Publications

Total results: 20.

Jest to studium przypadku analizujące kroki podjęte przez Hiszpanię w celu opracowania i wdrożenia planów strategicznych oraz inicjatyw mających zlikwidować cyfrową przepaść między obszarami miejskimi i wiejskimi. Inicjatywy te są realizowane na wszystkich szczeblach administracji i zmierzają do rozwiązania palącej kwestii wyludniania obszarów wiejskich.

Jest to studium przypadku dotyczące stanu cyfryzacji obszarów wiejskich Niemiec. Prezentuje ono aktualne ramy polityczne na poziomie krajowym oraz kluczowe inicjatywy opracowane w drodze procesu intensywnego uczestnictwa mieszkańców na poziomie regionalnym i lokalnym.

Jest to studium przypadku dotyczące ulepszania infrastruktury szerokopasmowego internetu na poziomie krajowym i zawierające przykłady współpracy prowadzącej do utworzenia innowacyjnego i inkluzywnego społeczeństwa cyfrowego na obszarach wiejskich Francji.

Jest to studium przypadku prezentujące kluczowe inicjatywy w Kornwalii i na obszarach wiejskich Wielkiej Brytanii ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń w dziedzinie integracji cyfrowej, wspierania centrów cyfrowych dla społeczności oraz innowacji w zakresie e-zdrowia.

Ten numer Przeglądu Obszarów Wiejskich UE jest poświęcony społecznościom wiejskim z terenu całej Europy, które aktywnie szukają praktycznych rozwiązań dla swoich problemów oraz wykorzystują nowe możliwości. 

Omawiamy w nim nowe, kreatywne sposoby wykorzystania cyfrowych i społecznych innowacji w celu podnoszenia jakości podstawowych usług na obszarach wiejskich. Przyglądamy się również krajowym i regionalnym podejściom do tworzenia sprzyjających warunków oraz analizujemy kwestię Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich jako katalizatorów innowacji w dziedzinie usług wiejskich. 

Treść tego numeru została oparta na szerszych pracach tematycznych ENRD w dziedzinie „Inteligentnych wiosek”.

Jest to metodologiczne studium przypadku analizujące brytyjską sieć „laboratoriów polowych” (Field labs) oraz granty badawcze mające na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez innowacje kierowane przez rolników, a także zapewnianie umiejętności, wsparcia i zaplecza naukowego niezbędnych do rozwiązywania powszechnych problemów.

Jest to studium przypadku całościowego podejścia do cyfryzacji obszarów wiejskich wdrożonego przez Fraunhofer Institute w kilku pilotażowych wioskach na terenie Niemiec. Utworzenie wspólnej platformy cyfrowej umożliwiło opracowanie nowych rozwiązań w dziedzinie dostarczania lokalnych dóbr, komunikacji, mobilności oraz e-administracji poprzez wspólne usługi i reguły.

Jest to studium przypadku analizujące „umowy o wzajemnym wsparciu” zawierane między miastami a otaczającymi je obszarami wiejskimi na czterech pilotażowych obszarach Francji.

Studium stanowi omówienie sposobu, w jaki lokalni urzędnicy oraz mieszkańcy z obu rodzajów obszarów negocjują korzystne dla wszystkich stron partnerstwa oraz wspólne działania związane z powszechnymi problemami takimi jak zatrudnienie, środowisko czy lokalne usługi. Publikacja uwzględnia skutki takich partnerstw w sferze zarządzania oraz funduszy.

Jest to studium przypadku jednej z najbardziej kompleksowych i zintegrowanych strategii radzenia sobie z problemem wyludniania oraz słabego dostępu do usług w Europie: włoskiej „Strategii dla obszarów wewnętrznych”. Wszystkie cztery europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne zostały połączone z finansowaniem krajowym, by wspierać strategie zarówno w ramach lokalnego rozwoju, jak i innowacji usługowych na 72 obszarach pilotażowych w obrębie kraju.  

Jest to studium przypadku przyglądające się fińskiej analizie „inteligentnej wsi” pod kątem problemów obszarów wiejskich oraz potencjału cyfryzacji. Studium obejmuje szereg rekomendacji dotyczących ulepszania cyfrowych innowacji w dziedzinie usług na obszarach wiejskich, które zostały wykorzystane do wspierania istniejących i nowych programów w Finlandii.

Pages