Publications

Total results: 70.

This issue of the EU Rural Review examines the role of networking in rural development policy. It traces how networking has evolved to become a defining characteristic of rural development in Europe. 

All types of rural stakeholders interact in today’s increasingly diverse networking ecosystem. The publication concludes by considering how Networking will continue to evolve under the future policy environment.

For more about networking check out ‘networX’, the largest gathering of rural networking practitioners organised under the current programming period.

Dokument jest analizą potencjalnej roli współpracy niezwiązanej z podejściem LEADER/CLLD we wspieraniu inteligentnych wiosek.

Praca powstała głównie w drodze interpretowania wytycznych oraz doświadczeń z wcześniejszych okresów programowania w kontekście proponowanej przez Komisję regulacji w sprawie „Planów strategicznych WPR” na lata 2021–2027.

W dokumencie przeanalizowano potencjalną rolę podejścia LEADER/CLLD we wspieraniu wdrażania koncepcji inteligentnych wiosek. Poddano ocenie zidentyfikowane przez LGD aktualne bariery we wdrażaniu podejścia LEADER/CLLD, a także przedstawiono rekomendacje w sprawie przełamywania tych barier w celu pełnego wykorzystania potencjału inteligentnych wiosek na poziomie lokalnym.

Dokument zawiera wstępne wytyczne dotyczące wspierania inteligentnych wiosek – w aktualnym okresie programowania (2014–2020) oraz, co ważniejsze, w ramach okresu programowania Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020.

Opracowanie jest skierowane przede wszystkim do decydentów krajowych i regionalnych oraz do podmiotów zajmujących się wdrażaniem, a jego celem jest wspieranie tworzenia polityki wiejskiej i regionalnej, która umożliwia społecznościom wiejskim reagowanie na wyzwania, z którymi muszą się mierzyć.

W dokumencie omówiono potencjalne korzyści dla społeczności wiejskich wynikające ze strategii cyfrowych, które są obecnie opracowywane na różnych poziomach w Europie.

Cyfryzacja może być potężną siłą napędową dla zmian, o ile tyko będzie dostosowywana do kontekstu wiejskiego i wdrażana z udziałem społeczności wiejskich.

Sprawozdanie zostało przygotowane przez Grupę Tematyczną ENRD pod hasłem „Zrównoważona gospodarka wodna i gruntowa” (lata 2017–2018).

Dokument zawiera omówienie zagadnienia, a także szereg rekomendacji dotyczących najlepszego wykorzystania wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Sprawozdanie zostało przygotowane przez Grupę Tematyczną ENRD pod hasłem „Zrównoważona gospodarka wodna i gruntowa” (lata 2017–2018).

Dokument zawiera omówienie zagadnienia, a także szereg rekomendacji dotyczących najlepszego wykorzystania wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Sprawozdanie zostało przygotowane przez Grupę Tematyczną ENRD pod hasłem „Zrównoważona gospodarka wodna i gruntowa” (lata 2017–2018).

Dokument zawiera omówienie zagadnienia, a także szereg rekomendacji dotyczących najlepszego wykorzystania wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Baza informacji została przygotowana przez Grupę Tematyczną ENRD pod hasłem „Zrównoważona gospodarka wodna i gruntowa” (lata 2017–2018).

W dokumencie poszczególne inicjatywy zostały omówione pod kątem wyzwań, wyciągniętych wniosków oraz rekomendacji, w tym sposobów lepszego wykorzystania wsparcia publicznego.

Pages