Publications

Total results: 6.

Jest to dokument omawiający programowanie i wdrażanie celów efektywnego gospodarowania zasobami w ramach sześciu krajowych i regionalnych Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Jest to porównawcze studium przypadku projektu „Mobilizowanie innowacyjnego potencjału wiejskich przedsiębiorstw” oparte na przykładzie trzech innowacyjnych akceleratorów biznesowych: Academy on Tour (Belgia), Short Food Suppy Chain Masterclass (Holandia) oraz AgriEnt Business Accelerator (Grecja). Studium analizuje najefektywniejsze metody tworzenia i utrzymywania programów akceleratorów biznesowych w celu wspierania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem aspektów praktycznego wdrażania (np. pierwsze kroki, główne bodźce, czynniki inicjujące, zasoby finansowe i ludzkie, wyzwania oraz wyciągnięte wnioski).

Jest to porównawcze studium przypadku projektu „Internet szerokopasmowy dla społeczności: nowy potencjał cyfrowy dla obszarów wiejskich” oparty na dwóch innowacyjnych przykładach: spółdzielni North-Western Kuhmo Village Optical Fibre Cooperative (Finlandia) i stowarzyszeniu Molenwaard Civil Society Broadband (Holandia). 

Studium analizuje najefektywniejsze metody tworzenia i utrzymywania sieci szerokopasmowych na obszarach wiejskich poprzez zaangażowanie społeczności ze szczególnym uwzględnieniem aspektów praktycznego wdrażania (np. pierwsze kroki, główne bodźce, czynniki inicjujące, zasoby finansowe i ludzkie, wyzwania oraz wyciągnięte wnioski).

Jest to porównawcze studium przypadku projektu „Rewitalizacji obszarów wiejskich poprzez cyfryzację”, które oparto na przykładzie trzech wiejskich centrów cyfrowych: Cocotte Numérique (Francja), #hellodigital (Szkocja) i Ludgate Hub (Irlandia). 

Studium analizuje najefektywniejsze sposoby tworzenia i prowadzenia centrów cyfrowych oraz promowania wykorzystania cyfrowych technologii na obszarach wiejskich. Szczególny nacisk położono na aspekty praktycznego wdrażania (w tym pierwsze kroki, główne bodźce, czynniki inicjujące, zasoby finansowe i ludzkie, wyzwania oraz wyciągnięte wnioski).

W tym numerze Przeglądu Obszarów Wiejskich UE przedstawiono niektóre z najnowszych pomysłów i praktyk dotyczących tego, jak można wspierać wiejską przedsiębiorczość, wykorzystując pojawiające się możliwości i ukryty potencjał do stworzenia nowych typów dobrze prosperujących przedsiębiorstw wiejskich.

Nie ignorując licznych wyzwań, w obliczu których stoją obszary wiejskie Europy, w numerze przedstawiono przegląd możliwości oferowanych przez rozmaite sektory od biotechnologii po gospodarkę doświadczeń, a także szans stwarzanych przez nowe technologie informatyczne oraz przez zmieniające się potrzeby konsumentów.

Ponadto w numerze przedstawiono, jak w sposób strategiczny można realizować Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich z wykorzystaniem takich możliwości, a zarazem znajdując inteligentniejsze sposoby skutecznego wspierania przedsiębiorczości oraz podejmowania ukierunkowanych wysiłków w celu przezwyciężenia wyzwań specyficznych dla obszarów wiejskich.

W tym numerze Przeglądu Obszarów Wiejskich UE przedstawiono niektóre możliwości, dzięki którym rozwiązania zrównoważone społecznie i środowiskowo mogą przyczyniać się do rozwoju gospodarczego wsi europejskiej.

Zwrócono uwagę na szczególne szanse, jakie obszarom wiejskim oferuje przejście do gospodarki ekologicznej, w tym poprzez wprowadzenie gospodarki niskoemisyjnej oraz bardziej zrównoważonego rolnictwa i leśnictwa. Omówiono również praktyczne aspekty projektów na rzecz gospodarki ekologicznej oraz możliwości osiągania lepszych wyników dzięki współpracy.

Motywem przewodnim jest optymalne wykorzystanie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) do wsparcia wysiłków w tej dziedzinie.