Publications

Total results: 49.

Dokument jest analizą potencjalnej roli współpracy niezwiązanej z podejściem LEADER/CLLD we wspieraniu inteligentnych wiosek.

Praca powstała głównie w drodze interpretowania wytycznych oraz doświadczeń z wcześniejszych okresów programowania w kontekście proponowanej przez Komisję regulacji w sprawie „Planów strategicznych WPR” na lata 2021–2027.

W tworzeniu sieci liczą się przede wszystkim ludzie, a idealnym tego przykładem są sieci powstające wokół zagadnienia rozwoju obszarów wiejskich. Najważniejsze jest w nich zacieśnianie więzi oraz wspólne kreowanie nowych sposobów myślenia i działania, a także tworzenie czegoś nowego, wykraczającego poza sumę elementów składowych oraz przynoszącego korzyści wszystkim społecznościom wiejskim.

Z okazji networX — największego w historii zgromadzenia europejskiej społeczności budowania sieci obszarów wiejskich organizowanego w ramach okresu programowania 2014–2020 — chcemy oddać hołd duchowi tworzenia sieci oraz uczcić 10. rocznicę powstania europejskiej sieci na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (ENRD).

W publikacji przedstawiono zagadnienie budowania sieci obszarów wiejskich z perspektywy młodych ludzi, którzy będą wyznaczać przyszły kierunek rozwoju europejskiej wsi. Ukazano także, w jaki sposób sieci wspierają przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, środowisko naturalne, dziedzictwo obszarów wiejskich oraz tętniące życiem społeczności wiejskie – dziedziny, w których wpływ budowania sieci jest niezaprzeczalny.

This is the main report of the 13th meeting of the National Rural Networks (NRNs) in the 2014-2020 period. Event co-organised by the Irish Rural Network Support Unit.

It overviews exchanges on ways of reinforcing stakeholder engagement; various topics including networking under the post-2020 Common Agricultural Policy (CAP), Smart Villages and Generational Renewal; and finally the networX event (11-12 April 2019 – Brussels, Belgium).

The Common Network Statistics (CNS) provides an insight into the quantitative outputs of NRNs in Y4 (2017 data), highlighting the development achieved by the NRNs.

Jest to podsumowanie projektów trzech luksemburskich Lokalnych Grup Działania (LGD), które stworzyły środowisko umożliwiające testowanie nowych koncepcji oraz wspieranie niszowych produktów i bardziej „miękkich” projektów. 

Przykład został zaprezentowany podczas seminarium ENRD poświęconego LEADER/RLKS.

Jest to omówienie „platformy innowacji” zrzeszającej osoby i organizacje z obszarów wiejskich oraz miejskich w celu wspólnego rozwijania 10 do 20 projektów wspierających priorytety strategii RLKS.

Przykład został zaprezentowany podczas seminarium ENRD poświęconego LEADER/RLKS.

This is the main report from a dedicated ENRD event that explored the current and future roles of LEADER, including its added value in different thematic areas and its wider contribution through a number of inspiring examples.

This is the main report of a dedicated ENRD workshop aimed at National Rural Network (NRN) representatives.
It overviews NRN support to the delivery of regional Rural Development Programmes (RDPs), exploring their diverse structures and how greater cooperation can be achieved between EU Member States and regions.

Omówienie na poziomie unijnym ram wdrożeniowych działań związanych ze współpracą LEADER w obrębie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Materiał jest przeznaczony dla stron zainteresowanych projektami współpracy i zawiera informacje na temat warunków obowiązujących w innych państwach/PROW.

Dokument został oparty na badaniu Punktu Kontaktowego ENRD i działaniach zatwierdzających podejmowanych przez instytucje zarządzające.

W tym numerze magazynu dokładnie analizujemy „rural proofing” (weryfikowanie wpływu polityki na sytuację obszarów wiejskich) i sprawdzamy, jak ta koncepcja jest stosowana w praktyce. Ponadto przyglądamy się podejściom Wielkiej Brytanii i państw nordyckich oraz opisujemy wizję komisarza UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phila Hogana oraz Guillaume'a Crosa, członka Europejskiego Komitetu Regionów.

Jak zawsze w magazynie zamieszczamy „Wiadomości i aktualne informacje” na temat ENRD i Unii Europejskiej oraz dział „Zagadnienia i perspektywy dotyczące obszarów wiejskich”, który zawiera opinie interesariuszy na najróżniejsze tematy — od kierowanych przez społeczności innowacji związanych z szerokopasmowym internetem dla wsi po pierwszy w historii Europejski Parlament Młodzieży Wiejskiej.

Pages