Tabele wskaźników monitorowania PROW

Tabele wskaźników monitorowania PROW

W każdym państwie członkowskim instytucja zarządzająca i komitet monitorujący nadzorują program rozwoju obszarów wiejskich przy użyciu wskaźników finansowych, produktu i rezultatu.

Do 30 czerwca każda instytucja zarządzająca przekazuje Komisji roczne sprawozdanie z postępów we wdrażaniu programu za poprzedni rok kalendarzowy. Sprawozdanie to zawiera:

  • tabelę prezentującą stopień finansowego wykonania programu, przy czym dla każdego działania podane jest oświadczenie dotyczące funduszy wypłaconych beneficjentom w ciągu roku kalendarzowego (oparte na danych finansowych generowanych przez DG AGRI);
  • tabele monitorowania zawierające informacje ilościowe oparte na wspólnych wskaźnikach produktu i rezultatu.

Komisja rejestruje wszystkie dane uzyskane w wyniku monitorowania w Systemie Informacyjnym Rozwoju Obszarów Wiejskich (Rural Development Information System – RDIS). ENRD bierze udział w aktualizacji wskaźników monitorowania i opracowaniu dokumentów podsumowujących, ukazujących stan wdrażania programów rozwoju obszarów wiejskich na poziomie 27 państw członkowskich UE.

Wskaźniki finansowe i rzeczowe na poziomie UE-27 i państw członkowskich

Wskaźniki produktu na poziomie UE-27 w podziale na działania

/file/charts-mi-1jpg_plcharts-mi-1.jpg

/file/charts-mi-2jpg_plcharts-mi-2.jpg

/file/charts-mi-3jpg_plcharts-mi-3.jpg

/file/charts-mi-4jpg_plcharts-mi-4.jpg

/file/charts-mi-5jpg_plcharts-mi-5.jpg

Źródła danych:

  • wydatki planowane na lata 2007-2013: alokacja budżetu PROW zgodnie z przeglądem Health Check
  • wydatki zrealizowane w latach 2007-2011: DG AGRI.