Publications

Total results: 2.

W tej edycji broszury projektu EFRROW pokazano, w jaki sposób mieszkańcy obszarów wiejskich wykorzystali wsparcie z EFRROW, aby zareagować na wyzwania i możliwości związane z niedawnym napływem imigrantów i uchodźców do Unii Europejskiej.

Bez ferowania opinii w szerszych kwestiach polityki migracyjnej, w broszurze staramy się pokazać działania rzeczywiście podejmowane w pewnych obszarach wiejskich w Europie w celu bardziej pozytywnego odnalezienia się w zmieniającej się sytuacji. Przedstawiamy projekty objęte takimi podtematami jak „zmiana narracji”, „miejsca i rynek pracy” oraz „skoordynowane reakcje”.

W numerze omówiono znaczenie polityki rozwoju obszarów wiejskich UE dla szerszych wyzwań społecznych oraz praktyczne możliwości uzyskania jak największych pozytywnych efektów. Skupiono się w nim na sposobach reagowania na wyzwania takie jak ograniczony dostęp do szerokopasmowego internetu na obszarach wiejskich, globalna zmiana klimatu i obecny kryzys uchodźczy. Następnie omówiono niektóre z nowych i rozwijanych przez UE narzędzi polityki, takich jak: RLKS finansowany z wielu źródeł, Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz działanie PROW „Współpraca”.