Publications

Total results: 21.

The Common Network Statistics (CNS) provides an insight into the quantitative outputs of NRNs in Y4 (2017 data), highlighting the development achieved by the NRNs.

W tym numerze Przeglądu Obszarów Wiejskich UE przedstawiono niektóre z najnowszych pomysłów i praktyk dotyczących tego, jak można wspierać wiejską przedsiębiorczość, wykorzystując pojawiające się możliwości i ukryty potencjał do stworzenia nowych typów dobrze prosperujących przedsiębiorstw wiejskich.

Nie ignorując licznych wyzwań, w obliczu których stoją obszary wiejskie Europy, w numerze przedstawiono przegląd możliwości oferowanych przez rozmaite sektory od biotechnologii po gospodarkę doświadczeń, a także szans stwarzanych przez nowe technologie informatyczne oraz przez zmieniające się potrzeby konsumentów.

Ponadto w numerze przedstawiono, jak w sposób strategiczny można realizować Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich z wykorzystaniem takich możliwości, a zarazem znajdując inteligentniejsze sposoby skutecznego wspierania przedsiębiorczości oraz podejmowania ukierunkowanych wysiłków w celu przezwyciężenia wyzwań specyficznych dla obszarów wiejskich.

Ten arkusz informacyjny stanowi omówienie ogólnego krajobrazu Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na terenie UE, wdrażania zadań KSOW, a także problemów wpływających na budowanie sieci na poziomie regionalnym i lokalnym.

Ten arkusz stanowi omówienie narzędzi pomocy biznesowej wspieranych w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), w tym przenoszenia wiedzy, usług doradczych, rozwijania gospodarstw rolnych i firm, podstawowych usług, współpracy (M16), a także LEADER/RLKS.

Dokument powstał jako materiał pomocniczy na potrzeby seminarium ENRD poświęconego „rewitalizacji obszarów wiejskich poprzez innowacje biznesowe” (Bruksela, marzec 2017 r.).

 

W tym numerze Przeglądu Obszarów Wiejskich UE przedstawiono niektóre możliwości, dzięki którym rozwiązania zrównoważone społecznie i środowiskowo mogą przyczyniać się do rozwoju gospodarczego wsi europejskiej.

Zwrócono uwagę na szczególne szanse, jakie obszarom wiejskim oferuje przejście do gospodarki ekologicznej, w tym poprzez wprowadzenie gospodarki niskoemisyjnej oraz bardziej zrównoważonego rolnictwa i leśnictwa. Omówiono również praktyczne aspekty projektów na rzecz gospodarki ekologicznej oraz możliwości osiągania lepszych wyników dzięki współpracy.

Motywem przewodnim jest optymalne wykorzystanie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) do wsparcia wysiłków w tej dziedzinie.

W tym numerze skoncentrowano się na możliwościach „poprawy konkurencyjności producentów produktów pierwotnych poprzez lepsze włączenie ich do rolno-spożywczego łańcucha dostaw”, co stanowi jeden z obszarów docelowych polityki rozwoju obszarów wiejskich UE.

W publikacji dokonano przeglądu różnych sposobów podnoszenia wartości w łańcuchach dostaw żywności i napojów. Następnie omówiono stojące przed producentami wiejskimi główne możliwości rynkowe pod względem rozwijania rynków wiejskich, poprawy dostępu do rynków miejskich oraz uzyskania dostępu do rynku żywności publicznej.

W przeglądzie podkreślono znaczenie ukierunkowanych strategii wspierających inteligentniejsze łańcuchy dostaw, odnosząc się do badań oraz Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Ten arkusz informacyjny jest poświęcony potencjalnej roli podejść oddolnych takich jak LEADER/RLKS w rozwiązywaniu problemów związanych z ubóstwem i społeczną integracją na obszarach wiejskich. Podejście LEADER/RLKS może ułatwiać rozpoznawanie konkretnych problemów na poziomie lokalnym, rozwiązywanie ich za pomocą skrojonych na miarę środków, a także tworzenie więzi między rozmaitymi działaczami, których wkład zapewnia bardziej efektywne rozwiązania.

Ten arkusz informacyjny jest poświęcony roli sieci (polityki) we wspieraniu społecznej integracji na obszarach wiejskich. Jedną z najważniejszych wartości dodanych sieci jest zbliżenie do siebie różnych zainteresowanych stron wokół wspólnych zagadnień oraz umożliwienie wzajemnej wymiany doświadczeń i poglądów. Poprzez takie działania sieci mogą wspierać identyfikowanie i przezwyciężanie powszechnych problemów oraz wyzwań, a w dalszej perspektywie przyczyniać się do lepszego wdrażania polityki.

Ten arkusz informacyjny jest poświęcony metodom wspierania społecznej integracji uchodźców na obszarach wiejskich. Migranci ekonomiczni stali się filarem współczesnej gospodarki obszarów wiejskich. W ostatnich latach do grupy migrantów ekonomicznych dołączył ponad milion azylantów z krajów objętych konfliktami wojskowymi. 

O ile obecność migrantów i azylantów stanowi na licznych obszarach wiejskich poważne wyzwanie zarówno dla twórców polityki, jak i lokalnej ludności, to równocześnie oferuje ona nowe możliwości rozwoju wsi.

Ten arkusz informacyjny stanowi omówienie kwestii integracji społecznej Romów poprzez podejście LEADER/RLKS. Zdecydowana większość społeczności romskiej na terenie UE jest dyskryminowana, co skutkuje jej społecznym wykluczeniem i utrzymującym się ubóstwem. 

Na obszarach wiejskich szczególne wyzwanie stanowią: brak możliwości rozwoju ekonomicznego, słaba dostępność usług publicznych, a także niespełniające standardów warunki mieszkalne i infrastrukturalne. Podejście LEADER/RLKS nie tylko oferuje potencjał konkretnych usprawnień, ale równocześnie stymuluje aktywne uczestnictwo społeczności romskiej w życiu społecznym.

Pages