Publications

Total results: 27.
Te wytyczne ENRD dotyczą przede wszystkim praktycznego wdrażania projektów współpracy międzynarodowej. Odsyłają one do konkretnych narzędzi wspierających procesy i prezentowanych w formie oddzielnych dokumentów.
Stanowią też uzupełnienie „Wytycznych dotyczących wdrażania współpracy w ramach LEADER w Programach Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014–2020” przygotowanych przez Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej.

W tym numerze Przeglądu Obszarów Wiejskich UE przedstawiono niektóre z najnowszych pomysłów i praktyk dotyczących tego, jak można wspierać wiejską przedsiębiorczość, wykorzystując pojawiające się możliwości i ukryty potencjał do stworzenia nowych typów dobrze prosperujących przedsiębiorstw wiejskich.

Nie ignorując licznych wyzwań, w obliczu których stoją obszary wiejskie Europy, w numerze przedstawiono przegląd możliwości oferowanych przez rozmaite sektory od biotechnologii po gospodarkę doświadczeń, a także szans stwarzanych przez nowe technologie informatyczne oraz przez zmieniające się potrzeby konsumentów.

Ponadto w numerze przedstawiono, jak w sposób strategiczny można realizować Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich z wykorzystaniem takich możliwości, a zarazem znajdując inteligentniejsze sposoby skutecznego wspierania przedsiębiorczości oraz podejmowania ukierunkowanych wysiłków w celu przezwyciężenia wyzwań specyficznych dla obszarów wiejskich.

Wytyczne te mają na celu ułatwianie wdrażania działań związanych ze współpracą LEADER w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW).

Dokument został opublikowany przez Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej w 2013 r., a następnie uaktualniony w 2017 r., by uwzględnić wkład oraz rekomendacje prowadzonej przez fachowców grupy roboczej ds. współpracy LEADER pod zwierzchnictwem Punktu Kontaktowego ENRD.

Są to praktyczne wytyczne dla podmiotów związanych z LEADER/RLKS dotyczące roli lokalnych strategii rozwoju we wdrażaniu podejścia LEADER/RLKS. Zasoby obejmują wytyczne dotyczące podejść do rozwoju opartych na uczestnictwie, a także omówienie rekomendowanych treści i planowania działań.

W numerze omówiono znaczenie polityki rozwoju obszarów wiejskich UE dla szerszych wyzwań społecznych oraz praktyczne możliwości uzyskania jak największych pozytywnych efektów. Skupiono się w nim na sposobach reagowania na wyzwania takie jak ograniczony dostęp do szerokopasmowego internetu na obszarach wiejskich, globalna zmiana klimatu i obecny kryzys uchodźczy. Następnie omówiono niektóre z nowych i rozwijanych przez UE narzędzi polityki, takich jak: RLKS finansowany z wielu źródeł, Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz działanie PROW „Współpraca”.

Jest to dokument z wytycznymi ENRD dotyczącymi planowania wykorzystania opcji kosztów uproszczonych (SCO) na potrzeby Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz obliczania płatności jednorazowych i stawek ryczałtowych.
Dokument powstał w kontekście warsztatów ENRD poświęconych opcjom kosztów uproszczonych w ramach LEADER.
Jest to dokument z wytycznymi ENRD dotyczącymi stosowania zryczałtowanych kwot w ramach systemu opcji kosztów uproszczonych (SCO) na potrzeby pokrywania kosztów animacji i prowadzenia działalności Lokalnych Grup Działania (LGD).
Dokument powstał w kontekście warsztatów ENRD poświęconych opcjom kosztów uproszczonych w ramach LEADER.

Pages