Publications

Total results: 19.
This is the main report of the fourth meeting of the ENRD Thematic Group (TG) on ‘Sustainable management of water and soils’.
It overviews the TG's recommendations on result-based payments schemes, collective approaches, and nutrients management in view of improving the design and implementation of Rural Development Programmes (RDPs).
This is the main report of a dedicated ENRD Seminar, which overviews the findings and recommendations of the ENRD Thematic Group and highlights successful practices funded under the Rural Development Programmes (RDPs). 
It further explores what is needed to better support the sustainable management of water and soils.

Ten numer Przeglądu Obszarów Wiejskich UE poświęcony jest wyzwaniu związanemu z efektywnym gospodarowaniem zasobami oraz znaczeniu koncepcji „robienia więcej za mniej” dla rozwoju obszarów wiejskich. Wyjaśniamy, jak obszary wiejskie mogą się stawać bardziej efektywne pod względem gospodarowania zasobami, skupiając się przy tym wyłącznie na gospodarce wodnej i gruntowej.  

Omawiamy wydajne praktyki dysponowania zasobami obszarów wiejskich i wymieniamy najlepsze metody wykorzystania polityki rozwoju obszarów wiejskich UE do wspierania lepszego gospodarowania zasobami naturalnymi. Ponadto w tym numerze znalazł się profil unijnego programu LIFE, którego projekty pilotażowe są źródłem wielu inspirujących przykładów zrównoważonych praktyk, które mogą być powielane przez rolnictwo oraz inne sektory biznesowe.  

Informacje zawarte w publikacji bazują na szerszych pracach tematycznych ENRD w dziedzinie „Gospodarki wiejskiej opartej na efektywnym gospodarowaniu zasobami”.

This is the main report of the third meeting of the ENRD Thematic Group (TG) on ‘Sustainable management of water and soils’.
It outlines the outcomes of TG discussions on the three main sub-themes: results-based payments schemes; collective approaches; and nutrients management on the basis of the TG's analytical work.
This is the main report of the second meeting of the ENRD Thematic Group (TG) on ‘Sustainable management of water and soils’.
It outlines the TG's three main sub-themes ‒ results-based payments schemes, collective approaches and nutrients management ‒ and the preliminary findings of the TG's analytical work on these topics.
This is the main report of the first meeting of the ENRD Thematic Group (TG) on ‘Sustainable management of water and soils’.
It overviews the main sub-themes, methodology and timeframe of proposed analytical activities and events related to the work of the TG.

W tym numerze skoncentrowano się na możliwościach „poprawy konkurencyjności producentów produktów pierwotnych poprzez lepsze włączenie ich do rolno-spożywczego łańcucha dostaw”, co stanowi jeden z obszarów docelowych polityki rozwoju obszarów wiejskich UE.

W publikacji dokonano przeglądu różnych sposobów podnoszenia wartości w łańcuchach dostaw żywności i napojów. Następnie omówiono stojące przed producentami wiejskimi główne możliwości rynkowe pod względem rozwijania rynków wiejskich, poprawy dostępu do rynków miejskich oraz uzyskania dostępu do rynku żywności publicznej.

W przeglądzie podkreślono znaczenie ukierunkowanych strategii wspierających inteligentniejsze łańcuchy dostaw, odnosząc się do badań oraz Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

This is the main report of the thematic ENRD Seminar on 'Smart and Competitive Supply Chains'.
It explores ways of connecting the Rural Development Programmes (RDPs) to food and drink supply chains and overviews relevant RDP tools. It covers topics such as market access, public food markets, adding value, cooperation and food policy.
This is the main report of the third meeting of the ENRD Thematic Group on 'Smart and Competitive Rural Areas'.
It highlights the differing approaches to supporting supply chains both nationally and regionally, including a consideration of smart specialisation strategies.
This is the main report of the second meeting of the ENRD Thematic Group on 'Smart and Competitive Rural Areas'.
It outlines the market opportunities and approaches that can be undertaken to achieve 'smart supply chains', including public food and innovation advice.

Pages