Publications

Total results: 4.
Te wytyczne ENRD dotyczą przede wszystkim praktycznego wdrażania projektów współpracy międzynarodowej. Odsyłają one do konkretnych narzędzi wspierających procesy i prezentowanych w formie oddzielnych dokumentów.
Stanowią też uzupełnienie „Wytycznych dotyczących wdrażania współpracy w ramach LEADER w Programach Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014–2020” przygotowanych przez Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej.

W tym numerze Przeglądu Obszarów Wiejskich UE przedstawiono niektóre z najnowszych pomysłów i praktyk dotyczących tego, jak można wspierać wiejską przedsiębiorczość, wykorzystując pojawiające się możliwości i ukryty potencjał do stworzenia nowych typów dobrze prosperujących przedsiębiorstw wiejskich.

Nie ignorując licznych wyzwań, w obliczu których stoją obszary wiejskie Europy, w numerze przedstawiono przegląd możliwości oferowanych przez rozmaite sektory od biotechnologii po gospodarkę doświadczeń, a także szans stwarzanych przez nowe technologie informatyczne oraz przez zmieniające się potrzeby konsumentów.

Ponadto w numerze przedstawiono, jak w sposób strategiczny można realizować Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich z wykorzystaniem takich możliwości, a zarazem znajdując inteligentniejsze sposoby skutecznego wspierania przedsiębiorczości oraz podejmowania ukierunkowanych wysiłków w celu przezwyciężenia wyzwań specyficznych dla obszarów wiejskich.

Wytyczne te mają na celu ułatwianie wdrażania działań związanych ze współpracą LEADER w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW).

Dokument został opublikowany przez Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej w 2013 r., a następnie uaktualniony w 2017 r., by uwzględnić wkład oraz rekomendacje prowadzonej przez fachowców grupy roboczej ds. współpracy LEADER pod zwierzchnictwem Punktu Kontaktowego ENRD.

W tym numerze Przeglądu Obszarów Wiejskich UE przedstawiono niektóre możliwości, dzięki którym rozwiązania zrównoważone społecznie i środowiskowo mogą przyczyniać się do rozwoju gospodarczego wsi europejskiej.

Zwrócono uwagę na szczególne szanse, jakie obszarom wiejskim oferuje przejście do gospodarki ekologicznej, w tym poprzez wprowadzenie gospodarki niskoemisyjnej oraz bardziej zrównoważonego rolnictwa i leśnictwa. Omówiono również praktyczne aspekty projektów na rzecz gospodarki ekologicznej oraz możliwości osiągania lepszych wyników dzięki współpracy.

Motywem przewodnim jest optymalne wykorzystanie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) do wsparcia wysiłków w tej dziedzinie.