Publications

Total results: 14.

Jest to omówienie kampanii cyfrowych szkoleń prowadzonej przez francuską Lokalną Grupę Działania (LGD) w celu usprawnienia łączności do i w obrębie sieci kolejowych, drogowych, kulturalnych oraz cyfrowych.

Przykład został zaprezentowany podczas seminarium ENRD poświęconego LEADER/RLKS.

Jest to podsumowanie zaangażowania austriackiej Lokalnej Grupy Działania (LGD) w utworzenie centrum mobilności „Mobilito” jako punktu kontaktowego zapewniającego informacje o transporcie publicznym, usługi oraz zarządzanie dla podróżnych, mieszkańców i społeczności.

Przykład został zaprezentowany podczas seminarium ENRD poświęconego LEADER/RLKS.

Ten numer Przeglądu Obszarów Wiejskich UE jest poświęcony społecznościom wiejskim z terenu całej Europy, które aktywnie szukają praktycznych rozwiązań dla swoich problemów oraz wykorzystują nowe możliwości. 

Omawiamy w nim nowe, kreatywne sposoby wykorzystania cyfrowych i społecznych innowacji w celu podnoszenia jakości podstawowych usług na obszarach wiejskich. Przyglądamy się również krajowym i regionalnym podejściom do tworzenia sprzyjających warunków oraz analizujemy kwestię Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich jako katalizatorów innowacji w dziedzinie usług wiejskich. 

Treść tego numeru została oparta na szerszych pracach tematycznych ENRD w dziedzinie „Inteligentnych wiosek”.

Ten numer Przeglądu Obszarów Wiejskich UE poświęcony jest wyzwaniu związanemu z efektywnym gospodarowaniem zasobami oraz znaczeniu koncepcji „robienia więcej za mniej” dla rozwoju obszarów wiejskich. Wyjaśniamy, jak obszary wiejskie mogą się stawać bardziej efektywne pod względem gospodarowania zasobami, skupiając się przy tym wyłącznie na gospodarce wodnej i gruntowej.  

Omawiamy wydajne praktyki dysponowania zasobami obszarów wiejskich i wymieniamy najlepsze metody wykorzystania polityki rozwoju obszarów wiejskich UE do wspierania lepszego gospodarowania zasobami naturalnymi. Ponadto w tym numerze znalazł się profil unijnego programu LIFE, którego projekty pilotażowe są źródłem wielu inspirujących przykładów zrównoważonych praktyk, które mogą być powielane przez rolnictwo oraz inne sektory biznesowe.  

Informacje zawarte w publikacji bazują na szerszych pracach tematycznych ENRD w dziedzinie „Gospodarki wiejskiej opartej na efektywnym gospodarowaniu zasobami”.

Jest to studium przypadku całościowego podejścia do cyfryzacji obszarów wiejskich wdrożonego przez Fraunhofer Institute w kilku pilotażowych wioskach na terenie Niemiec. Utworzenie wspólnej platformy cyfrowej umożliwiło opracowanie nowych rozwiązań w dziedzinie dostarczania lokalnych dóbr, komunikacji, mobilności oraz e-administracji poprzez wspólne usługi i reguły.

Jest to studium przypadku analizujące „umowy o wzajemnym wsparciu” zawierane między miastami a otaczającymi je obszarami wiejskimi na czterech pilotażowych obszarach Francji.

Studium stanowi omówienie sposobu, w jaki lokalni urzędnicy oraz mieszkańcy z obu rodzajów obszarów negocjują korzystne dla wszystkich stron partnerstwa oraz wspólne działania związane z powszechnymi problemami takimi jak zatrudnienie, środowisko czy lokalne usługi. Publikacja uwzględnia skutki takich partnerstw w sferze zarządzania oraz funduszy.

Jest to studium przypadku jednej z najbardziej kompleksowych i zintegrowanych strategii radzenia sobie z problemem wyludniania oraz słabego dostępu do usług w Europie: włoskiej „Strategii dla obszarów wewnętrznych”. Wszystkie cztery europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne zostały połączone z finansowaniem krajowym, by wspierać strategie zarówno w ramach lokalnego rozwoju, jak i innowacji usługowych na 72 obszarach pilotażowych w obrębie kraju.  

Jest to studium przypadku przyglądające się fińskiej analizie „inteligentnej wsi” pod kątem problemów obszarów wiejskich oraz potencjału cyfryzacji. Studium obejmuje szereg rekomendacji dotyczących ulepszania cyfrowych innowacji w dziedzinie usług na obszarach wiejskich, które zostały wykorzystane do wspierania istniejących i nowych programów w Finlandii.

W tym numerze skoncentrowano się na możliwościach „poprawy konkurencyjności producentów produktów pierwotnych poprzez lepsze włączenie ich do rolno-spożywczego łańcucha dostaw”, co stanowi jeden z obszarów docelowych polityki rozwoju obszarów wiejskich UE.

W publikacji dokonano przeglądu różnych sposobów podnoszenia wartości w łańcuchach dostaw żywności i napojów. Następnie omówiono stojące przed producentami wiejskimi główne możliwości rynkowe pod względem rozwijania rynków wiejskich, poprawy dostępu do rynków miejskich oraz uzyskania dostępu do rynku żywności publicznej.

W przeglądzie podkreślono znaczenie ukierunkowanych strategii wspierających inteligentniejsze łańcuchy dostaw, odnosząc się do badań oraz Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

This issue highlights the value of the organic approach to agriculture and the rural economy, as well as its wider societal and environmental benefits. It further provides insight into the evolving European policy landscape - including a detailed profile of the European Commission’s Action Plan on the Future of Organic Production in Europe - and the course it is setting for the future of the sector.

Pages