Publications

Total results: 41.

Sprawozdanie laboratorium tematycznego ENRD LEADER ds. „Łagodzenia zmian klimatu i dostosowywania się do nich”.

W ramach drugiego laboratorium tematycznego LEADER strony związane z metodą LEADER analizowały, omawiały i prezentowały swoje doświadczenia oraz podejścia. Uczestnicy wydarzenia dyskutowali na temat możliwości praktycznego inicjowania, planowania, ułatwiania oraz wspierania działań w dziedzinie klimatu na lokalnych terytoriach wiejskich w ramach metody LEADER.

Sprawozdanie podsumowujące drugie spotkanie Grupy Tematycznej ENRD ds. „Biogospodarki i działań w dziedzinie klimatu”.

Podczas spotkania omawiano podejścia wspierające przedstawicieli sektora biogospodarki we wdrażaniu praktyk łagodzących zmiany klimatu, w tym m.in. narzędzia oceny gospodarstw rolnych czy plany działań społecznych prowadzących do osiągania celów klimatycznych na danym terytorium.

Sprawozdanie podsumowujące z pierwszego spotkania Grupy Tematycznej ENRD ds. „Biogospodarki i działań w dziedzinie klimatu na obszarach wiejskich”.

Spotkanie było inauguracją prac Grupy Tematycznej ENRD, której celem jest promowanie działań w dziedzinie klimatu w obrębie biogospodarki obszarów wiejskich. Uczestnicy wydarzenia omawiali dziedziny biogospodarki obszarów wiejskich mające największy potencjał pozytywnego wpływania na klimat, np. poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych, zdolność pochłaniania lub przekształcania dwutlenku węgla, a także zastępowanie materiałów opartych na paliwach kopalnych.

Przedstawiamy sprawozdanie z seminarium ENRD pod hasłem: „Biogospodarka: potencjał dla obszarów wiejskich Europy”.

Wydarzenie przyciągnęło zróżnicowane grono zainteresowanych stron związanych z obszarami wiejskimi, które wymieniały się praktycznymi przykładami inicjatyw w dziedzinie biogospodarki na obszarach wiejskich UE oraz omawiały rolę instrumentów polityki unijnej we wspieraniu na obszarach wiejskich zrównoważonych inicjatyw opartych na biotechnologii. Wyłoniono trzy główne elementy upowszechniania biogospodarki: rozwijanie potencjału, współpraca oraz całościowe podejście do zrównoważonego rozwoju.

W tworzeniu sieci liczą się przede wszystkim ludzie, a idealnym tego przykładem są sieci powstające wokół zagadnienia rozwoju obszarów wiejskich. Najważniejsze jest w nich zacieśnianie więzi oraz wspólne kreowanie nowych sposobów myślenia i działania, a także tworzenie czegoś nowego, wykraczającego poza sumę elementów składowych oraz przynoszącego korzyści wszystkim społecznościom wiejskim.

Z okazji networX — największego w historii zgromadzenia europejskiej społeczności budowania sieci obszarów wiejskich organizowanego w ramach okresu programowania 2014–2020 — chcemy oddać hołd duchowi tworzenia sieci oraz uczcić 10. rocznicę powstania europejskiej sieci na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (ENRD).

W publikacji przedstawiono zagadnienie budowania sieci obszarów wiejskich z perspektywy młodych ludzi, którzy będą wyznaczać przyszły kierunek rozwoju europejskiej wsi. Ukazano także, w jaki sposób sieci wspierają przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, środowisko naturalne, dziedzictwo obszarów wiejskich oraz tętniące życiem społeczności wiejskie – dziedziny, w których wpływ budowania sieci jest niezaprzeczalny.

This is the main report of the 13th meeting of the National Rural Networks (NRNs) in the 2014-2020 period. Event co-organised by the Irish Rural Network Support Unit.

It overviews exchanges on ways of reinforcing stakeholder engagement; various topics including networking under the post-2020 Common Agricultural Policy (CAP), Smart Villages and Generational Renewal; and finally the networX event (11-12 April 2019 – Brussels, Belgium).

This is the main report from a dedicated ENRD event that explored the current and future roles of LEADER, including its added value in different thematic areas and its wider contribution through a number of inspiring examples.

This is the main report of a dedicated ENRD workshop, overviewing the national application of the Estonian, Finnish and Swedish Rural Development Programmes (RDPs).
It explores possible future scenarios, challenges and opportunities affecting rural areas, mainly focusing on the Nordic-Baltic context.
This is the main report of a dedicated ENRD workshop aimed at National Rural Network (NRN) representatives.
It overviews NRN support to the delivery of regional Rural Development Programmes (RDPs), exploring their diverse structures and how greater cooperation can be achieved between EU Member States and regions.

W tym numerze magazynu dokładnie analizujemy „rural proofing” (weryfikowanie wpływu polityki na sytuację obszarów wiejskich) i sprawdzamy, jak ta koncepcja jest stosowana w praktyce. Ponadto przyglądamy się podejściom Wielkiej Brytanii i państw nordyckich oraz opisujemy wizję komisarza UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phila Hogana oraz Guillaume'a Crosa, członka Europejskiego Komitetu Regionów.

Jak zawsze w magazynie zamieszczamy „Wiadomości i aktualne informacje” na temat ENRD i Unii Europejskiej oraz dział „Zagadnienia i perspektywy dotyczące obszarów wiejskich”, który zawiera opinie interesariuszy na najróżniejsze tematy — od kierowanych przez społeczności innowacji związanych z szerokopasmowym internetem dla wsi po pierwszy w historii Europejski Parlament Młodzieży Wiejskiej.

Pages