RDP Monitoring data Summaries

W okresie programowania 2014–2020 instytucje zarządzające (IZ) i komitety monitorujące (KM) w każdym państwie członkowskim monitorują wdrażanie programów rozwoju obszarów wiejskich (PROW).

Do 30 czerwca każdego roku (do 2024 r. włącznie) państwa członkowskie formalnie przekazują Komisji Europejskiej roczne sprawozdanie z realizacji (RSR), w którym omawiają realizację PROW w poprzednim roku kalendarzowym.

W tej części przedstawiono przyjazne dla użytkownika karty podsumowujące, które zostały opracowane przez ENRD i które przedstawiają stan prac oraz postępy we wdrażaniu polityki rozwoju obszarów wiejskich z wykorzystaniem najbardziej aktualnych informacji na temat wskaźników monitorowania (wskaźniki finansowe i docelowe). Informacje na temat wskaźników monitorowania obejmują i) planowane wydatki publiczne i cele, ii) realizację finansową (zrealizowane wydatki i % postępu), iii) realizację celów (na podstawie zrealizowanych wydatków i % postępu).

Przedstawione informacje nie powinny być traktowane jako oficjalne dane Komisji Europejskiej.