące kluczowe inicjatywy w Kornwalii i na obszarach wiejskich Wielkiej Brytanii ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń w dziedzinie integracji cyfrowej, wspierania centrów cyfrowych dla społeczności oraz innowacji w zakresie e-zdrowia.

Jest to podsumowanie działań austriackiej Lokalnej Grupy Działania (LGD) mających na celu zbudowanie reputacji regionu jako atrakcji turystycznej dla miłośników przyrody oraz wina.

Przykład został zaprezentowany podczas seminarium ENRD poświęconego LEADER/RLKS.

Jest to podsumowanie kampanii filmowej przygotowanej przez szwedzką Lokalną Grupę Działania (LGD). Inicjatywa, w ramach której prezentowano prosperujących wiejskich przedsiębiorców, zaowocowała podniesieniem atrakcyjności obszaru.

Przykład został zaprezentowany podczas seminarium ENRD poświęconego LEADER/RLKS.

Jest to omówienie kampanii cyfrowych szkoleń prowadzonej przez francuską Lokalną Grupę Działania (LGD) w celu usprawnienia łączności do i w obrębie sieci kolejowych, drogowych, kulturalnych oraz cyfrowych.

Przykład został zaprezentowany podczas seminarium ENRD poświęconego LEADER/RLKS.

Jest to omówienie realizowanej przez belgijską Lokalną Grupę Działania (LGD) inicjatywy „Inkubatora gospodarstw rolnych” (Farm Incubator) mającej na celu ułatwienie nowym rolnikom tworzenia faktycznych miejsc pracy. Projekt obejmuje strategię długofalową, wykorzystanie innych funduszy oraz prowadzenie animacji terytorialnej. 

Przykład został zaprezentowany podczas seminarium ENRD poświęconego LEADER/RLKS.

Jest to podsumowanie ekologicznych inicjatyw gospodarczych brytyjskiej Lokalnej Grupy Działania (LGD) — w tym sieci ds. odnawialnej energii składającej się z ekspertów, grup społecznych oraz przedsiębiorstw — które zaowocowały oszczędnościami energetycznymi i utworzeniem nowych miejsc pracy.

Przykład został zaprezentowany podczas seminarium ENRD poświęconego LEADER/RLKS.

Jest to omówienie sieci ścieżek wspieranej przez grecką Lokalną Grupę Działania (LGD) i łączącej miejsca antycznego dziedzictwa oraz kultury z nowoczesną technologią.

Przykład został zaprezentowany podczas seminarium ENRD poświęconego LEADER/RLKS.

Pages