Publications

Total results: 36.

W najnowszym numerze Przeglądu Obszarów Wiejskich UE przyglądamy się roli tworzenia sieci w polityce rozwoju obszarów wiejskich. Śledzimy w nim ewolucję tworzenia sieci do rangi cechy rozpoznawczej rozwoju obszarów wiejskich Europy.

Współczesny, coraz bardziej zróżnicowany ekosystem budowania sieci jest areną interakcji dla wszystkich kategorii zainteresowanych stron. Publikację kończymy rozważaniami na temat dalszego rozwoju tworzenia sieci w przyszłym środowisku politycznym.

Jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat tworzenia sieci, zapoznajcie się z konferencją „networX” – największym zgromadzeniem praktyków tworzenia sieci obszarów wiejskich organizowanym w aktualnym okresie programowania.

Jest to studium przypadku analizujące kroki podjęte przez Hiszpanię w celu opracowania i wdrożenia planów strategicznych oraz inicjatyw mających zlikwidować cyfrową przepaść między obszarami miejskimi i wiejskimi. Inicjatywy te są realizowane na wszystkich szczeblach administracji i zmierzają do rozwiązania palącej kwestii wyludniania obszarów wiejskich.

Jest to studium przypadku dotyczące stanu cyfryzacji obszarów wiejskich Niemiec. Prezentuje ono aktualne ramy polityczne na poziomie krajowym oraz kluczowe inicjatywy opracowane w drodze procesu intensywnego uczestnictwa mieszkańców na poziomie regionalnym i lokalnym.

Jest to studium przypadku dotyczące ulepszania infrastruktury szerokopasmowego internetu na poziomie krajowym i zawierające przykłady współpracy prowadzącej do utworzenia innowacyjnego i inkluzywnego społeczeństwa cyfrowego na obszarach wiejskich Francji.

Jest to studium przypadku prezentujące kluczowe inicjatywy w Kornwalii i na obszarach wiejskich Wielkiej Brytanii ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń w dziedzinie integracji cyfrowej, wspierania centrów cyfrowych dla społeczności oraz innowacji w zakresie e-zdrowia.

Jest to metodologiczne studium przypadku analizujące wsparcie rozwoju regionalnego poprzez współpracę międzynarodową (WM) między Łotwą i Mołdawią zorientowaną w szczególności na lokalne publiczno-prywatne partnerstwa.

Jest to metodologiczne studium przypadku analizujące model oraz wykorzystanie krajowego Parlamentu Wiejskiego jako skutecznej metody zbliżania do siebie zainteresowanych stron z obszarów wiejskich w celu omawiania istotnych zagadnień. Szkocka wersja tej inicjatywy była wzorowana na doświadczeniach ze Szwecji, Finlandii oraz Estonii.

Jest to metodologiczne studium przypadku analizujące pracę szwedzkiej jednostki wsparcia sieci obszarów wiejskich, która wykorzystała grupy tematyczne do podnoszenia i pobudzania zaangażowania stron zainteresowanych w realizowanie polityki rozwoju obszarów wiejskich.

Jest to metodologiczne studium przypadku analizujące pracę Flamandzkiej Jednostki Wsparcia Sieci Obszarów Wiejskich, która zorganizowała „sieci edukacyjne” LEADER do promowania wymiany informacji między Lokalnymi Grupami Działania (LGD) oraz ekspertami w celu usprawnienia wdrażania LEADER/RLKS.

Jest to metodologiczne studium przypadku analizujące sposób angażowania przez Minha Terra — portugalską Federację Stowarzyszeń na rzecz Rozwoju Lokalnego — społeczności wiejskich w proces konsultacji z zainteresowanymi stronami w sprawie współczesnych wyzwań w okresie poprzedzającym Europejski Parlament Wiejski w 2015 r.

Pages