Szukaj publikacji

Total results: 459.

W tym raporcie przedstawiono główne punkty pierwszego spotkania grupy tematycznej ENRD ds. długoterminowej wizji obszarów wiejskich. Zawarto w nim informacje do wykorzystania w prognozach sporządzanych w celu przygotowania komunikatu UE, a także zaprezentowano działania i kroki planowane z myślą o rozwijaniu wizji, kluczowe trendy i czynniki kształtujące przyszłość europejskiej wsi oraz sposoby wspierania mobilizacji interesariuszy.

Oto sprawozdanie podsumowujące tydzień wizji obszarów wiejskich ENRD (marzec 2021 r.), pięciodniową interaktywną konferencję online poświęconą angażowaniu interesariuszy w przygotowania do realizacji długoterminowej wizji obszarów wiejskich Unii w przyszłości.

W wydarzeniu bezpośrednio uczestniczyło 550 interesariuszy, a tysiące innych śledziły je w internecie za pośrednictwem mediów społecznościowych. W tym dokumencie podsumowano główne elementy przesłania tego wydarzenia.

Sprawozdanie podsumowujące Drugie spotkanie Grupy Tematycznej ENRD ds. Długoterminowej wizji obszarów wiejskich. Obejmuje dotychczasowe postępy w dziedzinie prawdopodobnych scenariuszy, które posłużą jako ważne elementy do budowania Długoterminowej wizji obszarów wiejskich, jak również omówienie szeregu powiązanych inicjatyw mających miejsce w różnych częściach Europy.

Oto sprawozdanie podsumowujące czwarte spotkanie Grupy tematycznej ENRD ds. długoterminowej wizji obszarów wiejskich. Uczestnicy przeanalizowali główne przekazy płynące z Tygodnia wizji obszarów wiejskich ENRD oraz wysłuchali inspirujących doświadczeń związanych z opracowywaniem zintegrowanych krajowych strategii rozwoju obszarów wiejskich. Omówiono również kwestie zapewniania wsparcia przez sieci oraz możliwości współpracy zainteresowanych stron na poziomie lokalnym w celu urzeczywistnienia wizji przyszłości.

(c) European Union 2021

Ta edycja poświęcona jest tygodniowi wizji obszarów wiejskich, pięciodniowej interaktywnej konferencji online poświęconej angażowaniu interesariuszy w przygotowania do realizacji długoterminowej wizji obszarów wiejskich Unii w przyszłości.

Podmioty zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich z całej Europy zastanawiają się nad przyszłością swoich terytoriów i europejskiej wsi, wymieniając się poglądami na temat roli młodzieży wiejskiej, znaczenia rozwoju sieci szerokopasmowych i wykorzystania podejścia LEADER do wsparcia projektów kulturalnych.

Sprawozdanie podsumowujące z warsztatów ENRD poświęconych zagadnieniu Budowanie Długoterminowej wizji obszarów wiejskich, które zostały zorganizowane w ramach Europejskiego tygodnia regionów i miast.

Zawiera krótkie omówienie wizji (dlaczego potrzebujemy wizji, co robi Komisja Europejska, informowanie o działaniach doradczych), a także daje wgląd w poglądy uczestników.

Oto sprawozdanie podsumowujące trzecie spotkanie Grupy Tematycznej ENRD ds. długoterminowej wizji obszarów wiejskich. Oferuje ono poszerzone informacje o scenariuszach prognostycznych opracowanych przez JRC oraz podsumowanie głównych wniosków płynących z prac przeprowadzonych dotychczas w związku z długoterminową wizją obszarów wiejskich.

W tej publikacji przedstawiono jakościową analizę ustaleń poczynionych podczas warsztatów dla interesariuszy, wnoszących wkład w długoterminową wizję obszarów wiejskich.

Zapisano w niej nadzieje i obawy ponad 3 tys. mieszkańców wsi z 19 różnych krajów UE, którzy uczestniczyli w serii warsztatów mających na celu zachęcanie obywateli zamieszkujących obszary wiejskie do przemyślenia społecznych, ekonomicznych i środowiskowych uwarunkowań miejsc, w których mieszkają, tego, jak mogą zmienić się one w ciągu kolejnych 20 lat, jakie zmiany chcieliby zobaczyć oraz jakie warunki i polityki są potrzebne, aby spełniła się ich wizja przyszłości.

(c) European Union 2021

Ta edycja Przeglądu Obszarów Wiejskich UE dotyczy przyszłości wsi pod względem cyfrowym, środowiskowym i społecznym, a także w zakresie odporności.

Jej zawartość opiera się na wynikach prac ENRD dotyczących długoterminowej wizji obszarów wiejskich i tygodnia obszarów wiejskich.

Pages