Publications

Total results: 7.

Jest to studium przypadku prezentujące kluczowe inicjatywy w Kornwalii i na obszarach wiejskich Wielkiej Brytanii ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń w dziedzinie integracji cyfrowej, wspierania centrów cyfrowych dla społeczności oraz innowacji w zakresie e-zdrowia.

Jest to porównawcze studium przypadku projektu „Mobilizowanie innowacyjnego potencjału wiejskich przedsiębiorstw” oparte na przykładzie trzech innowacyjnych akceleratorów biznesowych: Academy on Tour (Belgia), Short Food Suppy Chain Masterclass (Holandia) oraz AgriEnt Business Accelerator (Grecja). Studium analizuje najefektywniejsze metody tworzenia i utrzymywania programów akceleratorów biznesowych w celu wspierania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem aspektów praktycznego wdrażania (np. pierwsze kroki, główne bodźce, czynniki inicjujące, zasoby finansowe i ludzkie, wyzwania oraz wyciągnięte wnioski).

W tym numerze Przeglądu Obszarów Wiejskich UE przedstawiono niektóre z najnowszych pomysłów i praktyk dotyczących tego, jak można wspierać wiejską przedsiębiorczość, wykorzystując pojawiające się możliwości i ukryty potencjał do stworzenia nowych typów dobrze prosperujących przedsiębiorstw wiejskich.

Nie ignorując licznych wyzwań, w obliczu których stoją obszary wiejskie Europy, w numerze przedstawiono przegląd możliwości oferowanych przez rozmaite sektory od biotechnologii po gospodarkę doświadczeń, a także szans stwarzanych przez nowe technologie informatyczne oraz przez zmieniające się potrzeby konsumentów.

Ponadto w numerze przedstawiono, jak w sposób strategiczny można realizować Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich z wykorzystaniem takich możliwości, a zarazem znajdując inteligentniejsze sposoby skutecznego wspierania przedsiębiorczości oraz podejmowania ukierunkowanych wysiłków w celu przezwyciężenia wyzwań specyficznych dla obszarów wiejskich.

Dokument ten stanowi analizę wsparcia oferowanego przedsiębiorstwom wiejskim w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) przygotowaną jako element prac grupy tematycznej ENRD poświęconej „inteligentnym i konkurencyjnym przedsiębiorstwom wiejskim” (2016–2017).

Bazując na ocenie i dogłębnej analizie PROW Słowenii, Portugalii, Finlandii, Kraju Basków (Hiszpania) oraz Szkocji (Wielka Brytania), w dokumencie omówiono wykorzystanie przez państwa członkowskie UE istotnych działań w ramach PROW w celu wspierania tworzenia oraz rozwijania przedsiębiorstw wiejskich.

W tej edycji broszury projektu EFRROW przedstawiono, w jaki sposób środki z Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) – współfinansowanych przez EFRROW – wykorzystano nie tylko w celu wsparcia poszczególnych przedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich, lecz także stworzenia sprzyjającego środowiska, pozwalającego przedsiębiorstwom prosperować na takich obszarach.

Wsparcie przedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich zwykle oznacza podejmowanie strategicznych działań mogących zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu samowystarczalnej działalności gospodarczej na takim terenie.

W ramach projektu przedstawiono inspirujące przykłady zapewnienia doradztwa, szkoleń i możliwości tworzenia sieci kontaktów przedsiębiorstwom działającym na obszarach wiejskich, a także przykłady ukierunkowanych inwestycji w infrastrukturę fizyczną i sieciową potrzebną takim przedsiębiorstwom, zarówno w gospodarstwach, jak i w innych sektorach wiejskiej działalności.

This is the main report of the seventh meeting of the National Rural Networks (NRNs) in the 2014-2020 period.
It discusses stakeholder involvement in terms of links with advisory services and farmers' organisations, and ways of developing successful cooperation.

Ten arkusz stanowi omówienie narzędzi pomocy biznesowej wspieranych w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), w tym przenoszenia wiedzy, usług doradczych, rozwijania gospodarstw rolnych i firm, podstawowych usług, współpracy (M16), a także LEADER/RLKS.

Dokument powstał jako materiał pomocniczy na potrzeby seminarium ENRD poświęconego „rewitalizacji obszarów wiejskich poprzez innowacje biznesowe” (Bruksela, marzec 2017 r.).