Publications

Total results: 318.

W najnowszym numerze Przeglądu Obszarów Wiejskich UE przyglądamy się roli tworzenia sieci w polityce rozwoju obszarów wiejskich. Śledzimy w nim ewolucję tworzenia sieci do rangi cechy rozpoznawczej rozwoju obszarów wiejskich Europy.

Współczesny, coraz bardziej zróżnicowany ekosystem budowania sieci jest areną interakcji dla wszystkich kategorii zainteresowanych stron. Publikację kończymy rozważaniami na temat dalszego rozwoju tworzenia sieci w przyszłym środowisku politycznym.

Jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat tworzenia sieci, zapoznajcie się z konferencją „networX” – największym zgromadzeniem praktyków tworzenia sieci obszarów wiejskich organizowanym w aktualnym okresie programowania.

This edition focuses on networX – the Brussels meeting on 11-12 April 2019 was the largest gathering of the rural development networking community in the current programming period. The key messages from networX are highlighted as are the winners of the first ever ENRD Rural Inspiration Awards.

Members of the Rural Development community who are making a positive difference in rural areas are featured in the ‘Rural perspectives’ section, including great examples of social and digital communications – from Ireland and at European level – and transnational cooperation projects in the tourism sector targeting a new kind of tourist and a report detailing the positive impact of the CAP on rural development in Poland. The regular news round-up includes the latest on the ENRD’s thematic work on Smart Villages and the Bioeconomy and a report on new rural credit services.

 

This is the main report of the eighth meeting of the ENRD Thematic Group (TG) on 'Smart Villages'. 

It provides information about how a specific village (Lormes, France) has embarked on a participative process to co-design a ‘village of the future’ and the way they have built different components of the local ‘digital ecosystem’. The report also outlines similar initiatives and plans for developing local digital ecosystems in Germany, Spain and Donegal (Ireland).

This is the main report of the third meeting of the ENRD Thematic Group (TG) on 'Mainstreaming the Bioeconomy'.

It summarises the presentations and discussion around awareness raising approaches to inform rural stakeholders of the benefit of bioeconomy. It highlights also the main points of discussion on the recommendations produced by the TG on using the RDPs to promote rural bioeconomy.

Dokument jest analizą potencjalnej roli współpracy niezwiązanej z podejściem LEADER/CLLD we wspieraniu inteligentnych wiosek.

Praca powstała głównie w drodze interpretowania wytycznych oraz doświadczeń z wcześniejszych okresów programowania w kontekście proponowanej przez Komisję regulacji w sprawie „Planów strategicznych WPR” na lata 2021–2027.

W dokumencie przeanalizowano potencjalną rolę podejścia LEADER/CLLD we wspieraniu wdrażania koncepcji inteligentnych wiosek. Poddano ocenie zidentyfikowane przez LGD aktualne bariery we wdrażaniu podejścia LEADER/CLLD, a także przedstawiono rekomendacje w sprawie przełamywania tych barier w celu pełnego wykorzystania potencjału inteligentnych wiosek na poziomie lokalnym.

Dokument zawiera wstępne wytyczne dotyczące wspierania inteligentnych wiosek – w aktualnym okresie programowania (2014–2020) oraz, co ważniejsze, w ramach okresu programowania Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020.

Opracowanie jest skierowane przede wszystkim do decydentów krajowych i regionalnych oraz do podmiotów zajmujących się wdrażaniem, a jego celem jest wspieranie tworzenia polityki wiejskiej i regionalnej, która umożliwia społecznościom wiejskim reagowanie na wyzwania, z którymi muszą się mierzyć.

W dokumencie omówiono potencjalne korzyści dla społeczności wiejskich wynikające ze strategii cyfrowych, które są obecnie opracowywane na różnych poziomach w Europie.

Cyfryzacja może być potężną siłą napędową dla zmian, o ile tyko będzie dostosowywana do kontekstu wiejskiego i wdrażana z udziałem społeczności wiejskich.

W tworzeniu sieci liczą się przede wszystkim ludzie, a idealnym tego przykładem są sieci powstające wokół zagadnienia rozwoju obszarów wiejskich. Najważniejsze jest w nich zacieśnianie więzi oraz wspólne kreowanie nowych sposobów myślenia i działania, a także tworzenie czegoś nowego, wykraczającego poza sumę elementów składowych oraz przynoszącego korzyści wszystkim społecznościom wiejskim.

Z okazji networX — największego w historii zgromadzenia europejskiej społeczności budowania sieci obszarów wiejskich organizowanego w ramach okresu programowania 2014–2020 — chcemy oddać hołd duchowi tworzenia sieci oraz uczcić 10. rocznicę powstania europejskiej sieci na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (ENRD).

W publikacji przedstawiono zagadnienie budowania sieci obszarów wiejskich z perspektywy młodych ludzi, którzy będą wyznaczać przyszły kierunek rozwoju europejskiej wsi. Ukazano także, w jaki sposób sieci wspierają przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, środowisko naturalne, dziedzictwo obszarów wiejskich oraz tętniące życiem społeczności wiejskie – dziedziny, w których wpływ budowania sieci jest niezaprzeczalny.

This is the main report of the 13th meeting of the National Rural Networks (NRNs) in the 2014-2020 period. Event co-organised by the Irish Rural Network Support Unit.

It overviews exchanges on ways of reinforcing stakeholder engagement; various topics including networking under the post-2020 Common Agricultural Policy (CAP), Smart Villages and Generational Renewal; and finally the networX event (11-12 April 2019 – Brussels, Belgium).

Pages