Przedsiębiorstwa działające na obszarach wiejskich: końcowe sprawozdanie grupy tematycznej

Końcowe sprawozdanie grupy tematycznej (GT) ENRD poświęconej „inteligentnym i konkurencyjnym przedsiębiorstwom wiejskim” (2016–2017) stanowi podsumowanie głównych rekomendacji i wyników pracy GT. Ponadto dokument zawiera omówienie kontekstu, celów, podejścia, metod i działań GT.