Publications

Total results: 21.

Jest to podsumowanie projektów trzech luksemburskich Lokalnych Grup Działania (LGD), które stworzyły środowisko umożliwiające testowanie nowych koncepcji oraz wspieranie niszowych produktów i bardziej „miękkich” projektów. 

Przykład został zaprezentowany podczas seminarium ENRD poświęconego LEADER/RLKS.

Jest to omówienie „platformy innowacji” zrzeszającej osoby i organizacje z obszarów wiejskich oraz miejskich w celu wspólnego rozwijania 10 do 20 projektów wspierających priorytety strategii RLKS.

Przykład został zaprezentowany podczas seminarium ENRD poświęconego LEADER/RLKS.

Jest to metodologiczne studium przypadku analizujące szkocki program „myśl lokalnie” wraz z jego opartym na współpracy podejściem do krótkich łańcuchów dostaw — w tym w zakresie wiejskich targowisk, handlu detalicznego w gospodarstwach, turystyki kulinarnej oraz regionalnych sieci produktów spożywczych i napojów — mającym na celu wytworzenie wartości dodanej dla wiejskich producentów.

Jest to metodologiczne studium przypadku analizujące pilotażowy program realizowany w Szkocji w Wielkiej Brytanii, który powstał w celu promowania zamówień publicznych wśród lokalnych producentów żywności i napojów jako sposobu na tworzenie nowych możliwości oraz rynków dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Jest to metodologiczne studium przypadku analizujące rozwój turystyki kulinarnej w Szkocji w Wielkiej Brytanii poprzez utworzenie sieci rzemieślniczych wytwórni czekolady, które powiązały swoją działalność w celu zwiększania popularności obszarów wiejskich wśród turystów.

Jest to porównawcze studium przypadku projektu „Internet szerokopasmowy dla społeczności: nowy potencjał cyfrowy dla obszarów wiejskich” oparty na dwóch innowacyjnych przykładach: spółdzielni North-Western Kuhmo Village Optical Fibre Cooperative (Finlandia) i stowarzyszeniu Molenwaard Civil Society Broadband (Holandia). 

Studium analizuje najefektywniejsze metody tworzenia i utrzymywania sieci szerokopasmowych na obszarach wiejskich poprzez zaangażowanie społeczności ze szczególnym uwzględnieniem aspektów praktycznego wdrażania (np. pierwsze kroki, główne bodźce, czynniki inicjujące, zasoby finansowe i ludzkie, wyzwania oraz wyciągnięte wnioski).

W tym numerze Przeglądu Obszarów Wiejskich UE przedstawiono niektóre z najnowszych pomysłów i praktyk dotyczących tego, jak można wspierać wiejską przedsiębiorczość, wykorzystując pojawiające się możliwości i ukryty potencjał do stworzenia nowych typów dobrze prosperujących przedsiębiorstw wiejskich.

Nie ignorując licznych wyzwań, w obliczu których stoją obszary wiejskie Europy, w numerze przedstawiono przegląd możliwości oferowanych przez rozmaite sektory od biotechnologii po gospodarkę doświadczeń, a także szans stwarzanych przez nowe technologie informatyczne oraz przez zmieniające się potrzeby konsumentów.

Ponadto w numerze przedstawiono, jak w sposób strategiczny można realizować Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich z wykorzystaniem takich możliwości, a zarazem znajdując inteligentniejsze sposoby skutecznego wspierania przedsiębiorczości oraz podejmowania ukierunkowanych wysiłków w celu przezwyciężenia wyzwań specyficznych dla obszarów wiejskich.

W tym numerze Przeglądu Obszarów Wiejskich UE przedstawiono niektóre możliwości, dzięki którym rozwiązania zrównoważone społecznie i środowiskowo mogą przyczyniać się do rozwoju gospodarczego wsi europejskiej.

Zwrócono uwagę na szczególne szanse, jakie obszarom wiejskim oferuje przejście do gospodarki ekologicznej, w tym poprzez wprowadzenie gospodarki niskoemisyjnej oraz bardziej zrównoważonego rolnictwa i leśnictwa. Omówiono również praktyczne aspekty projektów na rzecz gospodarki ekologicznej oraz możliwości osiągania lepszych wyników dzięki współpracy.

Motywem przewodnim jest optymalne wykorzystanie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) do wsparcia wysiłków w tej dziedzinie.

W tym numerze skoncentrowano się na możliwościach „poprawy konkurencyjności producentów produktów pierwotnych poprzez lepsze włączenie ich do rolno-spożywczego łańcucha dostaw”, co stanowi jeden z obszarów docelowych polityki rozwoju obszarów wiejskich UE.

W publikacji dokonano przeglądu różnych sposobów podnoszenia wartości w łańcuchach dostaw żywności i napojów. Następnie omówiono stojące przed producentami wiejskimi główne możliwości rynkowe pod względem rozwijania rynków wiejskich, poprawy dostępu do rynków miejskich oraz uzyskania dostępu do rynku żywności publicznej.

W przeglądzie podkreślono znaczenie ukierunkowanych strategii wspierających inteligentniejsze łańcuchy dostaw, odnosząc się do badań oraz Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

W numerze omówiono znaczenie polityki rozwoju obszarów wiejskich UE dla szerszych wyzwań społecznych oraz praktyczne możliwości uzyskania jak największych pozytywnych efektów. Skupiono się w nim na sposobach reagowania na wyzwania takie jak ograniczony dostęp do szerokopasmowego internetu na obszarach wiejskich, globalna zmiana klimatu i obecny kryzys uchodźczy. Następnie omówiono niektóre z nowych i rozwijanych przez UE narzędzi polityki, takich jak: RLKS finansowany z wielu źródeł, Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz działanie PROW „Współpraca”.

Pages