Publications

Total results: 32.

Dokument jest analizą potencjalnej roli współpracy niezwiązanej z podejściem LEADER/CLLD we wspieraniu inteligentnych wiosek.

Praca powstała głównie w drodze interpretowania wytycznych oraz doświadczeń z wcześniejszych okresów programowania w kontekście proponowanej przez Komisję regulacji w sprawie „Planów strategicznych WPR” na lata 2021–2027.

Omówienie na poziomie unijnym ram wdrożeniowych działań związanych ze współpracą LEADER w obrębie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Materiał jest przeznaczony dla stron zainteresowanych projektami współpracy i zawiera informacje na temat warunków obowiązujących w innych państwach/PROW.

Dokument został oparty na badaniu Punktu Kontaktowego ENRD i działaniach zatwierdzających podejmowanych przez instytucje zarządzające.

Dokument jest zestawieniem ponad 35 projektów związanych z zagadnieniem „inteligentnych wiosek”. Zbiór ten jest dostępny dzięki uprzejmości członków grupy tematycznej ENRD (GT).

Zwracamy uwagę, że informacje zawarte w tym dokumencie nie zostały zatwierdzone przez Punkt Kontaktowy ENRD. Więcej przykładowych projektów oraz inicjatyw można znaleźć w Portalu Inteligentnych Wiosek.

Dokument będący praktycznym narzędziem zapewniającym szablony projektów współpracy oraz istotne praktyki stosowane w państwach członkowskich UE. Informacje pochodzą od kierowanej przez Punkt Kontaktowy ENRD grupy roboczej praktyków ds. współpracy w ramach podejścia LEADER.

Pages