Szukaj publikacji

Total results: 145.
(c) European Union 2021

Ta edycja poświęcona jest tygodniowi wizji obszarów wiejskich, pięciodniowej interaktywnej konferencji online poświęconej angażowaniu interesariuszy w przygotowania do realizacji długoterminowej wizji obszarów wiejskich Unii w przyszłości.

Podmioty zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich z całej Europy zastanawiają się nad przyszłością swoich terytoriów i europejskiej wsi, wymieniając się poglądami na temat roli młodzieży wiejskiej, znaczenia rozwoju sieci szerokopasmowych i wykorzystania podejścia LEADER do wsparcia projektów kulturalnych.

Raport jest podsumowaniem seminarium ENRD zorganizowanego pod hasłem „LEADER — 30 lat i przygotowania na przyszłość” (3 czerwca 2021 r.).

Warsztaty miały na celu przeanalizowanie długoterminowych pozytywnych oddziaływań podejścia LEADER na obszarach wiejskich oraz omówienie, jak w przyszłości można zmaksymalizować jego wartość dodaną przez lepsze partnerstwa, strategie rozwoju lokalnego oraz lokalne projekty i inicjatywy w ramach planów strategicznych WPR.

Gospodarka, która na pierwszym miejscu stawia ludzi i planetę jest bardzo istotna dla obszarów wiejskich, w których może przyczynić się do poprawy dostępu do podstawowych usług, tworzenia miejsc pracy i promowania włączenia społecznego, jednocześnie wspierając przechodzenie na rozwiązania cyfrowe i ekologiczne.

To wydanie Przeglądu Obszarów Wiejskich UE zajmuje się najważniejszymi cechami gospodarki społecznej, podkreślając jej znaczenie dla europejskich obszarów wiejskich oraz celami strategii europejskich (m.in. Europejski Zielony Ład, Europejski filar praw socjalnych oraz Europejska agenda cyfrowa).

 

(c) European Union 2021

W tej edycji skupiono się na skutecznych sposobach informowania o projektach na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w oparciu o prace KSOW i konkurs Rural Inspiration Awards.

Artykuły napisane przez podmioty zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich z całej Europy obejmują zagadnienia sięgające od rolnictwa społecznego przez wzmacnianie niematerialnego dziedzictwa kulturowego greckiej wyspy ze wsparciem programu LEADER po stan transformacji cyfrowej w obszarach wiejskich.

Oto sprawozdanie podsumowujące z dziewiętnastego spotkania Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich, które odbyło się w dniu 11 lutego 2021 r.

Podczas spotkania skupiono się na omówieniu roli KSOW we wspieraniu i promowaniu działań Lokalnych Grup Działania (LGD) na rzecz współpracy ponadnarodowej (WP) oraz współpracy transgranicznej Grup Operacyjnych (GO) EIP-AGRI.

Jest to raport podsumowujący z laboratorium tematycznego LEADER na temat „Łatwiejsze finansowanie LEADER” (26 kwietnia 2021 r.).

Na spotkaniu zajmowano się kwestią, w jaki sposób uproszczone metody rozliczania kosztów mogą przyczynić się do wdrażania programu LEADER w aktualnym okresie programowym oraz w ramach planów strategicznych WPR. 

Oto sprawozdanie podsumowujące z szóstego Laboratorium Tematycznego ENRD LEADER „Projektowanie podejścia LEADER pod kątem odporności i zrównoważonego rozwoju”, które odbyło się online 14 stycznia 2021 r. 

Uczestnicy przeanalizowali główne społeczne, gospodarcze i środowiskowe aspekty odporności oraz rolę podejścia LEADER w ich optymalizacji. Omówiono także główne elementy systemów budowania zdolności i realizacji w odniesieniu do odporności, a także możliwość oparcia się na nich w związku ze stosowaniem podejścia LEADER.

Ten dokument polityczny opracowany przez Albańską Sieć Obszarów Wiejskich oferuje przegląd dynamiki i postępów w zakresie wprowadzania i wdrażania podejścia LEADER jako instrumentu rozwoju obszarów wiejskich w Albanii.

Podejście to może nadal rozwijać skrzydła, prowadząc do powstania kilku nowych LGD, gdyż działanie LEADER zostanie włączone do albańskiego programu IPARD III na lata 2021–2027. W dokumencie znajduje się także lista istniejących już LGD, gotowych do współpracy z LGD z państw członkowskich.

Sprawozdanie podsumowujące Laboratorium tematyczne LEADER dotyczące rozwijania strategicznych podejść lokalnych do kwestii ekologicznych, które odbyło się 26 listopada 2020 r.

Uczestnicy wymienili się poglądami i praktycznymi doświadczeniami w dziedzinie potencjalnego wkładu podejścia LEADER i Lokalnych Grup Działania (LGD) w realizację celów „ekologizacji” oraz EGD na poziomie lokalnym. Omówili również kluczowe czynniki w lokalnych podejściach strategicznych, w tym zasoby, możliwości, ustalanie lokalnych celów i metody tworzenia sieci.

Jest to raport zawierający główne rezultaty miniwarsztatów pod hasłem „Poprawa wdrażania podejścia LEADER na rzecz odpornych obszarów wiejskich”, które odbyły się w związku z ósmym spotkaniem podgrupy sieci obszarów wiejskich ds. LEADER/RLKS.

Uczestnicy warsztatów wymienili się poglądami i praktycznymi doświadczeniami dotyczącymi odpornych społeczności wiejskich, odpornych LGD i skutecznych systemów wdrażania podejścia LEADER w sposób wzmacniający odporność obszarów wiejskich.

Pages