Publications

Total results: 27.

W najnowszym numerze Przeglądu Obszarów Wiejskich UE przyglądamy się roli tworzenia sieci w polityce rozwoju obszarów wiejskich. Śledzimy w nim ewolucję tworzenia sieci do rangi cechy rozpoznawczej rozwoju obszarów wiejskich Europy.

Współczesny, coraz bardziej zróżnicowany ekosystem budowania sieci jest areną interakcji dla wszystkich kategorii zainteresowanych stron. Publikację kończymy rozważaniami na temat dalszego rozwoju tworzenia sieci w przyszłym środowisku politycznym.

Jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat tworzenia sieci, zapoznajcie się z konferencją „networX” – największym zgromadzeniem praktyków tworzenia sieci obszarów wiejskich organizowanym w aktualnym okresie programowania.

This factsheet presents key findings about the experiences of Network Support Units (NSUs) in collecting and disseminating examples of projects supported through the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD). The findings emerged from the analysis of information gathered through an online survey and the ENRD Workshop on 'Project Examples and Good Practices'.

The Common Network Statistics (CNS) provides an insight into the quantitative outputs of NRNs in Y4 (2017 data), highlighting the development achieved by the NRNs.

Ten arkusz informacyjny stanowi omówienie ogólnego krajobrazu Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na terenie UE, wdrażania zadań KSOW, a także problemów wpływających na budowanie sieci na poziomie regionalnym i lokalnym.

Ten arkusz informacyjny stanowi omówienie zagadnienia przepaści cyfrowej dzielącej obszary wiejskie i miejskie, funkcjonowania wiejskich centrów cyfrowych oraz krótkich przykładów i istotnych zasobów ENRD.
Dokument powstał jako materiał pomocniczy na potrzeby seminarium ENRD poświęconego „rewitalizacji obszarów wiejskich poprzez innowacje biznesowe” (Bruksela, marzec 2017 r.).
 

W tym numerze skoncentrowano się na możliwościach „poprawy konkurencyjności producentów produktów pierwotnych poprzez lepsze włączenie ich do rolno-spożywczego łańcucha dostaw”, co stanowi jeden z obszarów docelowych polityki rozwoju obszarów wiejskich UE.

W publikacji dokonano przeglądu różnych sposobów podnoszenia wartości w łańcuchach dostaw żywności i napojów. Następnie omówiono stojące przed producentami wiejskimi główne możliwości rynkowe pod względem rozwijania rynków wiejskich, poprawy dostępu do rynków miejskich oraz uzyskania dostępu do rynku żywności publicznej.

W przeglądzie podkreślono znaczenie ukierunkowanych strategii wspierających inteligentniejsze łańcuchy dostaw, odnosząc się do badań oraz Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Ten arkusz informacyjny jest poświęcony roli sieci (polityki) we wspieraniu społecznej integracji na obszarach wiejskich. Jedną z najważniejszych wartości dodanych sieci jest zbliżenie do siebie różnych zainteresowanych stron wokół wspólnych zagadnień oraz umożliwienie wzajemnej wymiany doświadczeń i poglądów. Poprzez takie działania sieci mogą wspierać identyfikowanie i przezwyciężanie powszechnych problemów oraz wyzwań, a w dalszej perspektywie przyczyniać się do lepszego wdrażania polityki.

Ten arkusz informacyjny jest poświęcony metodom wspierania społecznej integracji uchodźców na obszarach wiejskich. Migranci ekonomiczni stali się filarem współczesnej gospodarki obszarów wiejskich. W ostatnich latach do grupy migrantów ekonomicznych dołączył ponad milion azylantów z krajów objętych konfliktami wojskowymi. 

O ile obecność migrantów i azylantów stanowi na licznych obszarach wiejskich poważne wyzwanie zarówno dla twórców polityki, jak i lokalnej ludności, to równocześnie oferuje ona nowe możliwości rozwoju wsi.

Ten arkusz informacyjny stanowi omówienie kwestii integracji społecznej Romów poprzez podejście LEADER/RLKS. Zdecydowana większość społeczności romskiej na terenie UE jest dyskryminowana, co skutkuje jej społecznym wykluczeniem i utrzymującym się ubóstwem. 

Na obszarach wiejskich szczególne wyzwanie stanowią: brak możliwości rozwoju ekonomicznego, słaba dostępność usług publicznych, a także niespełniające standardów warunki mieszkalne i infrastrukturalne. Podejście LEADER/RLKS nie tylko oferuje potencjał konkretnych usprawnień, ale równocześnie stymuluje aktywne uczestnictwo społeczności romskiej w życiu społecznym.

Ten arkusz informacyjny jest poświęcony narzędziom w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) służącym do zapewniania wartości dodanej w obrębie łańcucha dostaw produktów rolno-spożywczych. Ponadto dokument zawiera omówienie strategicznych podejść i 18 różnych „inspirujących pomysłów” na budowanie inteligentnych łańcuchów dostaw.

Pages