Publications

Total results: 22.

Jest to metodologiczne studium przypadku analizujące pilotażowy program realizowany w Szkocji w Wielkiej Brytanii, który powstał w celu promowania zamówień publicznych wśród lokalnych producentów żywności i napojów jako sposobu na tworzenie nowych możliwości oraz rynków dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Jest to metodologiczne studium przypadku analizujące rozwój turystyki kulinarnej w Szkocji w Wielkiej Brytanii poprzez utworzenie sieci rzemieślniczych wytwórni czekolady, które powiązały swoją działalność w celu zwiększania popularności obszarów wiejskich wśród turystów.

Ten numer Przeglądu Obszarów Wiejskich UE poświęcony jest wyzwaniu związanemu z efektywnym gospodarowaniem zasobami oraz znaczeniu koncepcji „robienia więcej za mniej” dla rozwoju obszarów wiejskich. Wyjaśniamy, jak obszary wiejskie mogą się stawać bardziej efektywne pod względem gospodarowania zasobami, skupiając się przy tym wyłącznie na gospodarce wodnej i gruntowej.  

Omawiamy wydajne praktyki dysponowania zasobami obszarów wiejskich i wymieniamy najlepsze metody wykorzystania polityki rozwoju obszarów wiejskich UE do wspierania lepszego gospodarowania zasobami naturalnymi. Ponadto w tym numerze znalazł się profil unijnego programu LIFE, którego projekty pilotażowe są źródłem wielu inspirujących przykładów zrównoważonych praktyk, które mogą być powielane przez rolnictwo oraz inne sektory biznesowe.  

Informacje zawarte w publikacji bazują na szerszych pracach tematycznych ENRD w dziedzinie „Gospodarki wiejskiej opartej na efektywnym gospodarowaniu zasobami”.

Jest to porównawcze studium przypadku projektu „Rewitalizacji obszarów wiejskich poprzez cyfryzację”, które oparto na przykładzie trzech wiejskich centrów cyfrowych: Cocotte Numérique (Francja), #hellodigital (Szkocja) i Ludgate Hub (Irlandia). 

Studium analizuje najefektywniejsze sposoby tworzenia i prowadzenia centrów cyfrowych oraz promowania wykorzystania cyfrowych technologii na obszarach wiejskich. Szczególny nacisk położono na aspekty praktycznego wdrażania (w tym pierwsze kroki, główne bodźce, czynniki inicjujące, zasoby finansowe i ludzkie, wyzwania oraz wyciągnięte wnioski).

W tym numerze Przeglądu Obszarów Wiejskich UE przedstawiono niektóre możliwości, dzięki którym rozwiązania zrównoważone społecznie i środowiskowo mogą przyczyniać się do rozwoju gospodarczego wsi europejskiej.

Zwrócono uwagę na szczególne szanse, jakie obszarom wiejskim oferuje przejście do gospodarki ekologicznej, w tym poprzez wprowadzenie gospodarki niskoemisyjnej oraz bardziej zrównoważonego rolnictwa i leśnictwa. Omówiono również praktyczne aspekty projektów na rzecz gospodarki ekologicznej oraz możliwości osiągania lepszych wyników dzięki współpracy.

Motywem przewodnim jest optymalne wykorzystanie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) do wsparcia wysiłków w tej dziedzinie.

W tym numerze skoncentrowano się na możliwościach „poprawy konkurencyjności producentów produktów pierwotnych poprzez lepsze włączenie ich do rolno-spożywczego łańcucha dostaw”, co stanowi jeden z obszarów docelowych polityki rozwoju obszarów wiejskich UE.

W publikacji dokonano przeglądu różnych sposobów podnoszenia wartości w łańcuchach dostaw żywności i napojów. Następnie omówiono stojące przed producentami wiejskimi główne możliwości rynkowe pod względem rozwijania rynków wiejskich, poprawy dostępu do rynków miejskich oraz uzyskania dostępu do rynku żywności publicznej.

W przeglądzie podkreślono znaczenie ukierunkowanych strategii wspierających inteligentniejsze łańcuchy dostaw, odnosząc się do badań oraz Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Jest to studium przypadku analizujące metody wspierania rozwoju inteligentnych i konkurencyjnych łańcuchów dostaw w Kraju Basków w Hiszpanii z uwzględnieniem wdrożenia środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Jest to studium przypadku estońskich programów wspierających inteligentne i konkurencyjne łańcuchy dostaw z uwzględnieniem wdrożenia środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz inicjatywy „Estonia Food 2015-2020”.

Jest to studium przypadku irlandzkich programów wspierających inteligentne i konkurencyjne łańcuchy dostaw z uwzględnieniem wdrożenia środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz inicjatywy „FoodWise 2025”.

Jest to studium przypadku analizujące programy szkockiego rządu na rzecz inteligentnych i konkurencyjnych łańcuchów dostaw z uwzględnieniem organizacji nadrzędnej Food & Drink oraz polityki ws. żywności, w nawiązaniu do wdrożenia szkockiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). 

Pages