Polityka rozwoju obszarów wiejskich w liczbach

W tej części przedstawiono fakty i liczby dotyczące opracowania i wdrażania polityki rozwoju obszarów wiejskich UE na szczeblu krajowym i regionalnym w okresie programowania 2014–2020.

Kliknij poniższe linki, aby zapoznać się z:

  • Podsumowaniami umów partnerstwa, zawierającymi omówienia powiązań między europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu, w jaki budżet EFRROW jest rozdzielany między cele tematyczne w każdym z państw członkowskich.
  • Podsumowaniami PROW, zawierającymi omówienie każdego krajowego i regionalnego PROW pod względem planowanych wydatków i celów na 2023 r.
  • Podsumowaniami obszarów docelowych zawierającymi zagregowane informacje o spodziewanych osiągnięciach i rezultatach, planowanych celach oraz interwencjach.
  • Podsumowania danych z monitorowania PROW: zebrane informacje o aktualnej sytuacji pod względem wdrażania polityki rozwoju obszarów wiejskich UE.

Tutaj zapoznasz się ze szczegółowymi danymi dotyczącymi wskaźników finansowych i rezultatów z okresu programowania 2007–2013.