Publications

Total results: 3.

Wytyczne te mają na celu zapewnienie podmiotom bezpośrednio zaangażowanym w działalność Lokalnych Grup Działania praktycznych narzędzi oraz sugestii dotyczących wdrażania RLKS w różnych kontekstach.

Dokument został opublikowany na początku okresu programowania w latach 2014–2020 i stanowi uzupełnienie wytycznych dotyczących „rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych”.

Wytyczne te mają na celu wspieranie władz państw członkowskich UE w tworzeniu warunków do efektywnego wykorzystania RLKS w ramach umów partnerstwa na okres 2014–2020, a także uwzględnianiu tego instrumentu podczas przygotowywania krajowych programów.

Dokument został opublikowany przez cztery dyrekcje generalne Komisji Europejskiej.

This issue highlights the value of the organic approach to agriculture and the rural economy, as well as its wider societal and environmental benefits. It further provides insight into the evolving European policy landscape - including a detailed profile of the European Commission’s Action Plan on the Future of Organic Production in Europe - and the course it is setting for the future of the sector.