Publications

Total results: 40.

Jest to studium przypadku prezentujące kluczowe inicjatywy w Kornwalii i na obszarach wiejskich Wielkiej Brytanii ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń w dziedzinie integracji cyfrowej, wspierania centrów cyfrowych dla społeczności oraz innowacji w zakresie e-zdrowia.

Jest to podsumowanie działań austriackiej Lokalnej Grupy Działania (LGD) mających na celu zbudowanie reputacji regionu jako atrakcji turystycznej dla miłośników przyrody oraz wina.

Przykład został zaprezentowany podczas seminarium ENRD poświęconego LEADER/RLKS.

Jest to podsumowanie ekologicznych inicjatyw gospodarczych brytyjskiej Lokalnej Grupy Działania (LGD) — w tym sieci ds. odnawialnej energii składającej się z ekspertów, grup społecznych oraz przedsiębiorstw — które zaowocowały oszczędnościami energetycznymi i utworzeniem nowych miejsc pracy.

Przykład został zaprezentowany podczas seminarium ENRD poświęconego LEADER/RLKS.

Jest to omówienie sieci ścieżek wspieranej przez grecką Lokalną Grupę Działania (LGD) i łączącej miejsca antycznego dziedzictwa oraz kultury z nowoczesną technologią.

Przykład został zaprezentowany podczas seminarium ENRD poświęconego LEADER/RLKS.

Jest to podsumowanie starań austriackiej Lokalnej Grupy Działania (LGD) mających na celu pobudzanie zaangażowania obywatelskiego jako metody na zrównoważone podnoszenie kompetencji i kapitału społecznego społeczności wiejskiej.

Przykład został zaprezentowany podczas seminarium ENRD poświęconego LEADER/RLKS.

Jest to podsumowanie wsparcia udzielanego przez austriacką Lokalną Grupę Działania (LGD) na rzecz rozwijania zrównoważonej społeczności poprzez projekty związane z młodzieżą na obszarach wiejskich, zaangażowaniem obywatelskim oraz wymianą know-how (dalsze informacje można znaleźć tutaj).

Przykład został zaprezentowany podczas seminarium ENRD poświęconego LEADER/RLKS.

Jest to metodologiczne studium przypadku analizujące brytyjską sieć „laboratoriów polowych” (Field labs) oraz granty badawcze mające na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez innowacje kierowane przez rolników, a także zapewnianie umiejętności, wsparcia i zaplecza naukowego niezbędnych do rozwiązywania powszechnych problemów.

Ten numer Przeglądu Obszarów Wiejskich UE poświęcony jest wyzwaniu związanemu z efektywnym gospodarowaniem zasobami oraz znaczeniu koncepcji „robienia więcej za mniej” dla rozwoju obszarów wiejskich. Wyjaśniamy, jak obszary wiejskie mogą się stawać bardziej efektywne pod względem gospodarowania zasobami, skupiając się przy tym wyłącznie na gospodarce wodnej i gruntowej.  

Omawiamy wydajne praktyki dysponowania zasobami obszarów wiejskich i wymieniamy najlepsze metody wykorzystania polityki rozwoju obszarów wiejskich UE do wspierania lepszego gospodarowania zasobami naturalnymi. Ponadto w tym numerze znalazł się profil unijnego programu LIFE, którego projekty pilotażowe są źródłem wielu inspirujących przykładów zrównoważonych praktyk, które mogą być powielane przez rolnictwo oraz inne sektory biznesowe.  

Informacje zawarte w publikacji bazują na szerszych pracach tematycznych ENRD w dziedzinie „Gospodarki wiejskiej opartej na efektywnym gospodarowaniu zasobami”.

Jest to metodologiczne studium przypadku analizujące wspólną inicjatywę realizowaną przez jednostki wsparcia sieci ze Szwecji, Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy i Polski w celu wspierania zaangażowania, przedsiębiorczości oraz innowacyjności młodych rolników na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Jest to studium przypadku całościowego podejścia do cyfryzacji obszarów wiejskich wdrożonego przez Fraunhofer Institute w kilku pilotażowych wioskach na terenie Niemiec. Utworzenie wspólnej platformy cyfrowej umożliwiło opracowanie nowych rozwiązań w dziedzinie dostarczania lokalnych dóbr, komunikacji, mobilności oraz e-administracji poprzez wspólne usługi i reguły.

Pages