Publications

Total results: 5.

Dokument zarysowuje główne rekomendacje grupy tematycznej ENRD w dziedzinie osiągania większej efektywności gospodarowania zasobami gruntów i wód poprzez Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

W tym numerze Przeglądu Obszarów Wiejskich UE przedstawiono niektóre możliwości, dzięki którym rozwiązania zrównoważone społecznie i środowiskowo mogą przyczyniać się do rozwoju gospodarczego wsi europejskiej.

Zwrócono uwagę na szczególne szanse, jakie obszarom wiejskim oferuje przejście do gospodarki ekologicznej, w tym poprzez wprowadzenie gospodarki niskoemisyjnej oraz bardziej zrównoważonego rolnictwa i leśnictwa. Omówiono również praktyczne aspekty projektów na rzecz gospodarki ekologicznej oraz możliwości osiągania lepszych wyników dzięki współpracy.

Motywem przewodnim jest optymalne wykorzystanie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) do wsparcia wysiłków w tej dziedzinie.

W numerze omówiono znaczenie polityki rozwoju obszarów wiejskich UE dla szerszych wyzwań społecznych oraz praktyczne możliwości uzyskania jak największych pozytywnych efektów. Skupiono się w nim na sposobach reagowania na wyzwania takie jak ograniczony dostęp do szerokopasmowego internetu na obszarach wiejskich, globalna zmiana klimatu i obecny kryzys uchodźczy. Następnie omówiono niektóre z nowych i rozwijanych przez UE narzędzi polityki, takich jak: RLKS finansowany z wielu źródeł, Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz działanie PROW „Współpraca”.

Ten arkusz informacyjny jest poświęcony metodom wspierania społecznej integracji młodych ludzi na obszarach wiejskich. Młodzi ludzie, w szczególności zamieszkujący obszary wiejskie, borykają się z szeregiem utrudnień (np. brakiem wykształcenia i przeszkolenia, bezrobociem, brakiem dostępu do podstawowych usług). Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), a w szczególności LEADER/RLKS, mogą wspomóc rozwiązywanie tych problemów. Wśród najbardziej efektywnych inicjatyw znalazły się te przedsięwzięcia, które były realizowane nie tylko dla młodych ludzi, ale i przez młodych ludzi.

Encouraging rural employment, tackling rural poverty and improving the quality of life.