Publications

Total results: 26.

Dokument jest analizą potencjalnej roli współpracy niezwiązanej z podejściem LEADER/CLLD we wspieraniu inteligentnych wiosek.

Praca powstała głównie w drodze interpretowania wytycznych oraz doświadczeń z wcześniejszych okresów programowania w kontekście proponowanej przez Komisję regulacji w sprawie „Planów strategicznych WPR” na lata 2021–2027.

Omówienie na poziomie unijnym ram wdrożeniowych działań związanych ze współpracą LEADER w obrębie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Materiał jest przeznaczony dla stron zainteresowanych projektami współpracy i zawiera informacje na temat warunków obowiązujących w innych państwach/PROW.

Dokument został oparty na badaniu Punktu Kontaktowego ENRD i działaniach zatwierdzających podejmowanych przez instytucje zarządzające.

Dokument będący praktycznym narzędziem zapewniającym szablony projektów współpracy oraz istotne praktyki stosowane w państwach członkowskich UE. Informacje pochodzą od kierowanej przez Punkt Kontaktowy ENRD grupy roboczej praktyków ds. współpracy w ramach podejścia LEADER.

Pages