Publications

Total results: 42.

Jest to podsumowanie działań austriackiej Lokalnej Grupy Działania (LGD) mających na celu zbudowanie reputacji regionu jako atrakcji turystycznej dla miłośników przyrody oraz wina.

Przykład został zaprezentowany podczas seminarium ENRD poświęconego LEADER/RLKS.

Jest to omówienie kampanii cyfrowych szkoleń prowadzonej przez francuską Lokalną Grupę Działania (LGD) w celu usprawnienia łączności do i w obrębie sieci kolejowych, drogowych, kulturalnych oraz cyfrowych.

Przykład został zaprezentowany podczas seminarium ENRD poświęconego LEADER/RLKS.

Jest to podsumowanie zaangażowania austriackiej Lokalnej Grupy Działania (LGD) w utworzenie centrum mobilności „Mobilito” jako punktu kontaktowego zapewniającego informacje o transporcie publicznym, usługi oraz zarządzanie dla podróżnych, mieszkańców i społeczności.

Przykład został zaprezentowany podczas seminarium ENRD poświęconego LEADER/RLKS.

Jest to podsumowanie projektów austriackiej Lokalnej Grupy Działania (LGD) działającej na swoim obszarze w celu ulepszania turystyki przyrodniczej, bioróżnorodności oraz cyfryzacji (dalsze informacje można znaleźć tutaj).

Przykład został zaprezentowany podczas seminarium ENRD poświęconego LEADER/RLKS.

Głównym tematem tego numeru jest „Wymiana pokoleń” w rozwoju obszarów wiejskich w ujęciu działań mających na celu przyciąganie i wspieranie nowego pokolenia rolników, w tym na drodze propozycji ustawodawczych Komisji Europejskiej na okres wspólnej polityki rolnej (WPR) po 2020 roku. 

W magazynie znajdziecie także cykliczne artykuły: „Wiadomości i aktualne informacje” z ENRD oraz UE, jak również „Zagadnienia i perspektywy dotyczące obszarów wiejskich”, z których poznacie opinie zainteresowanych stron na tematy od największej w historii ankiety LEADER/RLKS po nowy model realizacji WPR.

Ten numer Przeglądu Obszarów Wiejskich UE jest poświęcony społecznościom wiejskim z terenu całej Europy, które aktywnie szukają praktycznych rozwiązań dla swoich problemów oraz wykorzystują nowe możliwości. 

Omawiamy w nim nowe, kreatywne sposoby wykorzystania cyfrowych i społecznych innowacji w celu podnoszenia jakości podstawowych usług na obszarach wiejskich. Przyglądamy się również krajowym i regionalnym podejściom do tworzenia sprzyjających warunków oraz analizujemy kwestię Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich jako katalizatorów innowacji w dziedzinie usług wiejskich. 

Treść tego numeru została oparta na szerszych pracach tematycznych ENRD w dziedzinie „Inteligentnych wiosek”.

Jest to metodologiczne studium przypadku analizujące wsparcie rozwoju regionalnego poprzez współpracę międzynarodową (WM) między Łotwą i Mołdawią zorientowaną w szczególności na lokalne publiczno-prywatne partnerstwa.

Jest to metodologiczne studium przypadku analizujące utworzenie pierwszego międzynarodowego regionu LEADER w Europie składającego się z części Luksemburga, Niemiec, Belgii oraz Francji. Obejmuje ono rozwinięcie wspólnej strategii dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zarządzanie finansowe i środki wdrożeniowe na potrzeby projektów współpracy międzynarodowej (WM).

Jest to metodologiczne studium przypadku analizujące pilotażowy program realizowany w Szkocji w Wielkiej Brytanii, który powstał w celu promowania zamówień publicznych wśród lokalnych producentów żywności i napojów jako sposobu na tworzenie nowych możliwości oraz rynków dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Jest to metodologiczne studium przypadku analizujące rozwój turystyki kulinarnej w Szkocji w Wielkiej Brytanii poprzez utworzenie sieci rzemieślniczych wytwórni czekolady, które powiązały swoją działalność w celu zwiększania popularności obszarów wiejskich wśród turystów.

Pages